Rozprawniski asistent – wuhotowanje wubrać

Wubjerće wuhotowanje z rozdźělnych dokumentowych a formatowych předłohow a rozsudźće potom za wysoki abo prěčny format.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće na Asistent za wutworjenje rozprawy wužiwać... we woknje datoweje banki.


Wuhotowanje datow

Definuje sadźbu formatowych předłohow za rozprawu. Formatowe předłohi pisma, zasunjenja, tabelowy pozadk a wjace připokazuja.

Wuhotowanje hłowowych a nohowych linkow

Definuje wuhotowanje strony za rozprawu. Wuhotowanja stronow so z předłohowych datajow začitaja, kotrež hłowowu linku, nohowu linku a pozadk strony připokazuja.

Wusměrjenje

Wubjerće wusměrjenje strony za rozprawu.

Prěčny format

Wuběra prěčny format za rozprawu.

Wysoki format

Wuběra wysoki format za rozprawu.

Wjace wo rozprawniskim asistenće – rozprawu wutworić

Prošu podpěrajće nas!