Symbolowa lajsta Formularowa nawigacija

Symbolowa lajsta Formularowa nawigacija symbole za wobdźěłowanje tabele datoweje banki abo za wodźenje napohlad datow wobsahuje. Symbolowa lajsta so deleka na dokumenće pokazuje, kotryž pola wobsahuje, kotrež su z datowej banku zwjazane.

Móžeće symbolowu lajstu Formularowa nawigacija wužiwać, zo byšće so w datowych sadźbach pohibował kaž tež zo byšće datowe sadźby zasadźił a zhašał. Jeli daty so w formularje składuja, so změny do datoweje banki přenošuja. Symbolowa lajsta Formularowa nawigacija tež sortěrowanske, filtrowanske a pytanske funkcije za datowe sadźby wobsahuje.

tip

Móžeće symbol nawigaciskeje lajsty na symbolowej lajsće Dalše wodźenske elementy wužiwać, zo byšće formularej nawigacisku lajstu přidał.


note

Nawigaciska lajsta je jenož za formulary widźomna, kotrež su z datowej banku zwjazane. W naćiskim napohledźe formulara nawigaciska lajsta k dispoziciji njeje. Hlejće tež symbolowu lajstu Tabelowe daty.


Móžeće napohlad datow ze sortěrowanskimi a filtrowanskimi funkcijemi wodźić. Originalne tabele so njezměnja.

Aktualny sortěrowanski porjad abo filter so z aktualnym dokumentom składuje. Jeli filter je nastajeny, so symbol Filter nałožić na nawigaciskej lajsće aktiwizuje. Sortěrowanske a filtrowanske funkcije w dokumenće dadźa so w dialogu Formularowe kajkosće konfigurować. (Wubjerće Formularowe kajkosće – Daty – kajkosće Sortěrować a Filter).

note

Jeli SQL-wuraz je zakład za formular (hlejće Formularowe kajkosće – rajtark DatyDatowe žórło), su filtrowanske a sortěrowanske funkcije jenož k dispoziciji, hdyž so SQL-wuraz jenož na jednu tabelu poćahuje a njeje w modusu native SQL napisany.


Datowu sadźbu pytać

Přepytuje tabele datoweje banki a formulary. W formularach abo tabelach datoweje banki móžeće datowe pola, lisćinowe pola a kontrolne kašćiki za wěstymi hódnotami přepytać.

Symbol za Datowu sadźbu pytać

Datowu sadźbu pytać

Čisło datoweje sadźby

Pokazuje čisło aktualneje datoweje sadźby. Zapodajće čisło, zo byšće k wotpowědnej datowej sadźbje přešoł.

Prěnja datowa sadźba

Symbol za prěnju datowu sadźbu

Wjedźe k prěnjej datowej sadźbje.

Předchadna datowa sadźba

Symbol za předchadnu datowu sadźbu

Wjedźe k předchadnej datowej sadźbje.

Přichodna datowa sadźba

Symbol za přichodnu datowu sadźbu

Wjedźe k přichodnej datowej sadźbje.

Poslednja datowa sadźba

Symbol za poslednju datowu sadźbu

Wjedźe k poslednjej datowej sadźbje.

Nowa datowa sadźba

Symbol za nowu datowu sadźbu

Wutwori nowu datowu sadźbu.

Datowu sadźbu składować

Symbol za Datowu sadźbu składować

Składuje nowy datowy zapisk. Změna so w datowej bance registruje.

Cofnyć: Datowe zapodaće

Symbol za Cofnyć: Datowy zapisk

Zmóžnja wam, datowy zapisk cofnyć.

Datowu sadźbu zhašeć

Symbol za Datowu sadźbu zhašeć

Zhaša datowu sadźbu. Wotprašowanje dyrbi so najprjedy wobkrućić, prjedy hač so zhaša.

Aktualizować

Aktualizuje pokazane daty. We wokolinje z wjacorymi wužiwarjemi, zawěsćuje aktualizacija datow, zo daty aktualne wostawaja.

Symbol za Aktualizować

Aktualizować

Wodźenski element wobnowić

Symbol za Wodźenski element wobnowić

Aktualny wodźenski element aktualizować

Sortěrować

Podawa sortěrowanske kriterije za pokazanje datow.

Symbol za Sortěrowanski porjad

Sortěrowanski porjad

Postupowacy sortěrować

Tekstowe pola so alfabetisce sortěruja, numeriske pola so po ličbach sortěruja.

Symbol Postupowacy sortěrować

Postupowacy sortěrować

Spadowacy sortěrować

Tekstowe pola so alfabetisce sortěruja, numeriske pola so po ličbach sortěruja.

Symbol za Spadowacy sortěrować

Spadowacy sortěrować

Awtomatiski filter

Filtruje datowe sadźby na zakładźe wobsaha tuchwilu wubraneho datoweho pola.

Symbol za Awtomatiski filter

Awtomatiski filter

Filter nałožić

Přepina mjez filtrowanym a njefiltrowanym napohladom tabele.

Symbol za Filter nałožić

Filter nałožić

Filtry na zakładźe formularow

Namołwja serwer datoweje banki, widźomne daty po podatych kriterijach filtrować.

Symbol za Filter na zakładźe formularow

Filtry na zakładźe formularow

Filter/Sortěrowanje wróćo stajić

Přetorhnje filtrowe nastajenja a pokazuje wšě datowe sadźby w aktualnej tabeli.

Symbol za Filter/Sortěrowanje wróćo stajić

Filter/Sortěrowanje wróćo stajić

Datowe žórło jako tabela

Aktiwizuje přidatny tabelowy napohlad we formularowym napohledźe. Hdyž so funkcija Datowe žórło jako tabela aktiwizuje, widźiće tabelu we wobłuku nad formularom.

Symbol za Datowe žórło jako tabela

Datowe žórło jako tabela

Prošu podpěrajće nas!