Symbolowa lajsta Dypki wobdźěłać

Symbolowa lajsta Dypki wobdźěłać so jewi, hdyž polygon wuběraće a na Dypki wobdźěłać klikaće.

K dispoziciji stejace funkcije wam zmóžnjeja, dypki křiwki abo objekta, kotryž je so do křiwki přetworił, wobdźěłać. Slědowace symbole su k dispoziciji:

Dypki wobdźěłać

Symbol Dypki wobdźěłać wam zmóžnja, wobdźěłanski modus za objekty Bézier zmóžnić abo znjemóžnić. We wobdźěłanskim modusu dadźa so jednotliwe dypki rysowanskeho objekta wubrać.

Symbol za Dypki wobdźěłać

Dypki wobdźěłać

Dypki přesunyć

Zmóžnja modus, w kotrymž móžeće dypki přesunyć. Pokazowak myški mały prózdny kwadrat pokazuje, hdyž na dypku zastawaće. Ćehńće tón dypk do druheho městna. Křiwka na woběmaj bokomaj dypka přesunjenju slěduje; wotrězk křiwki mjez přichodnymi dypkami twar změni.

Pokazajće na křiwku mjez dwěmaj dypkomaj abo znutřka začinjenjeje křiwki a ćehńće myšku, zo byšće cyłu křiwku, bjeztoho zo byšće twar skreslił.

Symbol za Dypki přesunyć

Dypki přesunyć

Dypki zasadźić

Zmóžnja zasadźowanski modus. Tutón modus wam zmóžnja, dypki zasadźić. Móžeće tež dypki přesunyć, runje tak kaž w přesuwanskim modusu. Jeli wšak na křiwku mjez dwěmaj dypkomaj klikaće a pokazowak myški trochu přesuwaće a tastu myški stłóčenu dźeržiće, so nowy dypk zasadźi. Dypk je hładki dypk a linije ke kontrolnym dypkam su paralelne a wostanu tak za přesunjenje.

Jeli chceće róžkowy dypk wutworić, dyrbiće najprjedy pak hładki pak symetriski dypk zasadźić, kotryž so potom z pomocu Róžkowy dypk do róžkoweho dypka přetwori.

Symbol za Dypki zasadźić

Dypki zasadźić

Dypki zhašeć

Wužiwajće symbol Dypki zhašeć, zo byšće jedyn dypk abo wjacore dypki zhašał. Jeli chceće wjacore dypki wubrać, klikńće na přihódne dypki, mjeztym zo tastu Umsch stłóčenu dźeržiće.

Wubjerće najprjedy dypki, kotrež so maja zhašeć, a klikńće potom na tutón symbol abo tłóčće Entf.

Symbol za Dypki zhašeć

Dypki zhašeć

Křiwku rozdźělić

Symbol Křiwku rozdźělić křiwku rozdźěla. Wubjerće dypk abo dypki, hdźež chceće křiwki rozdźělić a klikńće potom na symbol.

Symbol za Křiwku rozdźělić

Křiwku rozdźělić

Do křiwki přetworić

Přetworja křiwku do runeje linije abo přetworja runu liniju do křiwki. Jeli jednotliwy dypk wuběraće, so křiwka před dypkom přetwori. Jeli dwaj dypkaj stej wubranej, so křiwka mjez woběmaj dypkomaj přetwori. Jeli wjace hač dwaj dypkaj wuběraće, so kóždy raz, hdyž na tutón symbol klikaće, druhi dźěl křiwki přetwori. Jeli trjeba, so kulojte dypki do róžkowych dypkow a róžkowe dypki do kulojtych dypkow přetworjeja.

Jeli wěsty wotrězk křiwki je runy, kónčne dypki linije maksimalnje po jednym kontrolnym dypku maja. Njedadźa so do kulojtych dypkow změnić, chibazo so runa linija wróćo do křiwki přetworja.

Symbol za Do křiwki přetworić

Do křiwki přetworić

Róžkowy dypk

Přetworja wubrany dypk abo wubrane dypki do róžkowych dypkow. Róžkowe dypki dwaj přesuwajomnej kontrolnej dypkaj maja, kotrež su njewotwisne jedyn wot druheho. Křiwkowa linija tohodla direktnje přez róžkowy dypk njepřeběža, ale twori róžk.

Symbol za Róžkowy dypk

Róžkowy dypk

Hładki přechad

Přetworja róžkowy dypk abo symetriski dypk do hładkeho dypka. Wobaj kontrolnej dypkaj stej paralelnje wusměrjenej, a datej so jenož simultanje přesunyć. Kontrolne dypki móža so w dołhosći rozeznawać, štož wam zmóžnja, stopjeń křiwizny wariěrować.

Symbol za Łahodny přechad

Hładki přechad

Symetriski přechad

Tutón symbol róžkowy dypk abo hładki dypk do symetriskeho dypka přetworja. Wobaj kontrolnej dypkaj róžkoweho dypka stej paralelnje wusměrjenej a matej samsnu dołhosć. Datej so jenož simultanje přesunyć a stopjeń křiwizny je jenak we woběmaj směromaj.

Symbol za Symetriski přechad

Symetriski přechad

Bézierowu křiwku začinić

Začinja liniju abo křiwku. Zwjazajće posledni dypk z prěnim dypkom, kotryž je přez powjetšeny kwadrat woznamjenjeny, zo byšće liniju začinił.

Symbol za Bézierowu křiwku začinić

Bézierowu křiwku začinić

Dypki eliminować

Markěruje aktualny dypk abo wubrane dypki za zhašenje. To so stawa, hdyž dypk je na runej liniji. Jeli křiwku abo polygon ze symbolom Do křiwki přetworić do runeje linije přetworjeće abo křiwku z myšku tak měnjeće, zo by dypk na runej liniji ležał, so dypk wotstroni. Kut, wot kotarehož so ličba dypkow redukuje,

Symbol za Dypki eliminować

Dypki eliminować

Prošu podpěrajće nas!