Legendy

Wočinja symbolowu lajstu Legendy, z kotrejež móžeće grafiki do swojeho dokumenta zasadźić.

Přistup k tutomu přikazej …

Symbol za Puchery

Puchery


Klikńće na symbol w symbolowej lajsće Legendy a ćehńće potom w dokumenće, zo byšće twar rysował.

Symbol za Notica

Někotre twary wosebity přimk maja, kotryž móžeće ćahnyć, zo byšće kajkosće twara změnił. Pokazowak myški so nad tajkimi wosebitymi přimkami do ručneho symbola měnja.


Prošu podpěrajće nas!