HTML-kompatibelnosć

Definuje nastajenja za HTML-strony.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – Začitać/Składować – HTML-kompatibelnosć.


Wobraz dialoga nastajenjow HTML-kompatibelnosće

Pismowe wulkosće

Wužiwajće wjerćite tłóčatka Wulkosć 1 do Wulkosć 7, zo byšće wotpowědne pismowe wulkosće za znački HTML <font size=1> do <font size=7> definował.

Import

Definuje nastajenja za import HTML-dokumentow.

Narodnu šemu „Jendźelšćina (USA)“ za ličby wužiwać

Hdyž so ličby z HTML-strony importuja, so decimalne a tysacowkowe dźělatko po narodnej šemje HTML-strony rozeznawatej. Mjezyskład pak žane informacije wo narodnej šemje njewobsahuje. Ze serbskeje webstrony kopěrowane znamješka „1.000“ na přikład najskerje „jedyn tysac“ woznamjenjeja, dokelž dypk je tysacowkowe dźělatko w serbskej narodnej šemje. Z jendźelskeho webstrony kopěrowane, samsne znamješka za ličbu 1 steja, dokelž dypk je decimalne dźělatko.

Jeli tute nastajenje zmóžnjene njeje, so ličby po nastajenju w Rěče a narodne šemy - Powšitkowne - Narodna šema w dialog „Nastajenja“ interpretuja. Jeli tute nastajenje je zmóžnjene, so ličby jako narodna šema „Jendźelšćina (USA)“ interpretuja.

Njeznate HTML-znački jako pola importować

Markěrujće tutón kontrolny kašćik jeli chceće, zo so maja znački, kotrež so přez LibreOffice njespóznawaja, jako pola importować. Za wočinjacu značku so polo HTML_ON z hódnotu mjena znački wutwori. Za začinjacu značku so polo HTML_OFF wutwori. Tute pola so při eksportowanju do HTML do značkow přetworjeja.

Pismowe nastajenja ignorować

Markěrujće tutón kontrolny kašćik, zo byšće wšě pismowe nastajenja při importowanju ignorował. Pisma, kotrež su so w předłoze strony HTML definowali, budu pisma, kotrež so wužiwaja.

LibreOffice Basic

Markěrujće tutón kontrolny kašćik, zo byšće instrukcije LibreOffice Basic zapřijał, hdyž so do formata HTML eksportuje.

Dyrbiće tute nastajenje aktiwizować, prjedy hač skript LibreOffice Basic wutworiće, dokelž so hewak njezasadźuje. Skripty LibreOffice Basic dyrbja we hłowje dokumenta HTML być. Hdyž sće makro w IDE LibreOffice Basic wutworił, so w žórłowym teksće dokumenta HTML we hłowje zjewi.

Warnowanje pokazać

Jeli tute polo je markěrowane, so při eksportowanju do HTML warnowanje pokazuje, zo so makra LibreOffice Basic zhubja.

Ćišćerske wuhotowanje

Jeli tute polo markěrujeće, so ćišćerske wuhotowanje aktualneho dokumenta (na přikład zapisa wobsah z wusměrjenymi ličbami stronow a načolnymi dypkami) tež eksportuje. Da so přez LibreOffice, Mozilla Firefox a MS Internet Explorer čitać.

note

Filter HTML CSS (Cascading Style sheets Level 2) za ćišćenje dokumentow podpěruje. Tute kmanosće so jenož wuskutkuja, hdyž ćišćerske wuhotowanje je zaktiwizowane.


Lokalne wobrazy do interneta kopěrować

Markěrujće tutón kontrolny kašćik, zo byšće zasadźene wobrazy awtomatisce do internetneho serwera při nahrawanju přez FTP nahrał. Wužiwajće dialog Składować jako, zo byšće dokument składował, a zapodajće dospołny FTP-URL jako datajowe mjeno w interneće.

warning

Někotre nastajenja njedadźa so wróćo stajić, hdyž su so wobdźěłali. Stajće pak změny manuelnje wróćo pak klikńće na Přetorhnyć a wočińće zaso dialog Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!