Wokno pomocy LibreOffice

Warnowanski symbol

System pomocy za wšě wersije softwary na samsnych žórłowych datajach bazuje. Někotre funkcije, kotrež so w pomocy wopisuja, snano w tutej wosebitej distribuciji wobsahowane njejsu. Někotre funkcije, kotrež su specifiske za distribuciju, so snano w tutej pomocy njenaspominaja.


Wokno Pomoc tuchwilu wubranu stronu pomocy pokazuje.

Symbolowa lajsta wažne funkcije za wodźenje systema pomocy wobsahuje:

Symbol

Chowa a pokazuje nawigaciski wobłuk.

Symbol za předchadnu stronu

Skaka wróćo k předchadnej stronje.

Symbol za přichodnu stronu

Skaka k přichodnej stronje.

Symbol za prěnju stronu

Skaka k prěnjej stronje aktualneje temy pomocy.

Symbol za Aktualnu stronu ćišćeć

Ćišći aktualnu stronu.

Symbol za Zapołožku zasadźić

Přidawa wašim zapołožkam tutu stronu.

Symbol za Pytać

Wočinja dialog Na tutej stronje pytać.

Namakaće tute přikazy tež w kontekstowym meniju dokumenta pomocy.

Strona pomocy

Móžeće z wobhladowaka pomocy na swojim dźěłowym systemje ze standardnymi kopěrowanskimi přikazami do mjezyskłada kopěrować. Na přikład:

 1. Wubjerće na stronje pomocy tekst, kotryž chceće kopěrować.

 2. Tłóčće +C.

Zo byšće aktualnu stronu pomocy přepytował:

 1. Klikńće na symbol Na tutej stronje pytać.

  Dialog Na tutej stronje pytać so wočinja.

  Symbol za Notica

  Móžeće tež na stronu pomocy kliknyć a +F tłóčić.


 2. Zapodajće tekst, kotryž chceće namakać, do pola Pytać za.

 3. Wubjerće pytanske nastajenja, kotrež chceće wužiwać.

 4. Klikńće na Pytać.

  Zo byšće přichodne wustupowanje pytanskeho wuraza na stronje namakał, klikńće hišće raz na Pytać.

Nawigaciski wobłuk

Nawigaciski wobłuk wokna pomocy rajtarki Wobsah, Indeks, Pytać a Zapołožki wobsahuje.

Z lisćinowym polom, kotrež je cyle horjeka, móžeće druhe module pomocy LibreOffice wubrać. Rajtarkaj Indeks a Pytać jenož daty za wubrany modul LibreOffice wobsahujetej.

Wobsah

Pokazuje indeks hłownych temow wšěch modulow.

Indeks

Pokazuje lisćinu klučowych słowow indeksa za tuchwilu wubrany modul LibreOffice.

Pytać

Zmóžnja połnotekstowe pytanje. Pytanje cyły wobsah pomocy tuchwilu wubraneho modula LibreOffice zapřijima.

Zapołožki

Wobsahuje swójske zapołožki. Móžeće zapołožki wobdźěłać abo zhašeć, abo na nje kliknyć, zo byšće k wotpowědnym stronam přešoł.


Prošu podpěrajće nas!