Rěče

Definuje standardne rěče a někotre druhe nastajenja narodneje šemy za dokumenty.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne.


Wobraz dialoga nastajenjow rěčow

warning

Někotre nastajenja njedadźa so wróćo stajić, hdyž su so wobdźěłali. Stajće pak změny manuelnje wróćo pak klikńće na Přetorhnyć a wočińće zaso dialog Nastajenja.


Rěč za

Wužiwarski powjerch

Wubjerće rěč, kotruž chceće za wužiwarski powjerch wužiwać, na přikład za menije, dialogi, dataje pomocy. Dyrbiće do toho znajmjeńša jedyn přidatny rěčny pakćik abo wjacerěčnu wersiju LibreOffice instalować.

Zapisk „Standard“ rěč wužiwarskeho powjercha za dźěłowy system wuběra. Jeli tuta rěč w instalaciji LibreOffice k dispoziciji njeje, je rěč instalacije LibreOffice standardna rěč.

note

Jeli rěč, kotruž pytaće, w lisćinje njeje, sćehńće wotpowědny rěčny pakćik wot websydła LibreOffice.


Narodna šema

Podawa narodnu šemu krajneho nastajenja. To nastajenja za čisłowanje, měnu a měrjenske jednotki wobwliwuje.

Zapisk „Standard“ narodnu šemu wuběra, kotrejež mjeno so dźěłowemu systemej zdźěla.

Změna w tutym polu so hnydom wuskutkuje. Někotre formaty wšak so po standardnej změnje formatěruja, jeli so dokument znowa začita.

Standardna měna

Podawa standardnu měnu, kotraž so za měnowy format a měnowe pola wužiwa. Jeli narodnu šemu změniće, so standardna měna awtomatisce změni.

Zapisk „Standard“ so na měnowy format nałožuje, kotryž je wubranej narodnej šemje připokazany.

Změna w polu Standardna měna so na wšě wočinjene dokumenty přenošuje a wjedźe k wotpowědnym změnam w dialogach a symbolach, kotrež měnowy format w tutych dokumentach wodźa.

Tasta za decimalne dźělatko – po narodnje šemje

Podawa, zo so ma tasta decimalneho dźělatka wužiwać, kotraž je we wašim systemje nastajena, hdyž wotpowědnu tastu na cyfrowej tastaturje tłóčiće.

Jeli tutón kontrolny kašćik je zaktiwizowany, so znamješko, kotrež so za „Po narodnej šemje“ pokazuje, zasadźi, hdyž tastu na numeriskej tastaturje tłóčiće. Jeli tutón kontrolny kašćik zaktiwizowany njeje, znamješko zasadźi, kotrež software wašeho tastaturoweho ćěrjaka k dispoziciji staja.

Mustry za spóznawanje datuma

Podawa mustry za spóznawanje datuma za aktualnu narodnu šemu. Tabelowy dokument Calc a tabelowe cele Writer wot narodneje šemy wotwisne mustry za spóznawanje datuma trjebaja, prjedy hač so jako płaćiwy datum spóznawa.

Jeli ličby a znamješka zapodawaće, kotrež definowanym mustram za spóznawanje datuma w tabelowej celi wotpowěduja, a potom kursor zwonka cele přesuwaće, LibreOffice to awtomatisce spózna a zapodaće do datuma přetwori a budźe jo po narodnej šemje formatěrować.

Spočatne mustry w Mustry za spóznawanje datuma so přez rěč postaja (nastajena w Narodna šema), ale móžeće tute standardne mustry změnić a dalše mustry přidać. Wužiwajće ;, zo byšće kóždy muster wotdźělił.

Mustry dadźa so po slědowacych prawidłach tworić:

Jeli narodnu šemu změniće, so akceptowany datumowy muster na standard noweje rěče wróćo staji a swójske změny abo přidaća so zhubja.

Přidatnje k eksplicitnym mustram, kotrež su we wobdźěłanskim polu definowane, so zapodaće, kotrež mustrej Y-M-D wotpowěduje, implicitnje spóznawa a awtomatisce do datuma přetworja. Zapodaće, kotrež so z 1 do 31 započina, so z tutym implicitnym mustrom Y-M-D njeinterpretuje. Wot LibreOffice 3.5 so tute zapodaće jako LLLL-MM-DD (ISO 8601) formatěruje.

Za wšě mustry so dwuměstnowe zapodaće lěta po nastajenju w Nastroje – Nastajenja… – Powšitkowne – Lěto (dwuměstnowe) interpretuje.

Standardne rěče za dokumenty

Podawa rěče za prawopisnu kontrolu, tezawrus a dźělenje złóžkow.

Selecting the Document Language

warning

Prawopisna kontrola za wubranu rěč jenož funguje, hdyž sće wotpowědny rěčny modul instalował. Rěčny zapisk ma hóčku za so, jeli prawopisna kontrola je za tutu rěč zaktiwizowana.


Zapadny

Podawa rěč, kotraž so za prawopisnu kontrolu w zapadnych alfabetach wužiwa.

Elementy wužiwarskeho powjercha za wuchodoaziske pisma pokazać

Aktiwizuje podpěru za aziske rěče. Móžeće nětko wotpowědne nastajenja za aziske rěče w LibreOffice změnić.

Jeli chceće chinsce, japansce abo korejsce pisać, móžeće podpěru za tute rěče we wužiwarskim powjerchu aktiwizować.

Aziski

Podawa rěč, kotraž so za prawopisnu kontrolu w aziskich alfabetach wužiwa.

Elementy wužiwarskeho powjercha za pisanje k dwěmaj směromaj pokazać

Aktiwizuje podpěru za kompleksne tekstowe wuhotowanje. Móžeće nětko wotpowědne nastajenja za kompleksne tekstowe wuhotowanje w LibreOffice změnić.

Languages Using Complex Text Layout

Kompleksne tekstowe wuhotowanje

Podawa rěč za prawopisnu kontrolu kompleksneho tekstoweho wuhotowanja.

Jenož za aktualny dokument

Podawa, zo nastajenja za standardne rěče jenož za aktualny dokument płaća.

Rozšěrjena rěčna podpěra

Zapodawansku rěč systema ignorować

Podawa, hač so maja změny systemoweje zapodawanskeje rěče/tastatury ignoruja. Jeli so ignoruja, nowy tekst rěči abo dokumenta abo aktualneho wotstawka slěduje, nic aktualnej systemowej rěči.

warning

Někotre nastajenja njedadźa so wróćo stajić, hdyž su so wobdźěłali. Stajće pak změny manuelnje wróćo pak klikńće na Přetorhnyć a wočińće zaso dialog Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!