Symbolowa lajsta Tabelowe daty

Wužiwajće symbolowu lajstu Tabelowe daty, zo byšće napohlad datow wodźił.

Napohlad filtrowanych datow je jenož aktiwny, doniž sortěrowanske abo filtrowanske kriterije njezměniće abo njepřetorhnjeće. Jeli filter je aktiwny, so symbol Filter nałožić na symbolowej lajsće Tabelowe daty aktiwizowany.

Datowu sadźbu składować

Składuje aktualnu datowu sadźbu tabele datoweje banki. Symbol Datowu sadźbu składować je w symbolowej lajsće Tabelowe daty.

Symbol za Datowu sadźbu składować

Datowu sadźbu składować

Daty wobdźěłać

Zapina abo wupina wobdźěłanski modus za aktualnu tabelu datoweje banki.

Symbol za Daty wobdźěłać

Daty wobdźěłać

Undo

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Symbol za Cofnyć: Datowe zapodaće

Cofnyć: Datowe zapodaće

Datowu sadźbu pytać

W formularach abo tabelach datoweje banki móžeće datowe pola, lisćinowe pola a kontrolne kašćiki za wěstymi hódnotami přepytać.

Symbol za Datowu sadźbu pytać

Datowu sadźbu pytać

Aktualizować

Aktualizuje pokazane daty. We wokolinje z wjacorymi wužiwarjemi, zawěsćuje aktualizacija datow, zo daty aktualne wostawaja.

Symbol za Aktualizować

Aktualizować

Sortěrowanski porjad

Podawa sortěrowanske kriterije za pokazanje datow.

Symbol za Sortěrowanski porjad

Sortěrowanski porjad

Postupowacy sortěrować

Tekstowe pola so alfabetisce sortěruja, numeriske pola so po ličbach sortěruja.

Symbol Postupowacy sortěrować

Postupowacy sortěrować

Spadowacy sortěrować

Tekstowe pola so alfabetisce sortěruja, numeriske pola so po ličbach sortěruja.

Symbol za Spadowacy sortěrować

Spadowacy sortěrować

Awtomatiski filter

Filtruje datowe sadźby na zakładźe wobsaha tuchwilu wubraneho datoweho pola.

Symbol za Awtomatiski filter

Awtomatiski filter

Filter nałožić

Přepina mjez filtrowanym a njefiltrowanym napohladom tabele.

Symbol za Filter nałožić

Filter nałožić

Standardny filter

Zmóžnja wam, filtrowe nastajenja nastajić.

Symbol za Standardny filter

Standardny filter

Filter/Sortěrowanje wróćo stajić

Přetorhnje filtrowe nastajenja a pokazuje wšě datowe sadźby w aktualnej tabeli.

Symbol za Filter/Sortěrowanje wróćo stajić

Filter/Sortěrowanje wróćo stajić

Daty do teksta

Zasadźuje wšě pola markěrowaneje datoweje sadźby na poziciji kursora do aktualneho dokumenta.

Symbol za Daty do teksta

Daty do teksta

Daty do polow

Aktualizuje wobsah eksistowacych polow datoweje banki po markěrowanych datowych sadźbach. Symbol Daty do polow je jenož k dispoziciji, hdyž aktualny dokument je tekstowy dokument.

Symbol za Daty do polow

Daty do polow

Serijowy list

Startuje asistent serijoweho ćišća.

Symbol za serijowy ćišć

Serijowy ćišć

Datowe žórło aktualneho dokumenta

Pokazuje we wobhladowaku datoweho žórła tabelu, kotraž je z aktualnym dokumentom zwjazana.

Symbol za Datowe žórło aktualneho dokumenta

Datowe žórło aktualneho dokumenta

Explorer zapinjeny/wupinjeny

Zapina a wupina napohlad explorera datoweho žórła. Symbol Explorer zapinjeny/wupinjeny je w symbolowej lajsće tabelowych datow widźomny.

Symbol za Explorer zapinjeny/wupinjeny

Eksplorer zapinjeny/wupinjeny

Prošu podpěrajće nas!