Asistent skupinskeho elementa: polo datoweje banki

Tuta strona je jenož widźomna, jeli dokument je z datowej banku zwjazany. Podawa, hač referencne hódnoty maja so w datowej bance składować.

Podajće, hdźež so maja referencne hódnoty składować. Referencna hódnota móže aktualny staw skupinskeho pola w datowej bance reprezentować.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće w formularowym naćisku na symbol Skupinske polo w symbolowej lajsće
a wužiwajće myšku, zo byšće wobłuk wutworił – asistent strona 4, zwisk z datowej banku je trěbny.


Symbol za Notica

Tuta strona so jenož pokazuje, jeli dokument je hižo z datowej banku zwjazany.


Chceće hódnotu w polu datoweje banki składować?

Haj, chcu ju w slědowacym polu datoweje banki składować:

Podawa, zo chceće referencne hódnoty w datowej bance składować. Hódnoty so do datoweho pola pisaja, kotrež so w lisćinowym polu wuběra. Lisćinowe polo wšě pólne mjena z tabele datoweje banki pokazuje, z kotrejž formular je zwjazany.

Lisćinowe polo

Ně, chcu hódnotu jenož w formularje składować.

Podawa, zo chceće referencne hódnoty jenož we formularje składować a nic w datowej bance.

Prošu podpěrajće nas!