Listowy asistent

Startuje asistent za listowu předłohu. Móžeće tutu předłohu za wobchodnisku kaž tež priwatnu korespondencu wužiwać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Dataja – Asistenty – List….


LibreOffice přikładowe předłohi za priwatne abo wobchodniske listy skići, kotrež móžeće z pomocu asistenta swojim potrjebam přiměrić. Asistent wam krok po kroku přez wutworjenje dokumentoweje předłohi wjedźe a skići wjele wuhotowanjow a designowych móžnosćow. Přehlad wam zaćišć dawa, kak budźe dokónčeny list po wašich wubranych nastajenjach wupadać.

Znutřka asistenta móžeće swoje zapiski a nastajenja kóždy čas změnić. Móžeće tež cyłu stronu abo samo wšě strony asistenta přeskočić. W tutym padźe so aktualne (standardne) nastajenja wužiwaja.

Listowy asistent – design strony

Podawa, hač chceće wosobinski abo wobchodniski list wutworić. Nastajenja, kotrež su na slědowacych stronach k dispoziciji, wot wašeho wuběra wotwisuja.

Symbol za Notica

Jeli wobchodniski list pisaće, móžeće mnoholičbne elementy wubrać, zo byšće je w swojim dokumenće wužiwał, kotrež so zwjetša na priwatne listy njenałožuja, na přikład linka Tema. Jeli nastajenje Wosobinski list wuběraće, so někotre strony, kotrež specifiske elementy wobchodniskich listow wobsahuja, do dialoga asistenta njezapřijimaja.


Listowy asistent – wuhotowanje listoweje papjery

Zmóžnja wam, elementy podać, kotrež su hižo na wašej listowej papjerje naćisćane. Te elementy so njećišća, a rum, kotryž zaběraja, so přez ćišćak prózdny wostaja.

Listowy asistent – wućišćane elementy

Definuje elementy, kotrež ma listowa předłoha wobsahować.

Listowy asistent – přijimar a wotpósłar

Podawa informacije wo wotpósłarju a přijimarju.

Listowy asistent – nohowa linka

Podawa informacije, kotrež so maja do nohoweje linki zapřijeć.

Listowy asistent – mjeno a městno

Podawa, hdźež a z kotrym mjenom chceće dokument a předłohu składować.

Wróćo

Zmóžnja wam, wuběry pokazać, kotrež sće w předchadnych krokach činił. Aktualne nastajenja so składuja.

Dale

Składuje aktualne nastajenja a přeńdźe k přichodnej stronje.

Dokónčić

Asistent po wašich wuběrach nowu dokumentowu předłohu wutworja a składuje ju na wašej krutej tačeli. LibreOffice nowy dokument na zakładźe eksistowacych předłohow z mjenom „Bjez titula X (X za běžne čisłowanje steji) wutworja a pokazuje jón w dźěłowym wobłuku.

Symbol za Notica

LibreOffice aktualne nastajenja w asistenće po wubranej předłoze składuje. Tute nastajenja so jako standardne nastajenja wužiwaja, hdyž asistent přichodny raz startujeće.


Prošu podpěrajće nas!