LibreOffice

Wužiwajće tutón dialog, zo byšće powšitkowne nastajenja za dźěło z LibreOffice wutworił. Informacije temy kaž wužiwarske daty, składowanje, ćišćenje, šćežki k wažnym datajam a zapisam wopřijima. Tute nastajenja so awtomatisce składuja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – LibreOffice.


Wužiwarske daty

Wužiwajće tutón rajtark, zo byšće wužiwarske daty zapodał abo wobdźěłał. Někotre daty su so snano hižo při instalowanju LibreOffice wot wužiwarja abo systemoweho administratora zapodali.

>Powšitkowne

Podawa powšitkowne nastajenja za LibreOffice.

Napohlad

Podawa napohladne nastajenja.

Ćišćerske nastajenja

Podawa ćišćerske nastajenja.

Šćežki

Tutón wotrězk standardne šćežki k wažnym rjadowakam w LibreOffice wobsahuje. Tute šćežki dadźa so wot wužiwarja wobdźěłać.

Pisma

Wuměni pismo z pismom wašeje wólby. Narunanje pismo jenož naruna, hdyž so na wobrazowce pokazuje, abo na wobrazowce a při ćišćenju. Narunanje pismowe nastajenja njeměnja, kotrež su w dokumenće składowane.

Wěstota

Definuje wěstotne nastajenja za składowanje dokumentow, webzwiski a za wočinjenje dokumentow, kotrež makra wobsahuja.

Nałoženske barby

Nastaja barby za wužiwarski powjerch LibreOffice. Móžeće aktualne nastajenja jako barbowu šemu składować a je pozdźišo zaso začitać.

Bjezbarjernosć

Postaja nastajenja, kotrež wužiwarjam z widźenskej słabosću, wobmjezowanej zručnosću abo druhimi zbrašenosćemi programy LibreOffice lěpje spřistupnjeja.

Rozšěrjene

Podawa podpěranske nastajenja za nałoženja Java w LibreOffice, mjez nimi, kotra Java Runtime Environment (JRE, wuwjedźenskočasowa wokolina) ma so wužiwać. Podawa tež, hač so maja eksperimentelne (instabilne) funkcije kaž natočenje makrow a ekspertowe nastajenja wužiwać.

Basic IDE

Definuje nastajenja za Basic IDE (integrowana wuwiwanska wokolina), kotrež pomhaja makra w Basic wobdźěłać.

Aktualizacija online

Podawa někotre nastajenja za awtomatiske zdźělenje a sćahowanje aktualizacijow online do LibreOffice.

OpenCL

OpenCL je technologija za pospěšenje wobličenjow we wulkich tabelowych dokumentach.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

Prošu podpěrajće nas!