Powšitkowne

Rajtark Powšitkowne wam zmóžnja, powšitkowne kajkosće formularoweho wodźenskeho elementa definować. Tute kajkosće so rozeznawaja, wotwisujo wot typa wodźenskeho elementa. Nic wšě slědowacych kajkosćow su za kóždy wodźenski element k dispoziciji.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće kontekstowy meni wubraneho formularoweho elementa a wubjerće Kajkosće wodźenskeho elementa… – rajtark: Powšitkowny.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowy naćisk a klikńće na symbol Wodźenski element – rajtark: Powšitkowny.


note

Jeli aktualny formularowy dokument do formata HTML eksportujeće, so standardne hódnoty wodźenskeho elementa eksportuja, nic aktualne hódnoty wodźenskeho elementa. Standardne hódnoty so – wotwisujo wot typa wodźenskeho elementa – přez kajkosće Standardna hódnota (na přikład w tekstowych polach), Standardny status (za kontrolne kašćiki a opciske pola) a Standardny wuběr (za lisćinowe pola) postajeja.


Akcija

Móžeće nawigaciske akcije wužiwać, zo byšće swójske nawigaciske tłóčatka naćisnył.

Slědowaca tabela akcije wopisuje, kotrež móžeće tłóčatku připokazać:

Akcija

Wopisanje

Žadyn

Žana akcija so njewuwjedźe.

Formular wotpósłać

Sćele daty, kotrež so w druhich wodźenskich elementach aktualneho formulara zapodawaja, do adresy, kotraž je w formularowych kajkosćach pod URL podata.

Zapodajće URL do tekstoweho pola datoweje kajkosće „URL“ formulara, hdyž do PDF-dataje eksportujeće.

Formular wróćo stajić

Staja nastajenja w druhich wodźenskich elementach na do toho definowane standardne hódnoty: Standardny status, Standardny wuběr, Standardna hódnota.

Dokument/Webstronu wočinić

Wočinja URL, kotryž je pod URL podaty. Móžeće Wobłuk wužiwać, zo byšće cilowy wobłuk podał.

Prěnja datowa sadźba

Staja aktualny formular na prěnju datowu sadźbu.

Předchadna datowa sadźba

Staja aktualny formular na předchadnu datowu sadźbu.

Přichodna datowa sadźba

Staja aktualny formular na přichodnu datowu sadźbu.

Poslednja datowa sadźba

Staja aktualny formular na poslednju datowu sadźbu.

Datowu sadźbu składować

Składuje aktualnu datowu sadźbu, jeli trjeba.

Datowy zapisk cofnyć

Cofnje změny w aktualnej datowej sadźbje.

Nowa datowa sadźba

Staja aktualny formular na zapodawansku linku.

Datowu sadźbu zhašeć

Zhaša aktualnu datowu sadźbu.

Formular aktualizować

Začita najnowšu składowanu wersiju znowa do aktualneho formulara.


Akcije za datowu sadźbu

Podawa, hač so maja akciske funkcije we wodźenskim elemenće Nawigaciska lajsta pokazać abo schować. Akciske funkcije su tele: Datowu sadźbu składować, Cofnyć, Nowa datowa sadźba, Datowu sadźbu zhašeć, Aktualizować.

Awtomatisce wupjelnić

Funkcija Awtomatisce pjelnić lisćinu předchadnych zapiskow pokazuje, po tym zo sće započał zapisk zapodawać.

Datumowy format

Z datumowymi polemi móžeće format za wudaće datuma postajić.

note

Wšě formatowe pola (datum, čas, měna, numeriske) so awtomatisce we wubranym formaće formatěruja, hdyž je wopušćeće, njedźiwajo na to, kak sće zapodaće přewjedł.


Decimalne městna

Z numeriskimi a měnowymi polemi móžeće ličbu decimalnych městnow postajić, kotrež so naprawo pódla decimalneje komy pokazać.

Dlijenje

Podawa dlijenje w milisekundach mjez wospjetowacymi so podawkami. Wospjetowacy so podawk so wotměwa, hdyž na šipowe tłóčatko abo pozadk suwanskeje lajsty klikaće, abo na jedne nawigaciskich tłóčatkow nawigaciskeje lajsty a tastu myški za chwilku stłóčenu dźeržiće. Móžeće hódnotu z płaćiwej časowej jednotku zapodać, na přikład 2 s abo 500 ms.

