Proksy

Proksyserwery dadźa so manuelnje za přistup k internet konfigurować, je-li trjeba.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – Internet – Proksy.


warning

Někotre nastajenja njedadźa so wróćo stajić, hdyž su so wobdźěłali. Stajće pak změny manuelnje wróćo pak klikńće na Přetorhnyć a wočińće zaso dialog Nastajenja.


Nastajenja

Definuje nastajenja za proksyserwer.

Proksyserwer

Podawa typ proksyjoweje definicije.

Žadyn

Ma přistup k internetej bjez proksyserwera. Zmóžnja wam, direktny zwisk na wašim ličaku z internetnym poskićowarjom konfigurować, kotryž proksy njewužiwa.

Manuelny

Zmóžnja wam proksyserwer manuelnje zapodać. Podajće proksyserwery po swojej internetnej słužbje. Prašejće so swojeho systemoweho administratora za trěbnymi proksyjemi a portami.

Symbol Pokiw

Zapodajće serwerowe mjena bjez protokoloweho prefiksa. Zapodajće na přikład www.example.com, nic http://www.example.com.


System

Na systemach Windows abo UNIX, kotrež GNOME abo KDE wužiwaja, tute nastajenje LibreOffice zdźěla, zo ma systemowe nastajenja wužiwać. Dyrbiće LibreOffice znowa startować, zo byšće tute nastajenje iniciěrował.

HTTP-proksy

Zapodajće mjeno proksyserwera za HTTP. Zapodajće port do pola naprawo pódla.

HTTPS-proksy

Zapodajće mjeno proksyjoweho serwera za HTTPS. Zapodajće port do pola naprawo pódla.

Žadyn proksy za

Podawa mjena serwerow, kotrež proksyserwery njetrjebaja, wotdźělene přez semikolony. Tute su na přikład serwery, kotrež so w lokalnym syći narěča, a serwery, kotrež so za widejo- a awdioprudźenje wužiwaja.

Móžeće tež zastupowace symbole za hostmjena a mjena domenow wužiwać. Zapodajće na přikład *.sun.com, zo byšće wšě hosty w domenje sun.com bjez proksyja narěčał.

Zapodajće port za wotpowědny proksyserwer. Maksimalna hódnota čisła porta je na 65535 postajena.

warning

Někotre nastajenja njedadźa so wróćo stajić, hdyž su so wobdźěłali. Stajće pak změny manuelnje wróćo pak klikńće na Přetorhnyć a wočińće zaso dialog Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!