Asistent kombinaciskeho pola/lisćinoweho pola

Jeli kombinaciske polo abo lisćinowe polo do dokumenta zasadźujeće, so asistent awtomatisce startuje. Tutón asistent wam zmóžnja, interaktiwnje podać, kotre informacije maja so pokazać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Kombinaciske polo abo Lisćinowe polo a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku dyrbi w formularje eksistować.


Symbol za Notica

Móžeće symbol Asistenty zapinjene/wupinjene wužiwać, zo byšće tomu zadźěwał, zo so asistent awtomatisce startuje.


Asistenty za kombinaciske pola a lisćinowe pola so w jich kónčnym kroku wot so rozeznawaja. To w naturje wodźenskich polow leži:

Lisćinowe pola

Při lisćinowym polu wužiwar jedyn zapisk z lisćiny zapiskow wuběra. Tute zapiski so w tabeli datoweje banki składuja a njedadźa so z lisćinowym polom změnić.

W normalnym padźe tabela datoweje banki, kotraž widźomne lisćinowe zapiski we formularje wobsahuje, tabela njeje, na kotrejž formular bazuje. Lisćinowe pola we formularje z pomocu referencow dźěłaja; to rěka, referency na widźomne lisćinowe zapiski su w formularowej tabeli (to je tabela hódnotow) a zapodawaja so tež jako tajke w tabeli hódnotow, jeli wužiwar zapisk z lisćiny wuběra a składuje. Přez referencne hódnoty móža lisćinowe pola daty z tabele pokazać, kotraž je z aktualnej formularowej tabelu zwjazana. Tak Asistent lisćinoweho pola zmóžnja, dwě tabeli datoweje banki zwjazać, zo by móhł wodźenski element detailěrowanu lisćinu pola datoweje banki pokazać, kotrež je w druhej tabeli hač ta, na kotruž so formular poćahuje.

W druhich tabelach so trěbne polo z pomocu pólnymi mjenami (ControlSource) pyta a pola so potom wotpowědnje wudospołnjeja. Jeli so pólne mjeno njenamaka, lisćina prózdna wostanje. Hdyž lisćinowe pola zwjazane špalty wobsahuja, so prěnja špalta druheje tabele wužiwa, bjeztoho zo by so wotprašowanje pokazało.

Jeli tabela artiklow na přikład čisło dodawarja wobsahuje, móže lisćinowe polo zwjazanje „Čisło dodawarja“ wužiwać, zo by mjeno dodawarja z tabele dodawarjow pokazało. Na stronje Pólne zwjazanje so asistent was za wšěmi nastajenjemi praša, kotrež su za tute zwjazanje trěbne.

Kombinaciske pola

Při kombinaciskich polach móža wužiwarjo jedyn zapisk z lisćinowych zapiskow wubrać abo tekst zapodać. Zapiski, kotrež so jako lisćina poskićeja, z kotrejež wužiwarjo móža wubrać, móža z tabele datoweje banki pochadźeć. Zapiski, kotrež wužiwarjo wuběraja abo zapodawaja, zo bychu je składować, dadźa so pak jenož we formularje abo w datowej bance składować. Jeli so w datowej bance składuja, pisaja je do tabele datoweje banki, na kotrejž formular bazuje.

Kombinaciske pola móža daty někajkeježkuli tabele pokazać. Direktne zwjazanje mjez aktualnej formularowej tabelu, kotrejež hódnoty maja so w kombinaciskim polu (w lisćinowym polu) pokazać, trěbne njeje. Kombinaciske pola z referencami njedźěłaja. Jeli wužiwar hódnotu zapodawa abo wuběra a ju składuje, so woprawdźe pokazana hódnota do formularoweje tabele zapodawa. Dokelž žane zwjazanje mjez formularowej tabelu a lisćinowej tabelu njeje, so tabela Pólne zwjazanje tu njejewi.

Při lisćinowym polu móžeće zapiski z lisćiny wubrać, kotrež so w lisćinowej tabeli składuja. Při kombinaciskim polu móžeće přidatny tekst přidać, kotryž da so do aktualneje tabele datoweje banki formulara (tabela hódnotow) pisać a tam kaž požadane składować. Za tutu funkciju ma asistent kombinaciskeho pola stronu Datowe předźełanje jako poslednju stronu, mjeztym zo při lisćinowych polach tuta strona njeeksistuje. Tu móžeće zapodać, hač a hdźe tekst, kotryž je so zapodał, ma so w tabeli hódnotow składować.

Asistent tabeloweho elementa / lisćinoweho pola / kombinaciskeho pola: Daty

Wubjerće datowe žórło a tabelu, kotrymajž formularowe polo wotpowěduje. Jeli formularowe polo do dokumenta zasadźujeće, kotryž je z datowym žórłom zwjazany, budźe strona njewidźomna.

Asistent kombinaciskeho pola/lisćinoweho pola: Tabelowy wuběr

Podawa tabelu z k dispoziciji stejacych tabelow datoweje banki, kotraž datowe polo wobsahuje, kotrehož wobsah ma so jako lisćinowy zapisk pokazać.

Asistent kombinaciskeho pola/lisćinoweho pola: Pólny wuběr

Wubjerće datowe polo, kotrež je w tabeli na předchadnej stronje podate, kotrehož wobsah ma so w lisćinowym abo kombinaciskim polu pokazać.

Asistent lisćinoweho pola: Pólne zwjazanje

Podawa, přez kotre pola tabele hódnotow a lisćinowe tabele su zwjazane.

Asistent kombinaciskeho pola: Polo datoweje banki

Při kombinaciskich polach móžeće pak hódnotu pola w datowej bance składować pak tutu hódnotu we formularje pokazać.

Přetorhnyć

Hdyž na Přetorhnyć klikaće, so dialog začinja, bjeztoho zo bychu so změny składowali.

Wróćo

Wobhladajće sej wuběry w dialogu, kotrež su so w předchadnym kroku přewjedli. Aktualne nastajenja njezměnjene wostanu. Tute tłóčatko da so jenož wot druheje strony sem aktiwizować.

Dale

Klikńće na tłóčatko Dale a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužiwa a k přichodnemu krokej postupuje. Jeli sće posledni krok docpěł, tute tłóčatko Wutworić rěka.

Prošu podpěrajće nas!