Awtomatiska korektura je so aktiwizowała

Dwaj wulkej pismikaj na spočatku słowa a sady stej so do jednoho wulkeho pismika porjedźiłoj

Automatiska korektura je waš tekst změniła, zo by so słowo, kotrež so z dwěmaj wulkimaj pismikomaj na spočatku sady započina, so nětko z jednym wulkim pismikom započało.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rajtark: Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!