Napohlad

Podawa napohladne nastajenja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – LibreOffice – Napohlad.


Wobraz dialoga nastajenjow napohlada

Symbolowa drasta

Podawa symbolowy stil za symbole w symbolowych lajstach a dialogach.

Symbolowa wulkosć

Symbolowa lajsta

Podawa pokazowansku wulkosć symbolow symboloweje lajsty.

Symbolowy pask

Podawa pokazowansku wulkosć symbolow symboloweho paska.

Bóčnica

Podawa pokazowansku wulkosć symbolow bóčnicy.

Widźomnosć

Menijowe symbole

Pokazuje symbole pódla wotpowědnych menijowych zapiskow. Wubjerće z „Awtomatiski“, „Schować“ a „Pokazać“. „Awtomatiski“ symbole po systemowych nastajenjach a drastach pokazuje.

Tastowe skrótšenki

Pokazuje tastowe skrótšenki pódla wotpowědnych menijowych zapiskow. Wubjerće z „Awtomatiski“, „Schować“ a „Pokazać“. „Awtomatiski“ tastowe skrótšenki po systemowych nastajenjach a drastach pokazuje.

Myška

Srjedźna tasta

Definuje funkciju srjedźneje tasty myški.

  1. Awtomatiske kulenje – ćehnjenje ze stłóčenej srjedźnej tastu myški napohlad přesunje.

  2. Mjezyskład zasadźić – tłóčenje srjedźneje tasty myški wobsah „wuběranskeho mjezyskłada“ na poziciji kursora zasadźi.

„Wuběranski mjezyskład“ je njewotwisny wot normalneho mjezskłada, kotryž móžeće z Wobdźěłać – Kopěrować/Wutřihać/Zasadźić abo wotpowědnymi tastowymi skrótšenkami wužiwać. Mjezyskład a „wuběranski mjezyskład“ móžetej rozdźělny wobsah w samsnym času wobsahować.

Mjezyskład

Wuběranski mjezyskład

Wobsah kopěrować

Wobdźěłać – Kopěrować +C.

Tekst, tabelu, objekt wubrać.

Wobsah zasadźić

Wobdźěłać – Zasadźić +V na poziciji kursora zasadźuje.

Kliknjenje ze srjedźnej tastu myški na poziciji pokazowaka myški zasadźuje.

Do druheho dokumenta zasadźić

Žadyn wliw na wobsah mjezyskłada.

Posledni wuběr je wobsah wuběranskeho mjezyskłada.


tip

Tłóčće Umsch (⇧)++R, zo byšće napohlad aktualneho dokumenta wobnowił.


Wudaće grafiki

Hardwarowe pospěšenje wužiwać

Direktny přistup k hardwarowym funkcijam adaptera grafikoweho pokazanja, zo by so pokazanje na wobrazowce polěpšiło. Podpěra za hardwarowe pospěšenje za wšě dźěłowe systemy a distribucije platformow LibreOffice k dispoziciji njeje.

Antialiasing wužiwać

Hdyž so podpěruje, móžeće antialiasing grafikow zmóžnić abo znjemóžnić. Ze zmóžnjenym antialiasingom, zwobraznjenje najwjace grafiskich objektow hładše wupada, a z mjenje artefaktami.

Lisćina pismow

Přehlad pismow pokazać

Pokazuje mjena wuběrajomnych pismow we wotpowědnym pismje, na přikład w polu „Pismo“ w symbolowej lajsće Formatěrowanje.

Antialiasing za pismo wobrazowki

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće napohlad teksta na wobrazowce hładźił.

wot

Zapodajće najmjeńšu pismowu wulkosć, na kotruž so ma antialiasing nałožić.

Prošu podpěrajće nas!