Wěstotne nastajenja a warnowanja

Nastajće wěstotne nastajenja a warnowanja za schowane informacije w dokumentach.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće na tłóčatko Nastajenja na stronje Wěstota.


Dialog Wěstotne nastajenja a warnowanja slědowace wodźenske elementy wobsahuje:

Při składowanju abo słanju

Wubjerće, zo byšće warnowanski dialog pokazał, hdyž pospytujeće dokument składować abo słać, kotryž natočene změny, wersije abo komentary wobsahuje.

Při ćišćenju

Wubjerće, zo byšće warnowanski dialog pokazał, hdyž pospytujeće dokument ćišćeć, kotrež natočene změny abo komentary wobsahuje.

Při signowanju

Wubjerće tute nastajenje, zo by so warnowanski dialog pokazał, hdyž pospytujeće, dokument signować, kotryž natočene změny, wersije, pola, referency na druhe žórła (na přikład zwjazane wotrězki abo zwjazane wobrazy) abo komentary wobsahuje.

Při wutworjenju PDF-datajow

Wubjerće, zo byšće warnowanski dialog pokazał, hdyž pospytujeće, dokument do formata PDF eksportować, kotryž natočene změny we Writer abo komentary pokazuje.

Wosobinske informacije při składowanju wotstronić

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće wužiwarske daty z datajowych kajkosćow, komentarow a slědowanych změnow wotstronił. Mjena awtorow w komentarach a změnach so z powšitkownymi hódnotami kaž „Awtor1“, „Awtor2“ atd. wuměnja. Časowe hódnoty so tež na jednotliwu standardnu hódnotu wróćo stajeja. Jeli tute nastajenje wubrane njeje, móžeće hišće wosobinske informacije za aktualny dokument z tłóčatkom Kajkosće wobnowić w Dataje – Kajkosće… – Powšitkowny wotstronić.

Hesłowy škit při składowanju doporučić

Wubjerće tutu móžnosć, zo byšće nastajenje Z hesłom składować w dialogach za składowanje datajow zmóžnił. Znjemóžńće nastajenje, zo byšće dataje bjez hesła składował.

Dźeržće tastu při kliknjenju stłóčenu, zo byšće hyperwotkazam slědował

Jeli to je zmóžnjene, dyrbiće tastu stłóčenu dźeržeć, mjeztym zo na hyperwotkaz klikaće, zo byšće tomu wotkazej slědował. Jeli to zmóžnjene njeje, kliknjenje hyperwotkaz wočini.

Wotkazy z dokumentow blokować, kotrež dowěry hódne městna njejsu (hlejće wěstotu makrow)

Blokuje wužiwanje zwjazanych wobrazow w dokumentach z dowěry njehódnych městnow, kotrež su w rajtarku Dowěry hódne žórła z dialoga Makrowa wěstota definowane. To móže wěstotu powyšić, jeli z dokumentami z dowěry njehódnych žórłow (na př. z interneta) dźěłaće a so wo zranitosće w softwarowych komponentach při předźěłowanju wobrazow staraće. Blokowanje wužiwanja wotkazow rěka, zo so wobrazy w dowěry njehódnych dokumentach njezačitaja, jenož zastupowacy ramik je widźomny.

Prošu podpěrajće nas!