Wobličić

Definuje wobličenske nastajenja za tabelowe dokumenty. Definuje zadźerženje tabelowych dokumentow z iteratiwnymi poćahami, datumowe nastajenja, ličbu decimalnych městnow a hač so ma na mało- a wulkopisanje dźiwać, hdyž so w tabelach pyta.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće tabelowy dokument, wubjerće – LibreOffice Calc – Wuličić.


Iteratiwne poćahi

W tutym wotrězku móžeće ličbu přibliženskich krokow wobmjezować, kotrež so maja w iteratiwnych wobličenjach wuwjesć. Nimo toho móžeće stopjeń dokładnosće wotmołwy podać.

Iteracije

Podawa, hač so formle z iteratiwnymi poćahami (formle, kotrež so stajnje wospjetuja, doniž problem rozrisany njeje) po wěstej ličbje wospjetowanjow wobličeja. Jeli polo Iteracije markěrowane njeje, budźe iteratiwny poćah w tabeli zmylkowu zdźělenku wuwabjeć.

Přikład:Wuličenje płaćizny artikla bjez nadhódnotoweho dawka.

  1. Zapodajće tekst „Předawanska płaćizna“ do cele A5, tekst „Netto“ do cele A6 a tekst „Nadhódnotowy dawk“ do cele A7.

  2. Zapodajće nětko předawansku płaćiznu (na přikład 100) do cele B5. Nettopłaćizna ma w celi B6 być a nadhódnotowy dawk w celi B7.

  3. Wěsće, zo so nadhódnotowy dawk z „nettopłaćizna króć 19 %“ wuličuje a zo nettopłaćiznu dóstawaće, hdyž nadhódnotowy dawk wot předawanskeje płaćizny wotličeće. Zapodajće formlu =B5-B7 do cele B6, zo byšće nettopłaćiznu wuličił a zapodajće formlu =B6*0.19 do cele B7, zo byšće nadhódnotowy dawk wuličił.

  4. Zmóžńće iteracije, zo byšće formle korektnje wobličił, hewak so zmylkowa zdźělenka „cirkularny poćah“ w statusowej lajsće zjewi.

A

B

5

Předawanska płaćizna

100

6

Netto

=B5-B7

7

Nadhódnotowy dawk

=B6*0,19


Kroki

Nastaja maksimalnu ličbu iteraciskich krokow.

Minimalna změna

Podawa diferencu wuslědkow dweju jedyn po druhim sćěhowacych iteraciskich krokow. Jeli wuslědk iteracije je niši hač hódnota minimalneje změny, so iteracija skónči.

Datum

Wubjerće spočatny datum za nutřkowne přetworjenje wot dnjow do ličbow.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


30.12.1899 (standard)

Nastaja 30.12.1899 jako dźeń nul.

01.01.1900 (StarCalc 1.0)

Nastaja 1.1.1900 jako dźeń nul. Wužiwajće tute nastajenje za tabelowe dokumenty StarCalc 1.0, kotrež datumowe zapiski wobsahuja.

01.01.1904

Nastaja 01.01.1904 jako dźeń nul. Wužiwajće tute nastajenje za tabelowe dokumenty, kotrež su so w cuzym formaće importowali.

Na wulkopisanje dźiwać

Podawa, hač so ma mjez wulko- a małopisanjom w tekstach rozeznać, hdyž so wobsah celow přirunuje.

Přikład: Zapodajće tekst „Test“ do cele A1 a tekst „test“ do cele B1. Zapodajće potom formlu „=A1=B1“ do cele C1. Jeli kašćik Na wulkopisanje dźiwać je markěrowany, so WOPAK w celi zjewi; hewak so PRAWJE w celi zjewi.

note

Tekstowa funkcija IDENTISKI přeco mjez wulko- a małopisanjom rozeznawa, njedźiwajo na nastajenja w tutym dialogu.


warning

Znjemóžńće Na wulkopisanje dźiwać za tabelowe dokumenty, kotrež dyrbja z Microsoft Excel kompatibelne być.


