Podawki

Na rajtarku Podawki móžeće makra z podawkami zwjazać, kotrež so we wodźenskich elementach formulara wotměwaja.

Hdyž so podawk wotměwa, so zwjazane makro wuwoła. Zo byšće podawkej makro připokazał, klikńće na tłóčatko . Dialog Akciju připokazać so wočini.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće kontekstowy meni wubraneho formularoweho elementa a wubjerće Kajkosće wodźenskeho elementa… – rajtark: Podawki.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowy naćisk a klikńće na symbol Kajkosće wodźenskeho elementa – rajtark: Podawki.


Wotwisujo wot wodźenskeho elementa su rozdźělne podawki k dispoziciji. Jenož podawki, kotrež su za wubrany wodźenski element a kontekst k dispoziciji, so na rajtarku Podawki nalistuja.
Slědowace podawki su definowane:

Akciju wobkrućić

Tutón podawk so wotměwa, prjedy hač so akcija přez kliknjenje na wodźenski element wuwabja. Kliknjenje na tłóčatko „Wotpósłać“ akciju słanja wuwjedźe; ale poprawny proces „słanja“ so hakle startuje, hdyž so podawk Při inicializowanju wotměwa. Podawk Akciju wobkrućić wam zmóžnja proces přetorhnyć. Jeli zwjazana metoda WOPAK wróća, so Při inicializowanju njewuwjedźe.

Akciju wuwjesć

Podawk Akciju so wotměje, hdyž so akcija startuje. Jeli na přikład tłóčatko „Wotpósłać“ w swojim formularje maće, budźe proces słanja akcija, kotraž so ma inicializować.

Změnjeny

Podawk Změnjeny so wotměwa, hdyž wodźenski element fokus zhubja a wobsah wodźenskeho elementa je so změnił, wot toho, zo je fokus zhubił.

Tekst je so změnił

Podawk Tekst je so změnił so wotměwa, hdyž tekst do zapodawanskeho pola zapodawaće abo jón měnjeće.

Status zapiska je so změnił

Podawk Status zapiska je so změnił so wotměwa, hdyž je so status wodźenskeho elementa změnił, na přikład wot wubrany do njewubrany.

Při dóstawanju fokusa

Podawk Při dóstawanju fokusa so wotměwa, hdyž wodźenski element fokus dóstawa.

Při zhubjenju fokusa

Podawk Při zhubjenju fokusa so wotměwa, hdyž wodźenski element fokus zhubja.

Tasta stłóčena

Podawk Tasta stłóčena so wotměwa, hdyž wužiwar tastu tłóči, mjeztym zo wodźenski element ma fokus. Tutón podawk móže z makrom za kontrolu zapiskow zwjazany być.

Tasta pušćena

Podawk Tasta pušćena so wotměwa, hdyž wužiwar tastu pušća, mjeztym zo wodźenski element ma fokus.

Myška nutřka

Podawk Myška nutřka so wotměwa, hdyž myška je we wodźenskim elemenće.

Pohib myški při stłóčenej tasće

Podawk Pohib myški při stłóčenej tasće so wotměwa, hdyž so myška ćaha, mjeztym zo tasta je stłóčena. Na přikład móže při ćehnjenju a pušćenju přidatna tasta modus postajić (přesunyć abo kopěrować).

Pohib myški

Podawk Pohib myški so wotměwa, hdyž so myška nad wodźenski element pohibuje.

Tasta myški stłóčena

Podawk Tasta myški stłóčena so wotměwa, hdyž tasta myški je stłóčena, mjeztym zo pokazowak myški je na wodźenskim elemenće.

Symbol za Notica

Dźiwajće na to, zo so tutón podawk za zdźělace naprašowanja za wuskakowacy kontekstowy meni na wodźenskim elemenće wužiwa.


Tasta myški pušćena

Podawk Tasta myški pušćena so wotměwa, hdyž tasta myški je pušćena, mjeztym zo pokazowak myški je na wodźenskim elemenće.

Myška wonka

Podawk Myška wonka so wotměwa, hdyž myška je zwonka wodźenskeho pola.

Před aktualizaciju

Podawk Před aktualizaciju so wotměwa, prjedy hač so wobsah wodźenskeho elementa, kotryž je so wot wužiwarja změnił, do datoweho žórła pisa. Zwjazane makro na přikład móže tutej akciji zadźěwać, hdyž WOPAK wróća.

Po aktualizaciji

Podawk Po aktualizaciji so wotměwa, po tym zo je wobsah wodźenskeho elementa, kotryž je so wot wužiwarja změnił, do datoweho žórła napisany.

Před wróćostajenjom

Podawk Před wróćostajenjom so wotměwa, prjedy hač so formular wróćo staja. Hdyž so Wěrno wróća, so wróćostajenje schwala, hdyž so Wopak wróća, so operacija přetorhnje.

Formular so wróći, jeli jedne ze slědowacych wuměnjenjow je spjelnjene:

  1. Wužiwar na HTML-tłóčatko klika, kotrež je jako tłóčatko wróćostajenja definowane.

  2. Nowa a prózdna datowa sadźba so w formularje wutwori, kotraž je z datowym žórłom zwjazana. W poslednjej datowej sadźbje na přikład so tłóčatko Nowa datowa sadźba tłóči.

Po wróćostajenju

Podawk Po wróćostajenju so wotměwa, po tym zo je so formular wróćo stajił.

Prošu podpěrajće nas!