W naćiskowym modusu wočinić

Wočinja formulary w naćiskowym modusu, zo by so dał formular wobdźěłać.

Njemóžeće wodźenske element formulara aktiwizować abo wobsah datowych sadźbow w naćiskowym modusu wobdźěłać. Móžeće wšak poziciju a wulkosć wodźenskich elementow změnić, druhe kajkosće wobdźěłać a wodźenske elementy w naćiskowym modusu přidać abo zhašeć.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formular – W naćiskowym modusu wočinić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Formular – W naćiskowym modusu wočinić.

Wubjerće Nastroje – W naćiskowym modusu wočinić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za W naćiskowym modusu wočinić

W naćiskowym modusu wočinić


Klikńće po wobdźěłowanju z prawej tastu na „Formulary“ we formularowym nawigatorje a wotwolće W naćiskim modusu wočinić. Składujće swój formular, hdyž sće hotowy.

note

Jeli formularowy dokument je přećiwo pisanju škitany, so přikaz W naćiskowym modusu wočinić ignoruje.


Prošu podpěrajće nas!