Daty

Rajtark Daty formularowe kajkosće definuje, kotrež so na datowu banku poćahuja, kotraž je z formularom zwjazana.

Definuje datowe žórło, na kotrymž formular bazuje, abo podawa, hač daty dadźa so wot wužiwarja wobdźěłać. Nimo sortěrowanskich a filtrowanskich funkcijow wšě trěbne kajkosće namakaće, kotrež trjebaće, zo byšće podformular wutworił.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće kontekstowy meni wubraneho formularoweho elementa a wubjerće Formularowe kajkosće… – rajtark: Daty.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowy naćisk a klikńće na symbol Formularowe kajkosće – rajtark: Daty.


Cyklus

Postaja, kak so ma nawigacija z tabulatorowej tastu (↹) zadźeržeć. Z tabulatorowej tastu (↹) móžeće so we formularje doprědka pohibować. Jeli nadobo tastu Umsch (⇧) tłóčiće, nawigacija k nawopačnemu směrej běži. Jeli poslednje (abo prěnje) polo docpěwaće a tabulatorowu tastu (↹) znowa tłóčiće, móže to rozdźělne wuskutki měć. Definujće zadźerženje tasty ze slědowacymi nastajenjemi:

Nastajenje

Woznam

Standard

Tute nastajenje awtomatisce cyklus definuje, kotryž eksistowacemu zwjazanju datoweje banki slěduje: Jeli formular zwjazanje datoweje banki wobsahuje, so tabulatorowa tasta (↹) po standardźe změnu na přichodnej abo předchadnej datowej sadźbje při wopušćenju poslednjeho pola wuwabić (hlejće Wšě datowe sadźby). Jeli zwjazanje datoweje banki njeje, so přichodny/předchadny formular pokazuje (hlejće Aktualna strona).

Wšě datowe sadźby

Tute nastajenje jenož za formulary datoweje banki płaći a so za nawigaciju po wšěch datowych sadźbach wužiwa. Jeli tabulatorowu tastu (↹) wužiwaće, zo byšće poslednje polo formulara wopušćił, so aktualna datowa sadźba změni.

Aktiwna datowa sadźba

Tute nastajenje jenož za formulary datoweje banki płaći a so za nawigaciju w aktualnej datowej sadźbje wužiwa. Jeli tabulatorowu tastu (↹) wužiwaće, zo byšće poslednje polo formulara wopušćił, so aktualna datowa sadźba změni.

Aktualna strona

Při wopušćenju poslednjeho pola formulara kursor do prěnjeho pola w přichodnym formularje skoči. To je standard za HTML-formulary; tohodla je tute nastajenje předewšěm za HTML-formulary relewantne.


Datowe žórło

Definuje datowe žórło, na kotrež so ma formular poćahować. Jeli na tłóčatko klikaće, wuwołaće dialog Wočinić, hdźež móžeće datowe žórło wubrać.

Filter

Zapodajće trěbne wuměnjenja za filtrowanje datow we formularje. Filtrowe specifikacije SQL-prawidłam slěduja, bjeztoho zo bychu WHERE-klawslu wužiwali. Jeli na přikład chceće wšě datowe sadźby z předmjenom „Michał“ pokazać, zapodajće tole do datoweho pola: Předmjeno = 'Michał'. Móžeće tež wuměnjenja kombinować: Předmjeno = 'Michał' ABO Předmjeno = 'Pětr'. Wšě datowe sadźby, kotrež jednomu z tych dweju wuměnjenjow wotpowěduja, so pokazaja.

Filtrowa funkcija je we wužiwarskim modusu přez symbole Awtomatiski filter a Standardny filter na lajsće formularoweho nawigatora k dispoziciji.

Hłowne pola zwjazać

Jeli podformular wutworjeće, zapodajće datowe polo nadrjadowaneho formulara, kotryž je za synchronizaciju mjez nadrjadowanym a podformularom zamołwity. Zo byšće wjacore hódnoty zapodał, tłóčće Umsch (⇧) + Enter za kóždej zapodawanskej linku.

Podformular na wotprašowanju SQL bazuje; dokładnišo prajene, na parametrowym wotprašowanju. Jeli so pólne mjeno do pola Hłowne pola zwjazać zapodawa, so daty, kotrež su w tym polu we hłownym formularje wobsahowane, do wariable čitaja, kotraž dyrbiće we Wotwisne pola zwjazać zapodać. We wotpowědnej SQL-instrukciji so tuta wariabla z tabelowymi datami přirunuja, na kotrež so tutón podformular poćahuje. Abo móžeće mjeno špalty do pola Hłowne pola zwjazać zapodać.

