Lěsyca

Definuje lěsyčne nastajenja za wutworjenje a přesuwanje objektow.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće prezentaciski abo rysowanski dokument, wubjerće – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Lěsyca.


Lěsyca

Podawa nastajenja za konfigurujomnu lěsycu na wašich dokumentowych stronach. Tuta lěsyca wam pomha, eksaktnu poziciju wašich objektow postajić. Móžeće tež tutu lěsycu do linije z „magnetiskej“ łójenskej lěsycu stajić.

Jeli sće łójensku lěsycu aktiwizował, ale chceće jednotliwe objekty přesunyć abo wutworić, bjeztoho zo byšće je wobmjezował, dźeržće tastu Umsch (⇧) stłóčenu, zo byšće tutu funkciju tak dołho kaž móžno znjemóžnił.

Rozeznaće

Horicontalny

Definuje měrjensku jednotku za wotstup mjez lěsyčnymi dypkami na X-wósce.

Wertikalny

Definuje wotstup lěsyčnych dypkow w požadanej měrjenskej jednotce na Y-wósce.

Poddźělenje

Horicontalny

Podajće ličbu mjezerow mjez lěsyčnymi dypkami na X-wósce.

Wertikalny

Podajće ličbu mjezerow mjez lěsyčnymi dypkami na Y-wósce.

Wóski synchronizować

Podawa, hač so maja aktualne lěsyčne nastajenja symetrisce změnić. Rozeznaće a poddźělenje za wósce X a Y njezměnitej wostawatej.

Popadnyć

K popadowanskim linijam

Popadnje kromu ćehnjeneho objekta k přichodnej popadowacej liniji, hdyž myšku pušćeće.

Móžeće tež tute nastajenje definować, hdyž symbol wužiwaće, kotryž je w lajsće Nastajenja w prezentaciji abo rysowance k dispoziciji.

Ke kromam strony

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta k najblišej kromje strony wusměrić.

Kursor abo konturowa linija grafikoweho objekta dyrbi we łójenskim wobłuku być.

W prezentaciskim abo rysowanskim dokumenće maće tež ze symbolom w lajsće Nastajenja k tutej funkciji přistup.

K objektowemu wobłukej

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta ke kromje najblišeho grafikoweho objekta wusměrić.

Kursor abo konturowa linija grafikoweho objekta dyrbi we łójenskim wobłuku być.

W prezentaciskim abo rysowanskim dokumenće maće tež ze symbolom w lajsće Nastajenja k tutej funkciji přistup.

K objektowym dypkam

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta k dypkam najblišeho grafikoweho objekta wusměrić.

To jenož płaći, jeli kursor abo konturowa linija grafikoweho objekta je we łójenskim wobłuku.

W prezentaciskim abo rysowanskim dokumenće maće tež ze symbolom w lajsće Nastajenja k tutej funkciji přistup.

Łójenski wobłuk

Definuje łójenski wotstup mjez pokazowak myški a konturu objekta. LibreOffice Impress na łójenskim dypku popadnje, je pokazowak je bliši hač wotstup, kotryž je we wodźenskim elemenće łójenski wobłuk wubrany.

Objekty wobmjezować

Při wutworjenju abo přesuwanju objektow

Podawa, zo so grafikowe objekty wertikalnje, horicontalnje abo diagonalnje (45°) wobmjezuja, hdyž so wutworjeja abo přesuwaja. Móžeće tastu Umsch (⇧) tłóčić, zo byšće tute nastajenje nachwilu znjemóžnił.

Dlěše hrany

Podawa, zo so kwadrat na zakładźe dlěšeho boka praworóžka wutworja, hdyž tasta Umsch (⇧) so tłóči, prjedy hač tastu myški pušćiće. To tež za elipsu płaći (kruh so na zakładźe najdlěšeho přerězka elipsy wutwori). Hdyž kašćik Dlěše hrany markěrowany njeje, so kwadrat abo kruh na zakładźe krótšeho boka abo přerězka wutwori.

Při wjerćenju

Podawa, zo grafikowy objekty dadźa so jenož we wjerćenskim kuće wjerćeć, kotryž je we wodźenskim elemenće Při wjerćenju wubrany. Jeli chceće objekt zwonka definowaneho kuta wjerćeć, tłóčće tastu Umsch (⇧), hdyž wjerćiće. Pušćće tastu, hdyž požadany kut je docpěty.

Dypkowa redukcija

Definuje kut za dypkowu redukciju. Hdyž z polygonami dźěłaće, móhło wužitnje być, jich wobdźěłanske dypki redukować.

Prošu podpěrajće nas!