Dokładnosć kaž pokazana

Podawa, hač maja so z pomocu skruženych hódnotow, kotrež so w tabeli pokazuja, wobličenja přewjesć. Diagramy so z pokazanymi hódnotami pokazuja. Jeli Dokładnosć kaž pokazana jako nastajenje markěrowana njeje, so pokazane ličby skružeja, ale so z pomocu njeskruženeje ličby internje wobličeja.

Pytanske kriterije = a <> dyrbja so na cyłe cele nałožić

Podawa, zo pytanske kriterije, kotrež sće za funkcije datoweje banki Calc nastajił, dyrbja eksaktnje cyłej celi wotpowědowaś. Hdyž kašćik Pytanske kriterije = a <> dyrbja so na cyłe cele nałožić kaž tež kašćik Zastupowace symbole w formlach zmóžnić su markěrowane, so LibreOffice Calc eksaktnje kaž Microsoft Excel zadźeržuje, hdyž so cele w funkcijach datoweje banki přepytuja.

* na slědowacej poziciji:

Pytanski wuslědk:

win

Namaka win, ale nic win95, os2win abo zawinować

win*

Namaka win a win95, ale nic os2win abo zawinowar

*win

Namaka win a os2win, ale nic win95 abo zawinowar

*win*

Namaka win, win95, os2win a zawinowar


Jeli nastajenje Pytanske kriterije = a <> dyrbja so na cyłe cele nałožić zmóžnjene njeje, pytanski muster „win“ kaž „*win*“ skutkuje. Pytanski muster móže na kóždej poziciji w celi być, hdyž so z funkcijemi datoweje banki Calc pyta.

warning

Zmóžńće tute nastajenje za tabelowe dokumenty, kotrež dyrbja z Microsoft Excel kompatibelne być.


Zastupowace symbole w formlach zmóžnić

Podawa, zo zastupowace symbole su při pytanju a tež za přirunanja znamješkowych rjećazkow zmóžnjene.

warning

Zmóžńće zastupowace symbole w formlach za tabelowe dokumenty, kotrež dyrbja z Microsoft Excel kompatibelne być.


Regularne wurazy w formlach zmóžnić

Podawa, zo regularne wurazy město jednorych zastupowacych symbolow su při pytanju a tež za přirunanja znamješkowych rjećazkow zmóžnjene.

warning

Njezmóžńće regularne wurazy w formlach za tabelowe dokumenty, kotrež dyrbja z Microsoft Excel kompatibelne być.


Žane zastupowace symbole abo regularne wurazy w formlach

Podawa, zo so jenož pismiki při pytanju a tež za přirunanja znamješkowych rjećazkow wužiwaja.

warning

Njeznjemóžńće zastupowace symbole w formlach za tabelowe dokumenty, kotrež dyrbja z Microsoft Excel kompatibelne być.


Popisy špaltow a linkow awtomatisce namakać

Podawa, zo móžeće tekst w někajkej celi jako popis za špaltu pod tekstom abo linku naprawo wot teksta wužiwać. Tekst dyrbi znajmjeńša z jednoho słowa wobstać a njesmě operatory wobsahować.

Přikład: Cela E5 tekst „Europa“ wobsahuje. Deleka, w celi E6, je hódnota 100 a w celi E7 hódnota 200. Jeli kašćik Popisy špaltow a linkow awtomatisce namakać je markěrowany, móžeće slědowacu formlu w celi A1 zapodać: =SUMA(Europa).

Decimalne městna za powšitkowny ličbny format wobmjezować

Móžeće maksimalnu ličbu decimalnych městnow podać, kotrež so po standardźe za cele ze standardnym ličbnym formatom pokazuja. Jeli tute nastajenje zmóžnjene njeje, so za cele ze standardnym ličbnym formatom telko decimalnych městnow pokazuja, kaž šěrokosć špalty dowoluje.

Decimalne městna

Definuje ličbu decimalnych městnow, kotrež so maja za ličby z ličbnym formatom standard pokazać. Ličby so jako skružene ličby pokazuja, so pak jako skružene ličby njeskładuja.

Prošu podpěrajće nas!