Wobhladajće sej slědowacy přikład:

Tabela datoweje banki, na kotrejž formular bazuje, je na přikład datowa banka kupcow („Kupcy“), hdźež kóždy kupc ma jónkróćne čisło w datowym polu z mjenom „Kupcowski_ID“. Skazanki kupca so w druhej tabeli datoweje banki rjaduja. Zo byšće nětko skazanki kóždeho kupca widźał, zapodajće jich do formulara. Wutworće podformular, zo byšće to činił. Zapodajće pod Hłowne pola zwjazać datowe polo z datoweje banki kupcow, kotrež kupca jasnje identifikuje, to rěka, Kupcowski_ID. Zapodajće pod Wotwisne pola zwjazać mjeno wariable, kotraž ma daty z pola Kupcowski_ID přewzać, na přikład „x“.

Podformular ma wotpowědne daty ze tabele skazankow („Skazanki“) za kóždy kupcowski ID (Kupcowski_ID -> x) pokazać. To je jenož móžne, jeli kóžda skazanka je jasnje jednomu kupcej w tabeli skazankow připokazana. Abo móžeće druhe polo z mjenom Kupcowski_ID wužiwać; Zo by wšak to wšak zawěsćiło, zo njeby so tute polo ze samsnym polom z hłowneho formulara zaměniło, pomjenujće tute polo Kupcowske_čisło.

Přirunajće nětko Kupcowske_čisło w tabeli „Skazanki“ z Kupcowski_ID z tabele „Kupcy“, na přikład z pomocu wariable x a slědowaceje SQL-instrukcije:

SELECT * FROM Skazanki WHERE Kupcowske_čisło =: x (jeli chceće, zo podformular wšě daty z tabele skazankow pokazuje)

abo:

SELECT Artikl FROM Skazanki WHERE Kupcowske_čisło =: x (jeli chceće, zo podformular jenož daty z tabele skazankow pokazuje, kotrež su w polu „Artikl“ wobsahowane)

Móžeće SQL-instrukciju pak do pola Datowe žórło zapodać pak móžeće wotpowědne parametrowe wotprašowanje wutworić, kotrež da so za wutworjenje podformulara wužiwać.

Jenož daty přidać

Postaja, hač formular jenož přidawanje nowych datow dowoluje (Haj) abo tež druhe kajkosće tež dowoluje (Ně).

note

Jeli Daty jenož přidać je na „Haj“ stajene, njedadźa so daty změnić abo zhašeć.


Nawigaciska lajsta

Podawa, hač nawigaciske funkcije w delnjej formularowej lajsće dadźa so wužiwać.

Nastajenje „Nadrjadowany formular“ so za podformulary wužiwa. Jeli tute nastajenje za podformular wuběraće, móžeće z pomocu datowych sadźbow hłowneho formulara nawigěrować, jeli so kursor do podformulara staja. Podformular je z nadrjadowanym formularom přez poćah 1:1 zwjazany, tohodla so nawigacija přeco w nadrjadowanym formularje wuwjedźe.

Přidawanje dowolić

Postaja, hač daty dadźa so přidać.

SQL-přikaz analyzować

Podawa, hač so ma SQL-instrukcija přez LibreOffice analyzować. Jeli nastajenje je na Haj stajene, móžeće tłóčatko pódla lisćinoweho pola Wobsah kliknyć. To wokno wočini, hdźež móžeće wotprašowanje datoweje banki grafisce wutworić. Hdyž te wokno začinjeće, so SQL-instrukcija za wutworjene wotprašowanje do lisćinoweho pola Wobsah zasadźi.

Sortěrować

Podawa wuměnjenja za sortěrowanje datow we formularje. Specifikacija sortěrowanskich wuměnjenjow prawidłam SQL, bjeztoho zo by so klawsla ORDER BY wužiwała. Jeli na přikład chceće wšě datowe sadźby datoweje banki w jednym polu postupowace a w druhim polu spadowace sortěrować, zapodajće „Předmjeno ASC, Mjeno DESC (pod wuměnjenjom, zo Předmjeno a Mjeno stej mjenje datoweju polow).

Wotpowědne symbole w lajsće Formularowa nawigacija dadźa so we wužiwarskim modusu za sortěrowanje wužiwać: Postupowace sortěrować, Spadowace sortěrować, Sortěrować.

