Napohlad

Definuje standardne nastajenja za zwobraznjowanje objektow we wašich tekstowych dokumentach a tež standardne nastajenja za woknowe elementy.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće tekstowy dokument, wubjerće – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web – Napohlad.


Pomocne linije

Podawa nastajenja, kotrež so na zwobraznjenje mjezow poćahuja.

Pomocne linije při přesuwanju

Pokazuje łójenske linije wokoło wobłukow, hdyž so wobłuki přesuwaja. Móžeće nastajenje Pomocne linije při přesuwanju wubrać, zo byšće eksaktnu poziciju objekta z pomocu linealowych hódnotow pokazał.

Pokazać

Definuje, kotre elementy dokumenta so pokazuja.

Wobrazy a objekty

Podawa, hač so maja wobrazy a objekty na wobrazowce pokazać. Jeli tute elementy su schowane, budźeće prózdne wobłuki jako zastupowace symbole widźeć.

Móžeće tež pokazanje grafikow z pomocu symbola Wobrazy a diagramy wodźić. Jeli tekstowy dokument je wočinjeny, so tutón symbol w symbolowej lajsće Nastroje pokazuje.

note

Jeli nastajenje Wobrazy a objekty wubrane njeje, so grafiki z interneta njezačitaja. Grafiki w tabeli a bjez podaća jich wulkosće móža pokazowanske problemy zawinować, hdyž so na wopytanej stronje starši HTML-standard wužiwa.


Tabele

Pokazuje tabele, kotrež su we wašim dokumenće wobsahowane.

Zo byšće tabelowe mjezy pokazał, klikńće z prawej tastu na tabelu a wubjerće Tabelowe mjezy, abo wubjerće Tabela – Tabelowe mjezy w dokumenće Writer.

Rysowanki a wodźenske elementy

>Pokazuje rysowanki a wodźenske elementy, kotrež su we wašim dokumenće wobsahowane.

Komentary

Pokazuje komentary. Klikńće na komentar, zo byšće tekst wobdźěłał. Wužiwajće kontekstowy meni w Nawigatorje, zo byšće komentar namakał abo zhašał. Wužiwajće kontekstowy meni komentara, zo byšće tutón komentar abo wšě komentary tutoho awtora zhašał.

Pola pokazać

Schowany tekst

Pokazuje tekst, kotryž je so přez polo Wuměnjeny tekst abo Schowany tekst schował.

Schowane wotstawki

Pokazajće wotstawki, kotrež polo Schowany wotstawk wobsahuja. Tute nastajenja ma samsnu funkciju jako menijowy přikaz .

Napohlad

Podawa, hač suwanske lajsty a lineale su widźomne.

Horicontalny lineal

Pokazuje horicontalny lineal. Wubjerće požadanu měrjensku jednotku z wotpowědneje lisćiny.

Wertikalny lineal

Pokazuje wertikalny lineal. Wubjerće požadanu měrjensku jednotku z wotpowědneje lisćiny.

Łahodne kulenje

Aktiwizuje funkciju łahodneho kulenja strony. Spěšnosć kulenja wot wobłuka a barboweje hłubokosće pokazanje wotwisuje.

Naprawo wusměrjeny

Maće jenož přistup k tutym přikazam, po tym zo sće podpěru za aziske rěče w – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnił.

Wusměrjuje wertikalny lineal na prawym ramiku.

Fałdowanje rozrjadow

Tłóčatka za fałdowanje rozrjada pokazać

Pokazuje tłóčatka rozrjadowanskeho fałdowanja nalěwo wot rozrjadowanskich nadpismow a zmóžnja jo přez kontekstowy meni nadpismow w Nawigatorje.

Podruniny zapřijeć

Hdyž so nadpismo fałduje, tež jeho podruniny schować.

Nastajenja (jenož za dokument HTML)

Měrjenska jednotka

Podawa měrjensku jednotku za dokumenty HTML.

Prošu podpěrajće nas!