Dźělatko tysačnakow

Z numeriskimi a měnowymi polemi móžeće postajić, hač so dźělatka tysačnakow wužiwaja.

Filtrowanje/Sortěrowanje

Podawa, hač so maja filtrowanske a sortěrowanske funkcije we wodźenskim elemenće Nawigaciska lajsta pokazać abo schować. Filtrowanske a sortěrowanske funkcije su tele: Postupowacy sortěrować, Spadowacy sortěrować, Sortěrować, Awtomatiski filter, Standardny filter, Filter nałožić, Filter/Sortěrowanje wróćo stajić.

Formatowa předłoha

Podawa, hač so kontrolne kašćiki a opciske tłóčatka w 3D-napohledźe (standard) abo płone pokazuja.

Formatowanje

Podawa formatowy kod za wodźenski element. Klikńće na tłóčatko , zo byšće formatowy kod wubrał.

Grafika

Wobrazowe tłóčatko ma kajkosć „Grafika“. Kajkosć „Grafika“ šćežku a datajowe mjeno grafiki podawa, kotrejž so matej na tłóčatce pokazać. Jeli grafikowu dataju z tłóčatkom wuběraće, so šćežka a datajowe mjeno awtomatisce do tekstoweho pola zasadźujetej.

Hódnota

W schowanym wodźenskim elemenće móžeće pod Hódnota daty zapodać, kotrež schowany wodźenski element namrěwa. Tute daty so přenošuja, hdyž formular wotesylaće.

Interwal

Postaja interwale, kotrež so maja wodźenskemu elementej wjerćiteho tłóčatka aděrować abo subtrahować.

Interwal

Móžeće hódnoty interwalow za numeriske a měnowe wjerćite tłóčatka do toho nastajić. Wužiwajće tłóčatce horje (↑) a dele (↓) wjerćiteho tłóčatka, zo byšće hódnotu powjetšił abo pomjeńšił.

Kótwička

Definuje, hdźež so wodźenski element zakótwić.

Linkowa wysokosć

Zapodajće w tabelowych wodźenskich elementach hódnotu za linkowu wysokosć. Jeli chceće, móžeće hódnotu z płaćiwej měrjenskej jednotku zapodać, na přikład 2 cm.

Lisćinowe zapiski

Dźiwajće prošu na pokiwy, kotrež so na wodźenske elementy tastatury poćahuja.

Předdefinowany standardny lisćinowy zapisk so do pola Standardny wuběr zapodawa.

note

Dźiwajće na to, zo lisćinowe zapiski, kotrež so tu zapodawaja, so jenož do formulara zasadźuja, jeli w rajtarku Daty pod Typ lisćinoweho wobsaha nastajenje „Lisćina hódnotow“ je wubrane.


Jeli nochceće, zo so lisćinowe zapiski do datoweje banki pisaja abo přijimarjej webformulara posrědkuja, ale skerje připokazane hódnoty, kotrež we formularje widźomne njejsu, móžeće druhim hódnotam lisćinowe zapiski w lisćinje hódnotow připokazać. Lisćina hódnotow so w rajtarku Daty definuje. Wubjerće pod Typ lisćinoweho wobsaha nastajenje „Lisćina hódnotow“. Zapodajće potom hódnoty pod Lisćinowy wobsah, kotrež so maja wotpowědnym widźomnym lisćinowym zapiskam formulara připokazać. Za prawe přirjadowanje je porjad w lisćinje hódnotow relewantny.

note

W HTML-dokumentach lisćinowy zapisk, kotryž je so w rajtarku Powšitkownezapodał, značce HTML <OPTION> wotpowěduje; zapisk lisćiny hódnotow, kotryž je so w rajtarku Daty pod Lisćinowy wobsah zapodał, wotpowěduje značce <OPTION VALUE=...>.


Ličba linkow

Za kombinaciske pola z kajkosću „Wočinić“ móžeće podać, kelko linkow ma so we wuběranskej lisćinje pokazać. Za wodźenske elementy, kotrež nastajenje Wočinić nimaja, so pokazanje linki přez wulkosć wodźenskeho elementa a wulkosć pisma postaja.

