Symbolowa lajsta wotprašowanski naćisk

Hdyž SQL-wotprašowanje wutworjeće abo wobdźěłujeće, wužiwajće symbole w symbolowej lajsce Wotprašowanski naćisk, zo byšće pokazowanje datow wodźił.

Wotwisujo wot toho, hač sće wotprašowanje abo napohlad w rajtarkowej stronje Naćisk abo SQL wutworił, so slědowace symbole jewja:

Wotprašowanje wuwjesć

Wuwjedźe SQL-wotprašowanje a pokazuje wuslědk wotprašowanja. Funkcija Wotprašowanje wuwjesć wotprašowanje njeskładuje.

Symbol za Wotprašowanje wuwjesć

Wotprašowanje wuwjesć

Wotprašowanje zhašeć

Zhaša wotprašowanje a wotstronja wšě tabele z naćiskoweho wokna.

Symbol za Wotprašowanje zhašeć

Wotprašowanje zhašeć

Naćiskowy napohlad přepinać

Pokazuje naćiskowy napohlad abo SQL-napohlad wotprašowanja.

Symbol za Naćiskowy napohlad přepinać

Naćiskowy napohlad přepinać

Tabele přidać

Podawa tabele, kotrež so maja do naćiskoweho wokna zasadźić. Wubjerće w dialogu Tabele přidać tabele, kotrež za swój aktualny nadawk trjebaće.

Symbol za Tabelu přidać

Tabele zasadźić

Funkcije

Pokazuje linku Funkcija w delnim dźělu naćiskoweho napohlada wokna Naćiskowy napohlad.

Symbol za Funkcije

Funkcije

Tabelowe mjeno

Pokazuje linku Tabela w delnim dźělu wotprašowanskeho naćiska.

Symbol za Tabelowe mjeno

Tabelowe mjeno

Alias

Pokazuje linku Alias w delnim dźělu wotprašowanskeho naćiska.

Symbol za Alias

Alias

Jednozmyslne hódnoty

Rozšěrja wutworjenu instrukciju SELECT SQL-wotprašowanja w aktualnej špalće wo parameter DISTINCT. To k tomu dowjedźe, zo so wjacekróć wustupowace identiske hódnoty jenož jedyn raz nalistuja.

Symbol za Jednozmyslne hódnoty

Jednozmyslne hódnoty

Slědowacy symbol je na rajtarku SQL:

SQL-přikaz direktnje wuwjesć

W modusu Natiwny SQL móžeće SQL-přikazy zapodać, kotrež so přez LibreOffice njeinterpretuja, so wšak město toho direktnje datowemu žórłu přepodawaja. Jeli tute změny w naćiskowym napohledźe njepokazujeće, njemóžeće so k naćiskowemu napohladej wróćić.

Symbol za SQL-přikaz direktnje wuwjesć

SQL-přikaz direktnje wuwjesć

Prošu podpěrajće nas!