Podwojić

Wutworja jednu kopiju abo wjacore kopije wubraneho objekta.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Wobdźěłać – Podwojić….

Umsch+F3


Dialog Podwojić

Objekty podwojić

Ličba kopijow

Zapodajće ličbu kopijow, kotrež chceće wutworić.

Hódnoty z wuběra

Symbol za Hódnoty

Zapodawa hódnoty za šěrokosć a wysokosć wubraneho objekta do polow X-wóska a Y-wóska kaž tež pjelnjacu barbu objekta do pola Spočatk. Wjertny kut wubraneho objekta so njezapodawa.

Placěrowanje

Nastaja poziciju a wobwjert kopije objekta nastupajo wubrany objekt.

X-wóska

Zapodajće horicontalny wotstup mjez srjedźišćomaj wubraneho objekta a kopije. Pozitiwne hódnoty kopiju naprawo přesuwaja a negatiwne hódnoty ju nalěwo přesuwaja.

Y-wóska

Zapodajće wertikalny wotstup mjez srjedźišćomaj wubraneho objekta a kopije. Pozitiwne hódnoty kopiju dele přesuwaja a negatiwne hódnoty ju horje přesuwaja.

Kut

Zapodajće kut (0 do 359 stopnjow), wo kotryž chceće kopija wubraneho objekta wjerćeć. Pozitiwne hódnoty kopiju k směrej časnika wjerća a negatiwne hódnoty přećiwo směrej časnika wjerća.

Powjetšenje

Nastaja wulkosć kopije.

Šěrokosć

Zapodajće hódnotu, wo kotruž chceće šěrokosć kopije powjetšić abo pomjeńšić.

Wysokosć

Zapodajće hódnotu, wo kotruž chceće wysokosć kopije powjetšić abo pomjeńšić.

Barby

Nastaja barby za wubrany objekt a kopiju. Jeli wjacore kopije wutworjeće, definuja tute barby spočatne a kónčne dypki barboweho přeběha.

Startować

Wubjerće barbu za wubrany objekt.

Kónc

Wubjerće barbu za kopiju. Jeli wjacore kopije wutworjeće, so barba na poslednju kopiju nałožuje.

Standard

Staja hódnoty, kotrež su w dialogu widźomne, na hódnoty standardneje instalacije wróćo.

warning

Wobkrućenje so njejewi, doniž standardne hódnoty njejsu znowa začitali.


Prošu podpěrajće nas!