Maks. datum

Postaja datum, kotryž njesmě so přez druhu wot wužiwarja zapodatu hódnotu překročić.

Maks. hódnota

Za numeriske a měnowe pola móžeće maksimalnu hódnotu postajić, kotruž wužiwar móže zapodać.

Maks. suwata hódnota

Podawa maksimalnu hódnotu suwanskeje lajsty.

Maks. čas

Postaja čas, kotryž njesmě so přez druhu wot wužiwarja zapodatu hódnotu překročić.

Maksimalna dołhosć teksta

Za tekstowe a kombinaciske pola móžeće maksimalnu ličbu znamješkow definować, kotrež wužiwar móže zapodać. Jeli tuta kajkosć wodźenskeho elementa je njewěsta, budźe standardne nastajenje nul.

Jeli wodźenski element je z datowej banku zwjazany a tekstowa dołhosć ma so z pólneje definicije datoweje banki akceptować, njesměće tekstowu dołhosć tu zapodać. Nastajenja so jenož z datoweje banki akceptuja, jeli kajkosć wodźenskeho elementa definowana njeje (staw „njewěsty“).

Markěrowak datoweje sadźby

Podawa, hač so ma prěnja špalta z linkowymi popisami pokazać, w kotrejž so aktualna datowa sadźba přez šipk markěruje.

Min. datum

Postaja najzaši datum, kotryž wužiwar móže zapodać.

Min. hódnota

Za numeriske a měnowe pola móžeće minimalnu hódnotu nastajić, zo byšće tomu zadźěwał, zo wužiwar mjeńšu hódnotu zapodawa.

Min. suwata hódnota

Podawa minimalnu hódnotu suwanskeje lajsty.

Min. čas

Postaja minimalny čas, kotryž wužiwar móže zapodać.

Mjeno

Kóždy wodźenski element a kóždy formular ma kajkosć „Mjeno“, z kotrejž da so identifikować. Mjeno so w formularowym nawigatorje jewi a z pomocu mjena je móžno, z makra na wodźenski element wotkazać. Standardne nastajenja hižo mjeno podawaja, kotrež so z popisa a čisła pola zestaja.

note

Jeli z makrami dźěłaće, zawěsćće, zo mjena wodźenskich elementow su jónkróćne.


Mjeno so tež wužiwa, zo by rozdźělne wodźenske elementy zeskupiło, kotrež funkcionalnje hromadźe słuša, na přikład opciske tłóčatka. Zo byšće to činił, dajće wšěm čłonam skupiny samsne mjeno: Wodźenske elementy z identiskimi mjenami skupinu tworja. Zeskupjene wodźenske elementy dadźa so wizuelnje z pomocu skupinskeho pola reprezentować.

Měnowy symbol

W měnowym polu móžeće měnowy symbol předdefinować, hdyž znamješko abo znamješkowy rjećazk w kajkosći „Měnowy symbol“ zapodawaće.

Nawigacija

Podawa, hač so maja funkcije nawigěrowanja we wubranym wodźenskim elemenće Nawigaciska lajsta pokazać abo schować. Funkcije nawigěrowanja su tele: Prěnja datowa sadźba, Předchadna datowa sadźba, Přichodna datowa sadźba, Poslednja datowa sadźba.

Nawigaciska lajsta

Podawa, hač so ma nawigaciska lajsta na delnim ramiku tabeloweho wodźenskeho elementa pokazać.

Pismo

Wubjerće za wodźenske elementy, kotrež maja widźomne teksty abo titule, pokazowanske pismo, kotrež chceće wužiwać. Zo byšće dialogPismo wočinił, klikńće na tłóčatko . Wubrane pismo so w mjenach wodźenskich elementow wužiwa a zo bychu so daty w tabelowych wodźenskich elementach pokazali.

Popis

Kajkosć „Popis“ popis wodźenskeho elementa podawa, kotryž so w formularje pokazuje. Tuta kajkosć widźomny popis abo špaltowu hłowu datoweho pola w tabelowych wodźenskich elementach postaja.

