Microsoft Office

Podawa nastajenja za importowanje a eksportowanje Microsoft Office a druhich dokumentow.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – Začitać/Składować – Microsoft Office.


Zasadźene objekty

Wotrězk Zasadźene objekty podawa, kak dadźa so objekt Microsoft Office a OLE-objekty importować a eksportować.

Tute nastajenja płaća, hdyž serwer Microsoft abo OLE-serwer njeeksistuje (na přikład na UNIX) abo hdyž OLE-serwer LibreOffice njeje, kotryž je hotowy za wobdźěłowanje OLE-objektow.

Jeli OLE-serwer je aktiwny za zasadźeny objekt, so OLE-serwer wužiwa, zo by z objektom wobchadźał.

Jeli za objekty MathType OLE-serwer aktiwny njeje, so zasadźene objekty MathType do objekty LibreOffice Math přetworja. Za tute přetworjenje njesmědźa zasadźene objekty MathType specifikacije MathTyp 3.1 překročić.

Špalty [L] a [S]

Kontrolnej kašćikaj [L] a [S] zapiski za por OLE-objektow pokazujetej, kotrež so dadźa přetworić, hdyž so do [L] LibreOffice začitaja a/abo do format Microsoft [S] składuja.

Markěrujće polo w špalće [L] před zapiskom, jeli objekt Microsoft abo druhi OLE-objekt ma so do podateho OLE-objekta LibreOffice přetwori, hdyž so dokument Microsoft abo druhi dokument do LibreOffice začita.

Markěrujće polo w špalće [S] před zapiskom, jeli OLE-objekt LibreOffice ma so do OLE-objekta Microsoft přetworić, hdyž so dokument w datajowym formaće Microsoft składuje.

Znamješkowe wuzběhnjenje

Microsoft Office ma dwaj znamješkowej atributaj, kotrejž stej na znamješkowe wuzběhnjenje LibreOffice podobnej. Wužiwajće tutón wodźenski element, zo byšće atribut wuzběhnjenje abo wotsćin wubrał, kotryž LibreOffice ma wužiwać, hdyž so znamješkowe wuzběhnjenje LibreOffice do datajowych formatow Microsoft Office eksportuja.

Wuzběhnjenje přichodne wotpowědowanje mjez wuzběhowanskej barbu LibreOffice a jednej z 16 wuzběhowanskich barbow Microsoft z pomocu znamješkoweho atributa Office eksportuje, kotryž wužiwarjam Office wosnadnja z wuzběhowanskim nastrojom w nałoženjach Office wobdźěłać.

Wotsćinjenje wšě RGB-barby do druheho znamješkoweho atributa Office eksportuje. To barbowu swěrnosć mjez dokumentami LibreOffice a Microsoft Office wobchowuje, ale wužiwarjo Office dyrbja tutón znamješkowy atribut z nastrojom wobdźěłać, kotryž so powšitkownje njewužiwa abo njeda so lochko w nałoženjach Office namakać.

tip

Filter „compatibility“ w dialogu Barba znamješkoweho wuzběhnjenja wuzběhowanske barby Microsoft wobsahuje. Wužiwajće tute barby a wubjerće Eksportować jako: Wuzběhnjenje, jeli chceće barbowu swěrnosć kaž tež lochke wobdźěłowanje za wužiwarjow Office.


Zawrjenske dataje

Markěrujće tutón kontrolny kašćik, zo byšće zawrjensku dataju Microsoft Office generěrował, přidatnje k zawrjenskej dataji LibreOffice. Zawrjenske dataje nałoženjam signalizuja, zo resursa abo dataja nima so wužiwać, doniž zawěra zběhnjena njeje.

tip

LibreOffice móže zawrjenske dataje čitać, kotrež su so wot Microsoft Office generěrowali.


Prošu podpěrajće nas!