Pomoc LibreOffice

Eksterne widejo

Prošu akceptujće tute widejo. Hdyž přihłosujeće, změjeće přistup k wobsahej wot YouTube, słužby, kotraž so wot třećeho poskićowarja k dispoziciji staja.

Prawidła priwatnosće YouTube

Strony pomocy LibreOffice so we wašim standardnym webwobhladowaku pokazuja.

Pomoc so na standardne nastajenja programa na systemje poćahuje, kotryž tež swoje standardne nastajenja wužiwa. Wopisanja barbow, akcije myški abo druhe konfigurujomne elementy móža so za waš program a system rozeznawać.

warning

System pomocy za wšě wersije softwary na samsnych žórłowych datajach bazuje. Někotre funkcije, kotrež so w pomocy wopisuja, snano w tutej wosebitej distribuciji wobsahowane njejsu. Někotre funkcije, kotrež su specifiske za distribuciju, so snano w tutej pomocy njenaspominaja.


note

Strony pomocy rozšěrjenjow LibreOffice hišće stary system pomocy wužiwaja. Strony pomocy stareho systema pomocy su tu k dispoziciji.


Funkcije stronow pomocy LibreOffice

Lisćina modulow

Klikńće horjeka na stronje, zo byšće wuběransku lisćinu wočinił a wubjerće modul LibreOffice, zo byšće hłownu stronu modula pomocy pokazał.

Lisćina rěčow (jenož w pomocy online)

Jenož w pomocy online k dispoziciji, wubjerće rěč, zo byšće aktualnu stronu pomocy pokazał.

Indeks pomocy

Indeks pomocy lisćinu klučowych słowow za wšě module LibreOffice pokazuje. Klikńće na klučowe słowo w lisćinje, zo byšće přisłušnu stronu pomocy wočinił.

Indeks pomocy přepytować

Zapodajće klučowe słowo do pytanskeho pola. Pytanje so hnydom wuwjedźe, mjeztym zo klučowe słowo zapodawaće.

Pytanske wuslědki so jako filtrowana lisćina wotpowědnikow pokazuja, kotrež su po modulowym mjenje zeskupjene. Pytanske wuslědki tež přibližne wotpowědniki wobsahuja. Jenake dźěle pytanskeho wuraza so w kóždym wuslědku wuzběhuja.

Nadpismo GLOBALNE na wotpowědnik za klučowe słowa pokazuje, kotrež wjace hač jedyn modul LibreOffice nastupaja. Celowe ramiki na přikład za cele tabelowych dokumentow kaž tež za tabelowe cele abo tabelowe wobłuki w tekstowych a prezentaciskich dokumentow płaća.

Wužiwajće šipkowe symbole deleka w indeksu, zo byšće zapiski indeksa abo filtrowaneje lisćiny wuslědkow doprědka abo wróćo přehladował.

Wobsah – hłowne temy pomocy

Pokazuje indeks hłownych temow wšěch modulow.

Wužiwanje wobhladowaka za pomoc LibreOffice

Nawigacija w stronach pomocy

Wužiwajće tłóčatce Wróćo a Doprědka wobhladowaka, zo byšće mjez stronami nawigěrował. W najwjace wobhladowakach dołhe kliknjenje na tłóčatko Wróćo wuběransku lisćinu do toho wopytanych stronow pokazuje a dołhe kliknjenje na tłóčatko Doprědka lisćinu stronow pokazuje, kotrež su so po aktualnej stronje wopytali.

Strony pomocy za zapołožki

Wužiwajće funkciju zapołožkow wobhladowaka za spěšny přistup k relewantnym stronam pomocy. Zo byšće stronu w najwjace wobhladowakach jako zapołožku składował:

 1. Wočińće meni Zapołožki wobhladowaka,

 2. wubjerće Zapołožku přidać abo

  tłóčće +D w najwjace wobhladowakach.

 3. Zapodajće mjeno, rjadowak a wuprajiwe znački za zapołožku.

 4. Začińće dialog Zapołožki webwobhladowaka.

Přehladowanska historija stronow pomocy

Kóžda strona pomocy, kotruž sće wopytał, so w historiji webwobhladowaka składuje. Zo byšće historiju wočinił:

 1. Wubjerće meni Historija webwobhladowaka.

 2. Wubjerće Historiju pokazać.

 3. Klikńće na zapisk hłowneho wokna historije, zo byšće wotpowědnu stronu pomocy wočinił.

Wobsah pomocy do mjezyskłada kopěrować

Móžeće ze standardnymi kopěrowanskimi přikazami wobsah strony pomocy do mjezyskłada na swojim dźěłowym systemje kopěrować.

 1. Wubjerće na stronje pomocy tekst, kotryž chceće kopěrować.

 2. Tłóčće +C.

Wěsty wobsah w stronach pomocy da so z jenož jednym kliknjenjom myški do systemoweho mjezyskłada kopěrować. W tutych padach so pomocny tekst jewi, hdyž myška nad wobsahom, kotryž da so kopěrować, dźeržiće. Slědowaca linka na přikład da so kopěrować:

=SUMA(A1:A10)

Na aktualnej stronje pytać

Zo byšće na aktualnej stronje pomocy pytał:

 1. Wočińće pytanski nastroj w swojim webwobhladowaku, ke kotremuž zwjetša z pomocu tastowje skrótšenki +F přistup dóstał.

 2. Zapodajće tekst, kotryž chceće namakać, do pola Pytać za.

 3. Wubjerće pytanske nastajenja, kotrež chceće wužiwać.

 4. Tłóčće Enter.

Zo byšće předchadne wustupowanje pytanskeho wuraza na stronje namakał, klikńće na Šipk horje. Zo byšće přichodne wustupowanje namakał, klikńće na Šipk dele.

Powšitkowne informacije wo wobsahu

Symbole w dokumentaciji

Tři symbole so wužiwaja, zo bychu wašu kedźbliwosć na přidatne pomocliwe informacije złožili.

Warnowanski symbol

Symbol Kedźbu! na wažne informacije nastupajo datowu a systemowu wěstotu skedźbnja.


Symbol za Notica

Symbol Pokaz na přidatne informacije pokazuje, na přikład alternatiwne móžnosće, zo byšće wěsty cil docpěł.


Symbol Pokiw

Symbol Pokiw wam pokiwy pokazuje, z kotrychž pomocu móžeće z programom eficientnišo dźěłać.


Prošu podpěrajće nas!