Hdyž nowy wodźenski element wutworjeće, so wopisanje, kotrež je w kajkosći „Mjeno“ předdefinowane, jako standard za popisowanje wodźenskeho elementa wužiwa. Popis so z mjena wodźenskeho elementa a cyłeje ličby za čisłowanje wodźenskeho elementa (na přikład Tłóčatko1). Z kajkosću „Titul“ móžeće wodźenskemu elementej druhe wopisanje připokazać, zo by popis funkciju wodźenskeho elementa wotbłyšćował. Změńće tutón zapisk, zo byšće wodźenskemu elementej wuprajiwy popis připokazał, kotryž je widźomny za wužiwarja.

Zo byšće wjacelinkowy titul, wočińće kombinaciske polo z tłóčatkom Šipk. Tłóčće Umsch (⇧)++Enter, zo byšće łamanje linki zasadźił.

note

Kajkosć „Titul“ so jenož wužiwa, zo by formularowy element popisał, kotryž je za wužiwarja widźomny. Jeli z makrami dźěłaće, dźiwajće na to, zo so wodźenski element za čas fungowanja přeco z kajkosću „Mjeno“ adresuje.


Popisowe polo

Podawa žórło za popis wodźenskeho elementa. Tekst popisoweho pola so město mjena pola datoweje banki wužiwa. Na přikład w filtrowym nawigatorje, w dialogu Pytać a jako mjeno špalty w tabelowym napohledźe.

Zo byšće jedne znamješko popisa jako tastu za přistup definował, zo by móhł wužiwar znamješko na tastaturje tłóčić, zo by přistup k tutomu wodźenskemu elementej měł, stajće tildu (~) před znamješko w popisu.

Jenož tekst skupinskeho wobłuka da so jako popisowe polo wužiwać, hdyž opciske tłóčatka wužiwaće. Tutón tekst so na wšě opciske tłóčatka samsneje skupiny nałožuje.

Jeli na tłóčatko pódla tekstoweho pola klikaće, budźeće dialog Wuběr popisowe polo widźeć. Wubjerće popis z lisćiny.

Zmóžńće polo Žane připokazanje, zo byšće zwjazanje mjez wodźenskim elementom a připokazanym popisowym polom.

Pozadkowa barba

Pozadkowa barba je za najwjace wodźenskich elementow k dispoziciji. Jeli na Pozadkowa barba klikaće, so lisćina wočini, kotraž wam zmóžnja, z rozdźělnych barbow wubrać. Nastajenje „Standard“ systemowe nastajenje wužiwa. Jeli požadana barba nalistowana njeje, klikńće na tłóčatko , zo byšće barbu w dialogu Barba definował.

PozicijaX

Definuje X-poziciju wodźenskeho elementa relatiwnje ke kótwičce.

PozicijaY

Definuje Y-poziciju wodźenskeho elementa relatiwnje ke kótwičce.

Pozicioněrowanje

Podawa, hač so maja funkcije pozicioněrowanja we wubranym wodźenskim elemenće Nawigaciska lajsta pokazać abo schować. Funkcije pozicioněrowanja su tele: Popis datoweje sadźby, Pozicija datoweje sadźby, Popis ličby datowych sadźbow, Ličba datowych sadźbow.

Přepinać

Podawa, hač so ma tłóčatko kaž přepinace tłóčatko zadźeržeć. Jeli Přepinać na „Haj“ stajeće, móžeće mjez stawami „wubrany“ a „njewubrany“ wodźenskeho elementa přepinać, hdyž na tłóčatko klikaće abo na prózdnu tastu tłóčiće, mjeztym zo wodźenski element ma fokus. Tłóčatko w stawje „wubrany“ so „stłóčene“ zjewi.

Přećiwo pisanju škitany

Kajkosć „Přećiwo pisanju škitany“ da so wšěm wodźenskim elementam připokazać, do kotrychž wužiwar móže tekst zapodać. Jeli wobrazowemu polu kajkosć Přećiwo pisanju škitany připokazujeće, kotrež grafiku z datoweje banki wužiwa, njemóže wužiwar nowu grafiku do datoweje banki zasadźić.

Při kliknjenju fokusować

Jeli tute nastajenje na „Haj“ stajeće, tłóčatko fokus dóstanje, hdyž na tłóčatko klikaće.

