Animacija

Wutworja swójsku animaciju za aktualnu foliju. Móžeće jenož eksistowace objekty wužiwać, zo byšće animaciju wutworił.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Animěrowany wobraz.


tip

Móžeće animacije do LibreOffice Writer kopěrować.


Animacija

Pokazuje přehlad objektow w animaciji. Móžeće tež tłóčatko Wothrać tłóčić, zo byšće sej animaciju wobhladał.

Skaka k prěnjemu wobrazej w animaciskej sekwency.

Symbol za Prěni wobraz

Prěni wobraz

Wothrawa animaciju wróćo.

Symbol za Wróćo

Wróćo

Zastaja animaciju.

Symbol za Stój

Stój

Wothrawa animaciju.

Symbol za Wothrać

Wothrać

Skaka k poslednjemu wobrazej w animaciskej sekwency.

Symbol za Posledni wobraz

Posledni wobraz

Wobrazowe čisło

Podawa poziciju aktualneho wobraza w animaciskej sekwency. Jeli chceće druhi wobraz pokazać, zapodajće jeho čisło abo klikńće na šipk ↑ (horje) a ↓ (dele).

Traće

Zapodajće ličbu sekundow, kotruž so ma aktualny wobraz pokazać. Tute nastajenje je jenož k dispoziciji, jeli nastajenje Bitmapowy objekt w polu Animaciska skupina wuběraće.

Ličba wospjetowanjow

Postaja, kak husto so ma animacija wothrać. Jeli chceće, zo so animacija stajnje wothrawa, wubjerće Maks.

Wobraz

Přidawa animaciji objekty abo wotstronja je z animacije.

Objekt nałožić

Přidawa objekty jako jednotliwy wobraz.

Symbol za Objekt nałožić

Objekt nałožić

Objekty jednotliwje nałožić

Přidawa wobraz za kóždy wubrany objekt. Jeli zeskupjeny objekt wuběraće, so za kóždy objekt w skupinje wobraz wutwori.

Móžeće tež animaciju wubrać, na přikład animěrowany GIF a klikńće na tutón symbol, zo byšće ju wobdźěłował. Jeli sće wobdźěłanje dokónčił, klikńće na Wutworić, zo byšće nowu animaciju do swojeje folije zasadźił.

Symbol za Objekty jednotliwje nałožić

Objekty jednotliwje nałožić

Aktualny wobraz zhašeć

Zhaša aktualny wobraz z animaciskeje sekwency.

Symbol za Aktualny wobraz zhašeć

Aktualny wobraz zhašeć

Wšě wobrazy zhašeć

Zhaša wšě wobrazy w animaciji.

Symbol za Wšě wobrazy zhašeć

Wšě wobrazy zhašeć

Ličba

Cyłkowna ličba wobrazow w animaciji.

Animaciska skupina

Nastaja objektowe kajkosće za wašu animaciju.

Skupinski objekt

Zhromadźa wobrazy do jednotliweho objekta, zo bychu so dali jako skupina přesunyć. Móžeće hišće jednotliwe objekty wobdźěłać, hdyž na skupinu we foliji dwójce klikaće.

Bitmapowy objekt

Kombinuje wobrazy do jednotliweho wobraza.

Wusměrjenje

Wusměrja wobrazy we wašej animaciji.

Wutworić

Zasadźuje animaciju do aktualneje folije.

Prošu podpěrajće nas!