Normalny

Přeńdźe k normalnemu napohladej, hdźež móžeće swoje folije wutworić a wobdźěłać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Normalny.


Prošu podpěrajće nas!