Ramik

Z wodźenskimi elementami, kotrež wobłuk maja, móžeće pokazanje ramika na formularje z kajkosću „Ramik“ postajić. Móžeće mjez „Bjez wobłuka“, Napohlad 3D“ abo „Płony“ wubrać.

Ramikowa barba

Podawa ramikowu barbu za wodźenske elementy, kotrychž kajkosć „Ramik“ je na „płony“ stajena.

Skalowanje

Přiměrja wulkosć wobraza wulkosći wodźenskeho elementa.

Snadna změna

Podawa hódnotu, kotraž so ma aděrować abo subtrahować, hdyž wužiwar na symbol šipk na suwanskej lajsće klika.

Standardna hódnota

Nastaja standardnu hódnotu za wodźenski element. Standardna hódnota so na přikład wužiwa, hdyž so formular wočinja.

Za tłóčatko typa Wróćo stajić zapisk Standardna hódnota status wodźenskeho elementa definuje, jeli tłóčatko wróćostajenja je wot wužiwarja zaktiwizowane.

Standardna suwata hódnota

Nastaja standardnu hódnotu za suwansku lajstu.

Standardne tłóčatko

Kajkosć „Standardne tłóčatko“ podawa, zo wotpowědne tłóčatko so aktiwizuje, hdyž tastu Enter tłóčiće. Jeli dialog abo formular wočinjeće a žanu dalšu akciju njewuwjedźeće, je tłóčatko z tutej kajkosću standardne tłóčatko.

note

Tuta kajkosć měła so jenož jednotliwemu tłóčatku w dokumenće připokazać.


Hdyž formulary webstronow wužiwaće, móžeće tutu kajkosć w pytanskich maskach namakać. Tute su zapodawanske maski, kotrež tekstowe polo a tłóčatka typa Wotpósłać wobsahuja. Pytanski wuraz so do tekstoweho pola zapodawa a pytanje so započina, hdyž tłóčatko aktiwizujeće. Jeli wšak tłóčatko je jako standardne tłóčatko definowane, tłóčće prosće Enter, po tym zo sće pytanski wuraz zapodał, zo byšće pytanje startował.

Standardny datum

Nastaja standardny datum.

Standardny status

Podawa, hač opciske tłóčatko abo kontrolny kašćik stej po standardźe wubranej.

Za tłóčatko typa Wróćo stajić móžeće status wodźenskeho elementa definować, jeli je tłóčatko za wróćostajenje wot wužiwarja zaktiwizowane.

Za zeskupjene opciske pola so status skupiny, kotryž standardnemu nastajenju wotpowěduje, po kajkosći „Standardny status“ definuje.

Standardny tekst

Nastaja standardny tekst za tekstowe abo kombinaciske polo.

Standardny wuběr

Podawa, zo zapisk lisćinoweho pola je standardny zapisk.

Za tłóčatko typa Wróćo stajić zapisk Standardny wuběr status lisćinoweho pola definuje, jeli tłóčatko wróćostajenja je wot wužiwarja zaktiwizowane.

Za lisćinowe polo, kotrež lisćinu hódnotow wobsahuje, móžeće na tłóčatko kliknyć, zo byšće dialog Standardny wuběr wočinił.

Wubjerće w dialogu Standardny wuběr zapiski, kotrež chceće jako wubrane markěrować, hdyž formular wočinjeće, kotryž lisćinowe polo wobsahuje.

Standardny čas

Nastaja standardny čas.

Striktny format

Móžeće format wodźenskich elementow přepruwować, kotrež formatěrowany wobsah akceptuja (datum, čas a atd.). Jeli funkcija striktneho formata je zmóžnjena (Haj), so jenož dowolene znamješka akceptuja. W datumowym polu na přikład so jenož ličby abo datumowe dźělatka akceptuja; wšě alfabetiske zapodaća z wašej tastaturu so ignoruja.

Suwanska lajsta

Přidawa tekstowemu polu wot was postajeny typ suwanskeje lajsty.

Symbol jako prefiks

Postaja, hač měnowy symbol so před abo za ličbu pokazuje, hdyž měnowe pola wužiwaće. Standardne nastajenje je, zo so měnowe symbole před to njestaja.

Symbolowa barba

Podawa barbu za symbole na wodźenskich elementach, na přikład šipki na suwanskej lajsće.

