Napohlad

Podawa pokazowanske modusy, kotrež su k dispoziciji. Hdyž alternatiwne pokazanje wuběraće, móžeće pokazanje wobrazowki pospěšić, mjeztym zo swoju prezentaciju wobdźěłujeće.

Wobraz dialoga nastajenjow – Impress – Napohlad

Pokazać

Lineale widźomne

Podawa, hač lineale maja so na hornjej a lěwej kromje dźěłoweho wobłuka pokazać.

Pomocne linije při přesuwanju

Podawa, hač pomocne linije maja so při přesuwanju objekta pokazać.

LibreOffice dypkowane pomocne linije wutwori, kotrež so wyše pola wupřestrěwa, kotrež wubrany objekt wobsahuje a kotrež cyły dźěłowy wobłuk wopřijima. Přez to so pozicioněrowanje objekta wosnadnja.

Móžeće tež tutu funkcijue ze ze samsnym mjenom w symbolowej lajsće Nastajenja wužiwać, jeli prezentaciski abo rysowanski dokument je wočinjeny.

Wšě wodźenske dypki w Bézierowym editorje

Pokazuje wodźenske dypki wšěch Bézierowych dypkow, jeli sće do toho Bézierowu křiwku wubrał. Jeli nastajenje Wšě wodźenske dypki w Bézierowym editorje markěrowane njeje, su jenož wodźenske dypki wubranych Bézierowych dypkow widźomne.

Wobrys kóždeho jednotliweho objekta

LibreOffice wobrysowu liniju kóždeho jednotliweho objekta, hdyž so objekt přesuwa.Nastajenje Wobrys kóždeho jednotliweho objekta wam zmóžnja widźeć, hač jednotliwe objekty su w konflikće z druhimi objektami w cilowej poziciji. Jeli nastajenje Wobrys kóždeho jednotliweho objekta njemarkěrujeće, LibreOffice jenož kwadratiski wobrys pokazuje, kotryž wšě wubrane objekty wopřijima.

Prošu podpěrajće nas!