Tekst

Jeli nastajenje Tekst w dialogu Špalty datoweje banki zasadźić wuběraće, so wobsah datow, kotrež su so we wobhladowaku datowych žórłow wubrali, jako tekst do dokumenta zasadźuje. W dialogu móžeće rozsudźić, kotre pola datoweje banki so přenošuja a kak tekst ma so formatěrować.

Jeli wjacore datowe sadźby su wubrane, hdyž funkciju Daty do teksta wuběraće, so pola serijoweho lista po ličbje datowych sadźbow zasadźuja.

Tekst

Wužiwajće we wobłuku Tekst šipowe tłóčatko, zo byšće tabelowe špalty datoweje banki wubrał, do kotrychž chceće pólny wobsah zasadźić.

Špalty datoweje banki

Nalistuje wšě špalty tabele datoweje banki, kotrež dadźa so do wuběranskeho lisćinoweho pola přewzać, zo bychu so do dokumenta zasadźili. Wubjerće špalty datoweje banki, kotrež chceće do dokumenta zasadźić.

>

Přesuwa pola, kotrež sće w lisćinowym poluŠpalty datoweje banki wubrał, do wuběranskeho pola. Móžeće tež dwójce na zapisk kliknyć, zo byšće jón wubrał.

Wubrać

Nalistuje špalty datoweje banki, kotrež sće wubrał, zo byšće je do dokumenta zasadźił. Móžeće tu tež tekst zapodać. Tutón tekst so tež do dokumenta zasadźi. Porjad zapiskow we wuběranskim polu porjadej datow w dokumenće wotpowěduje.

Format

Podawa format, w kotrymž so maja pola datoweje banki do dokumenta zasadźić.

Z datoweje banki

Přewozmje formaty datoweje banki.

Wubrać

Podawa format z lisćiny, jeli formatowe informacije wěstych datowych polow so njepřejimaja. Formaty, kotrež so tu podawaja, su jenož za wěste pola datoweje banki k dispoziciji, na přikład numeriske abo logiske pola. Jeli polo datoweje banki w tekstowym formaće wuběraće, njemóžeće format z wuběranskeje lisćiny wubrać, dokelž so tekstowy format awtomatisce wobchowuje.

Jeli format, kotryž chceće, nalistowany njeje, wubjerće „Dalše formaty…“ a definujće požadany format w dialogu Ličbny format.

Ličbny format, kotryž so z wuběranskej lisćinu připokazuje, so přeco na polo datoweje banki w lisćinowym polu Špalty datoweje banki poćahuje.

Wotstawkowa předłoha

Po standardźe so zasadźene wotstawki z wotstawkowymi předłohami formatěruja. Tutón format zapiskej „žadyn“ w lisćinowym polu Wotstawkowa předłoha wotpowěduje. Tam móžeće druhe wotstawkowe předłohi wubrał, zo byšće je na wotstawk nałožił, kotryž chceće do dokumenta zasadźić. Lisćinowe polo k dispoziciji stejace wotstawkowe předłohi pokazuje, kotrež su w LibreOffice definowane a so w katalogu předłohow rjaduja.

Prošu podpěrajće nas!