Symbolowa wulkosć

Podawa, hač maja symbole we wubranej nawigaciskej lajsće małe abo wulke być.

Słowne łamanje

Pokazuje tekst na wjacorych linkach. Zmóžnja wam, łamanja linki w tekstowym polu wužiwać, zo byšće móhł wjacore linki teksta zapodać. Zo byšće łamanje linki zapodał, tłóčće Enter.

Tabulator

Kajkosć „Tabulator“ postaja, jeli wodźenski element da so z tabulatorowej tastu (↹) wubrać. Slědowace nastajenja su k dispoziciji:

Hdyž so tabulatorowa tasta (↹) wužiwa, fokusěrowanje wodźenski element přeskakuje.

Haj

Wodźenski element da so z tabulatorowej tastu (↹) wubrać.


Tabulatorowy porjad

Kajkosć „Tabulatorowy porjad“ porjad postaja, w kotrymž wodźenske elementy w formularje fokus dóstawaja, hdyž tabulatorowu tastu (↹) tłóčiće. W formularje, kotryž wjacore wodźenske elementy wobsahuje, so fokus k přichodnemu wodźenskemu elementej pohibuje, hdyž tabulatorowu tastu (↹) tłóčiće. Móžeće z indeksom pod „Tabulatorowy porjad“ porjad podać, w kotrymž so fokus měnja.

note

Kajkosć „Tabulatorowy porjad“ za schowane wodźenske elementy k dispoziciji njeje. Jeli chceće, móžeće tež tutu kajkosć za wobrazowe tłóčatka a wobrazowe wodźenske elementy stajić, zo byšće móhł tute wodźenske elementy z tabulatorowej tastu (↹) wubrać.


Hdyž formular wutworjeće, so wodźenskim elementam awtomatisce indeks připokaza, kotrež so tutomu formularej přidawaja; kóždemu přidatemu wodźenskemu elementej so indeks připokazuje, kotryž so wo 1 powjetšuje. Jeli indeks wodźenskeho elementa měnjeće, so indeksy druhich wodźenskich elementow awtomatisce aktualizuja. Elementam, kotrež njemóža fokus dóstać („tabulator=Ně“) so tež hódnota připokazuje. Tute wodźenske elementy pak so přeskakuja, hdyž so tabulatorowa tasta (↹) wužiwa.

Móžeće tež lochko indeksy rozdźělnych wodźenskich elementow w dialogu Tabulatorowy porjad definować.

Tekst pomocy

Zmóžnja zapodawanje teksta pomocy, kotryž so jako pokiw wodźenskeho elementa pokaza. Pokiw tekst we wužiwarskim modusu pokazuje, hdyž so myška nad wodźenski element pohibuje.

Za tłóčatka URL-typ so tekst pomocy jako rozšěrjeny pokiw jewi, město URL-adresy , kotraž je pod URL zapodata.

Tekst pomocy

W kóždym wodźenskim elemenće móžeće přidatne informacije abo wopisowacy tekst za wodźenski element podać. Tuta kajkosć programowarjej pomha, přidatne informacije składować, kotrež dadźa so w programowym kodźe wužiwać. Tute polo da so na přikład za wariable abo druhe parametry wuhódnoćenja wužiwać.

Tekstowe linki kónča so z

Wubjerće za tekstowe linki kod linkoweho kónca, hdyž tekst do špalty datoweje banki pisaće.

Tekstowy typ

Zmóžnja wam, łamanja linki a formatěrowanje we wodźenskim elemenće wužiwać, na přikład w tekstowym abo popisowym polu. Zo byšće łamanje linki manuelnje zapodał, tłóčće tastu Enter. Wubjerće „Wjacelinkowy z formatěrowanjom“, zo byšće sformatěrowany tekst zapodał.

warning

Jeli tekstowy typ „Wjacelinkowy z formatěrowanjom“ wuběraće, njemóžeće tutón wodźenski element za polo datoweje banki přiwjazać.


note

Tutón wodźenski element za tekstowu špaltu w tabelowym wodźenskim elemenće „Wjacelinkowy“ rěka.


