Adding Clickable Hotspots to Images

An ImageMap allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a picture in your document. An image map is a group of one or more hotspots.

You can draw three types of hotspots: rectangles, ellipses, and polygons. When you click a hotspot, the URL is opened in the browser window or frame that you specify. You can also specify the text that appears when your mouse rests on the hotspot.

To add a clickable hotspot to an image

  1. Position the cursor where you want the ImageMap in your document.

  2. Choose Insert - Image, select and insert a bitmap image.

  3. With the image selected, choose Tools - ImageMap to open the ImageMap Editor, which displays the selected image and contains the hotspot editing tools.

  4. Use the icons in the ImageMap Editor to draw a hotspot shape, for example a rectangle, over the image at the background.

    You can see an extended help text on the functions of each icon when you enable Extended Help in - LibreOffice - General.

  5. Enter the "Address" URL that will be shown in a Web browser when the user clicks the hotspot.

  6. Optionally, enter the "Text" that will be shown as a tip when the user points the mouse to the hotspot.

  7. Click the Apply button to apply your changes, and close the ImageMap Editor.

  8. Save the document in the LibreOffice or HTML format.

You may save the ImageMap as a file and upload that file to a Web server, for example.

Wobrazowa karta

Wobrazowa karta je na wotkazy sensitiwna grafika abo na wotkazy sensitiwny wobłuk. Móžeće na definowane wobłuki grafiki abo wobłuka kliknyć, zo byšće so k cilowemu (URL dóstał, kotryž je na wobłuk wotkazany. Wotkazowe wobłuki so, hromadźe z wotkazanymi URL a wotpowědnym tekstom, kotryž so pokazuje, hdyž pokazowak myški je nad tutymi wobłukami, w editorje wobrazowych kartow definuja.

Stej dwaj rozdźělnej typaj wobrazowych kartow. Wobrazowa karta ze strony klienta so na ličaku klienta wuhódnoćuje, kotryž je grafiku z interneta začitał, mjezytm zo so wobrazowa karta ze strony serwera na serwerowym ličaku wuhódnoćuje, kotryž HTML-stronu w interneće k dispoziciji staja. Hdyž při serwerowym wuhódnoćenju na wobrazowu kartu klikaće, so wotpowědne koordinaty kursora we wobrazu na serwer sćelu, a specialny program na serwerje wotmołwi. Hdyž při klientowym wuhódnoćenju na definowany hotspot wobrazoweje karty klikaće, so URL aktiwizuje, kaž by normalny tekstowy wotkaz był. URL so pod pokazowakom myški jewi, hdyž jón po wobrazowej karće wjedźeće.

Dokelž wobrazowe karty dadźa so na rozdźělne wašnja wužiwać, dadźa so w rozdźělnych formatach składować.

Formaty wobrazowych kartow

Wobrazowe karty so zasadnje do tych, kotrež so na serwerje (t. r. při wašim internetnym poskićowarju) analyzuja a do tych, kotrež so we webwobhladowaku na ličaku čitarja analyzuja, rozdźěleja.

Wobrazowe karty ze strony serwera

Wobrazowe karty ze strony serwera so čitarjej jako wobraz abo wobłuk na stronje pokazuja. Klikńće z myšku na wobrazowu kartu a koordinaty wotpowědneje pozicije so na serwer pósćelu. Z pomocu specialneho programa serwer přichodny krok postaja, kotryž so ma přewjesć. Su wjacore inkompatibelne metody za definowanje tutoho procesa, dwě najdale rozšěrjenej stej:

LibreOffice wobrazowe karty za wobě metodźe wutworja. Wubjerće format z lisćiny Dateityp w dialogu Składować jako w editorje wobrazowych kartow. Separatne kartowe dataje so wutworjeja, kotrež dyrbiće na serwer nahrać. Dyrbiće so swojeho poskićowarja abo syćoweho administratora prašeć, kotry typ wobrazowych kartow so přez serwer podpěruje a kak maće přistup k wuhódnoćenskemu programej.

Wobrazowa karta ze strony klienta

Wobłuk wobraza abo ramika, hdźež čitar móže kliknyć, s o přez zawjazany URL woznamjenja, hdyž z myšku přez wobłuk přejědźeće. Wobrazowa karta so w runinje pod wobrazom składuje a wobsahuje informacije wo referencowanych wobłukach. Jenička njelěpšina wobrazowych kartow ze strony klienta je, zo starše webwobhladowaki njemóža je čitać; njelěpšina, kotraž wšak so bórze wotbywa.

Hdyž wobrazowa karta składujeće, wubjerće datajowy typ SIP - StarView ImageMap. Tón wobrazowu kartu direktnje w formaće składuje, kotryž da so na kóždy aktiwny wobraz abo wobłuk we wašim dokumenće nałožić. Jeli wšak chceće jenož wobrazowu kartu na aktualny wobraz abo wobłuk nałožić, njetrjebaće ju w specialnym formaće składować. Po tym zo sće regiony definował, klikńće prosće na Nałožić. Wjace trjeba njeje. Wobrazowe karty ze strony klienta, kotrež su so jako HTML składowali, so direktnje w HTML-kodźe do strony zasadźuja.

Prošu podpěrajće nas!