Rozprawniski asistent – wuběr polow

Podajće tabelu abo wotprašowanje, kotrejž trjebaće, zo byšće rozprawu wutworił a kotre pola ma rozprawa wobsahować.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće na Asistent za wutworjenje rozprawy wužiwać... we woknje datoweje banki.


Tabele abo wotprašowanja

Wubjerće tabelu abo wotprašowanje, za kotrejž so ma rozprawa wutworić.

Pola, kotrež su k dispoziciji

Pokazuje mjena polow datoweje banki we wubranej tabeli abo wubranym wotprašowanju. Klikńće, zo byšće polo wubrał abo tłóčće tastu Umsch (⇧) abo , mjeztym zo klikaće, zo byšće wjacore pola wubrał.

Pola w rozprawje

Pokazuje wšě pola, kotrež so maja do noweje rozprawy zapřijeć.

>

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

>>

Klikńće, zo byšće wšě pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

<

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

<<

Klikńće, zo byšće wšě pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

Wjace wo rozprawniskim asistenće – pola popisać

Prošu podpěrajće nas!