Troji staw

Podawa, hač kontrolny kašćik móže tež nimo hódnotow WĚRNO a WOPAK NUL-hódnoty zwjazaneje datoweje banki reprezentować. Tuta funkcija je jenož k dispoziciji, jeli datowa banka tři stawy akceptuje: WĚRNO, WOPAK a NUL.

note

Kajkosć „Troji staw“ je jenož za formulary datowych bankow definowana, nic za HTML-formulary.


URL

Zapodajće URL-adresu za tłóčatko Dokument abo webstronu wočinić do pola URL. Adresa so wočini, hdyž na tłóčatko klikaće.

Jeli myšku we wužiwarskim modusu nad tłóčatko pohibujeće, so URL jako rozšěrjeny pokiw zjewi, pod wuměnjenjom, zo druhi tekst pomocy njeje so zapodał.

URL pomocy

Podawa popis w URL-pisanju, kotryž so na dokument pomocy poćahuje, kotryž so da z pomocu wodźenskeho elementa wuwołać. Pomoc za wodźenski element pomocy da so wočinić, jeli fokus na wodźenskim elemenće leži a wužiwar F1 tłóči.

Widźomna wulkosć

Podawa wulkosć suwaka suwanskeje lajsty w „hódnotowych jednotkach“. Hódnota („maks. suwata hódnota“ minus „min. suwata hódnota“) / 2 do suwaka rezultuje, kotryž połojcu pozadkoweho wobłuka zaběra.

Jeli je na 0 nastajena, budźe so šěrokosć suwaka jeho wysokosći runać.

Widźomny

Definuje, hač wodźenski element budźe w livemodusu widźomny. W naćiskowym modusu je wodźenski element přeco widźomny.

Dźiwajće na to, zo jeli tuta kajkosć na „Haj“ (standard) stajena, to runjewon njerěka, zo so wodźenski element na wobrazowce jewi. Přidatne wobmjezowanja so nałožuja, hdyž so efektiwna widźomnosć wodźenskeho elementa wobličuje. Wodźenski element, kotryž je w schowanym wotrězku we Writer na přikład scyła widźomny njebudźe, doniž znajmjeńša wotrězk sam widźomny njeje.

Jeli kajkosć je na „Ně“ stajena, budźe wodźenski element přeco w livemodusu schowany.

Starše wersije OpenOffice.org do wersije 3.1 tutu kajkosć mjelčicy ignoruja, hdyž so dokumenty čitaja, kotrež je wužiwaja.

Wjacory wuběr

Zmóžnja wam, wjace hač jedyn zapisk w lisćinowym polu wubrać.

Wjerćite tłóčatko

Numeriske pola, měnowe pola, datumowe a časowe pola dadźa so jako wjerćite tłóčatka do formulara zasadźić.

Wobłuk

Móžeće tež cilowy wobłuk podać, kotryž URL pokazuje, kotryž wočinjeće, hdyž na tłóčatko klikaće, kotremuž je akcija „Dokument / Webstronu wočinić“ připokazana.

Jeli na polo klikaće, móžeće nastajenje z lisćiny wubrać, kotrež podawa, do kotreho wobłuka so ma přichodny dokument začitać. Slědowace móžnosće eksistuja:

Zapisk

Woznam

_blank

Přichodny dokument so w nowym prózdnym wobłuku wočini.

_parent

Přichodny dokument so w nadrjadowanym wobłuku wutwori. Jeli nadrjadowany wobłuk njeeksistuje, so dokument w samsnym wobłuku wočini.

_self

Přichodny dokument so w samsnym wobłuku wočini.

_top

Přichodny dokument so w najwyšim woknje wutwori, to rěka, w najwyšim wobłuku hierarchije; jeli aktualny wobłuk je hižo najwyše wokno, so dokument w aktualnym wobłuku wutwori.


note

Kajkosć „Wobłuk“ HTML-formulary, ale nic formulary datoweje banki , nastupa.


Wospjetować

Podawa, hač so akcija wodźenskeho elementa kaž wjerćite tłóčatko wospjetuje, hdyž na wodźenski element klikaće a tastu myški stłóčenu dźeržiće.

Wočinić

Wodźenski element z kajkosću Wočinić ma přidatne šipowe tłóčatko, kotrež lisćinu eksistowacych formularowych zapiskow přez kliknjenje z myšku wočinja. Pod Ličba linkow móžeće podać, kelko linkow ma so w statusu Wočinić pokazać. Kombinaciske pola móža kajkosć Wočinić měć.

