Wobrazowy filter

Tutón symbol na symbolowej lajsće Wobraz symbolowu lajstu Wobrazowy filter wočinja, hdźež móžeće wšelake filtry na wubrany wobraz nałožić.

Symbol za Filter

Filter

Inwertować

Inwertuje barbowe hódnoty barbneho wobraza abo hódnoty swětłosće wobraza stopnjow šěrosće. Nałožće filter znowa, zo byšće tutón efekt cofnył.

Symbol za Inwertować

Inwertować

Hładźić

Wótři abo zamazuje wobraz, hdyž so filter low pass nałožuje.

Symbol za Hładźić

Hładźić

Wótřić

Wótři wobraz, hdyž so filter high pass nałožuje.

Symbol za Wótřić

Wótřić

Šumjenje wotstronić

Wotstronja šumjenje, hdyž medianowy filter nałožujeće.

Symbol za Šumjenje wotstronić

Šumjenje wotstronić

Solarizacija

Wočinja dialog za postajenje solarizacije. Solarizacija so na efekt poćahuje, kotryž wupada kaž to, štož so móže stać, hdyž je přewjele swětła při wuwiwanju fota. Barby so zdźěla wobroćeja.

Symbol za Solarizacija

Solarizacija

Parametry

Podawa stopjeń a typ solarizacije.

Prohowa hódnota

Podawa hódnotu swětłosće w procentach, wot kotrejež piksele maja so solarizować.

Inwertować

Podawa, zo maja so tež wšě piksele inwertować.

Starjenje

Wšě piksele so na hódnoty šěrje stajeja a potom so zelene a módre kanale wo hódnotu, kotruž podawaće, redukuja. Čerwjeny kanal so njeměnja.

Symbol za Starjenje

Starjenje

Starjenski stopjeń

Definuje intensitu starjenja w procentach. Pola 0 % widźiće hódnoty šěrosće wšěch pikselow. Pola 100 % jenož čerwjeny barbowy kanal wostawa.

Posterizować

Wočinja dialog, w kotrymž móžeće ličbu barbow posterizacije postajić. Tutón efekt na redukciji ličby barbow bazuje. Da fota kaž mólby wupadać.

Symbol za Posterizować

Posterizować

Barby posterizacije

Podawa ličbu barbow, na kotruž so ma wobraz redukować.

Pop-art

Přetworja wobraz do formata pop-art.

Symbol za Pop-art

Pop-art

Wuhlowa rysowanka

Pokazuje wobraz jako wuhlowu rysowanku. Kontury wobraza so čorne rysuja, a originalne barby so potłóčeja.

Symbol za Wuhlowa rysowanka

Wuhlowa rysowanka

Relief

Pokazuje dialog za wutworjenje reliefow. Móžeće poziciju imaginarneho swětłoweho žórła wubrać, kotrež typ wutworjeneho sćina postaja a kak grafika w reliefu wupada.

Symbol za Relief

Relief

Swětłowe žórło

Podawa poziciju swětłoweho žórła. Dypk swětłowe žórło reprezentuje.

Mozaik

Zwjazuje małe skupiny pikselow do praworóžkatych płoninow samsneje barby. Čim wjetše jednotliwe praworóžki su, ćim mjeńše podrobnosće grafika ma.

Symbol za Mozaik

Mozaik

Elementowe rozeznaće

Postaja ličbu pikselow, kotrež so maja do praworóžkow zjednoćić.

Šěrokosć

Definuje šěrokosć jednotliwych kachličkow.

Wysokosć

Definuje wysokosć jednotliwych kachličkow.

Hrany wuzběhnyć

Wuzběhuje abo wótři hrany objekta.

Prošu podpěrajće nas!