Wobsah

Postaja wobsah, kotryž so ma za formular wužiwać. Wobsah móže eksistowacu tabelu abo wotprašowanje (kotrejž stej so do toho w datowej bance wutworiłoj) być, abo da so ze SQL-instrukciju definować. Prjedy hač wobsah zapodawaće, dyrbiće eksaktny typ we Wobsahowy typ definować.

Jeli sće pak „Tabela“ pak „Wotprašowanje“ we Wobsahowy typ wubrał, nalistuje polo wšě tabele a wotprašowanja, kotrež su so we wubranej datowej bance wutworili.

Wobsahowy typ

Definuje, hač ma datowe žórło eksistowaca tabela abo wotprašowanje datoweje banki być, abo hač so ma formular na zakładźe SQL-instrukcije generěrować.

Jeli „Tabela“ abo „Wotprašowanje“ wuběraće, so formular na tabelu abo wotprašowanje poćahuje, kotrejž pod Wobsah podawaće. Jeli chceće nowe wotprašowanje abo podformular wutworić, dyrbiće nastajenje „SQL“ měć. Móžeće potom instrukciju za SQL-wotprašowanje abo podformular direktnje w polu Lisćinowy wobsah na rajtarku Daty kajkosćow wodźenskeho elementa zapodać.

Wotwisne pola zwjazać

Jeli podformular wutworjeće, zapodajće wariablu, w kotrejž dadźa so móžne hódnoty z pola nadrjadowaneho formulara składować. Jeli podformular na wotprašowanju bazuje, zapodajće wariablu, kotruž sće we wotprašowanju definował. Jeli formular z pomocu SQL-instrukcije wutworjeće, kotruž sće do pola Datowe žórło zapodał, zapodajće wariablu, kotruž sće w instrukciji wužiwał. Móžeće někajkežkuli wariablowe mjeno wubrać. Jeli chceće wjacore hódnoty zapodać, tłóčće Umsch (⇧) + Enter.

Jeli sće na přikład polo Kupcowski_ID datoweje banki jako nadrjadowane polo pod Hłowne pola zwjazać podał, móžeće pod Wotwisne pola zwjazać mjeno wariable definować, w kotrejž so maja hódnoty polo Kupcowski_ID datoweje banki składować. Jeli nětko SQL-instrukciju w polu Datowe žórło z pomocu tuteje wariable podawaće, so relewantne hódnoty w podformularje pokazaja.

Zhašenja dowolić

Postaja, hač daty dadźa so zhašeć.

Změny dowolić

Postaja, hač daty dadźa so změnić.

Što je podformular?

Formulary so na zakładźe tabele abo wotprašowanja datoweje banki wutworjeja. Pokazuja daty w spodobnej formje a dadźa so wužiwać, zo bychu daty zapodali abo wobdźěłali.

Jeli formular trjebaće, kotryž so ma na daty w tabeli abo wotprašowanju poćahować a přidatnje daty z druheje tabele pokazać, dyrbjał wy podformular wutworić. Tutón podformular na přikład móže tekstowe polo być, kotrež daty z druheje tabele datoweje banki pokazuje.

Podformular je přidatna komponenta hłowneho formulara. Hłowny formular da so jako „nadrjadowany formular“ abo „hłowny formular“ woznamjenić. Podformulary su trěbne, jeli chceće přistup k wjacorym tabelam formulara. Kóžda tabela sej swójski podformular wužaduje.

Po wutworjenju formulara móžeće jón do podformulara přeměnić. Zo byšće to činił, přeńdźće k naćiskowemu modusej a wočińće formularowy nawigator. Ćehńće we formularowym nawigatorje formular (kotryž so do podformulara přetworja) na druhi formular, kotryž so ma hłowny formular być.

Wužiwar njebudźe widźeć, zo formular ma podformulary. Wužiwar jenož dokument widźi, w kotrymž so daty zapodawaja abo eksistowace daty pokazuja.

Podajće „Hłowne polo zwjazać“ z datowych polow we hłownym formularje. W podformularje móžeće Wotwisne polo zwjazać jako polo nastajić, kotrež so wobsahej pola Hłowne polo zwjazać přiměrja.

Hdyž wužiwar po datach nawigěruje, formular přeco aktualnu datowu sadźbu pokazuje. Jeli su podformulary definowane, so wobsah podformularow po dlijenju něhdźe 200 ms pokaza. Tute dlijenje wam zmóžnja, spěšnje po datowych sadźbach hłowneho formulara nawigěrować. Jeli k přichodnej hłownej datowej sadźbje z limitom dlijenja nawigěrujeće, njetrjebaja daty podformulara wotwołać a pokazać.

Prošu podpěrajće nas!