Šćežki wobdźěłać

W dialogu Šćežki wobdźěłać móžeće někotre rjadowaki wubrać, kotrež su w LibreOffice k dispoziciji.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – LibreOffice – Šćežki.

Wubjerće Nastroje – Awtomatiski tekst… – tłóčatko: Šćežka… (jenož awtomatiski tekst).


Šćežki

Wobsahuje lisćinu šćežkow, kotrež su so hižo přidali. Markěrujće standardnu šćežku za nowe dataje.

Přidać

Wočinja dialogŠćežku wubrać, zo byšće druhi rjadowak wubrał abo dialog Wočinić, zo byšće druhu dataju wubrał.

Zhašeć

Zhaša wubrany element abo wubrane elementy bjez wobkrućenja.

Prošu podpěrajće nas!