Kombinaciske pola, kotrež su so jako špalty do tabeloweho wodźenskeho elementa zasadźili, so přeco po standardźe wočinjeja.

Wuběr schować

Podawa, hač tekstowy wuběr na wodźenskim elemenće wubrany wostawa, hdyž fokus hižo na wodźenskim elemenće njeje. Jeli Wuběr schować na „Ně“ stajeće. Wubrany tekst wubrany wostanje, hdyž fokus hižo na wodźenskim elemenće njeje, kotryž tekst wobsahuje.

Wulka změna

Podawa hódnotu, kotraž so ma aděrować abo subtrahować, hdyž wužiwar pódla suwaka na suwanskej lajsće klika.

Wusměrjenje

Podawa horicontalne abo wertikalne wusměrjenje za suwansku lajstu abo wjerćite tłóčatko.

Wusměrjenje/ Wusměrjenje grafikow

Wusměrjenske nastajenja su nalěwo, naprawo a centrowany. Tute nastajenja su za slědowace elementy k dispoziciji:

  1. Titul popisowych polow,

  2. Wobsah tekstowych polow,

  3. Wobsah tabelowych polow w špaltach tabeloweho wodźenskeho elementa,

  4. Grafiki abo tekst, kotrež so w tłóčatkach wužiwaja.

    note

    Nastajenje Wusměrjenje za tłóčatka grafikowe wusměrjenje rěka.


Wysokosć

Definuje wysokosć wodźenskeho elementa.

Zadźerženje koleska myše

Podawa, hač so hódnota měnja, hdyž wužiwar kolesko myški kula. Ženje: Hódnota so njezměni. Hdyž wubrany: (standard) Hódnota so změni, hdyž wodźenski element ma fokus a kolesko je nad wodźenskim elementom a so kula.Přeco: Hódnota so změni, hdyž kolesko je nad wodźenskim elementom, wšojedne, kotry element ma fokus.

Zapodawanska maska

Hdyž znamješkowy kod w maskowanych polach podawaće, móžeće postajić, štož wužiwar móže do maskowaneho pola zapodać.

Dołhosć zapodawanskeje maski ličbu móžnych zapodawanskich pozicijow postaja. Jeli wužiwar znamješka zapodawa, kotrež zapodawanskej masce njewotpowěduja, so zapodaće wotpokaza, hdyž wužiwar polo wopušća. Móžeće slědowace znamješka zapodać, zo byšće zapodawansku masku definował:

Znamješko

Woznam

L

Tekstowa konstanta. Tuta pozicija njeda so wobdźěłać. Znamješko so na wotpowědnej poziciji znamješkoweje maski pokaza.

a

Znamješka a-z a A-Z dadźa so zapodać. Wulke pismiki so do małych pismikow njepřetworjeja.

A

Znamješka A-Z dadźa so zapodać. Jeli so mały pismik zapodawa, přetworja so awtomatisce do wulkeho pismika.

c

Znamješka a-z a A-Z a 0-9 dadźa so zapodać. Wulke pismiki so do małych pismikow njepřetworjeja.

C

Znamješka A-Z a 0-9 dadźa so zapodać. Jeli so mały pismik zapodawa, přetworja so awtomatisce do wulkeho pismika.

N

Jenož znamješka 0-9 dadźa so zapodać.

x

Wšě ćišćomne znamješka dadźa so zapodać.

X

Wšě ćišćomne znamješka dadźa so zapodać. Jeli so mały pismik zapodawa, přetworja so awtomatisce do wulkeho pismika.


Definujće na přikład za znamješkowu masku „__.__.2000“ zapodawansku masku „NNLNNLLLLL“, zo by móhł wužiwar jenož štyri cyfry zapodać, hdyž datum zapodawa.

Zmóžnjeny

Jeli wodźenski element ma kajkosć „Zmóžnjeny“ (Haj, móže wužiwar formulara wodźenski element wužiwać. Hewak () je znjemóžnjeny a zešěrjeny.

Znamješka za hesła

Jeli wužiwar hesło zapodawa, móžeće znamješka postajić, kotrež so město znamješkow pokazuja, kotrež wužiwar zapodawa. Zapodajće pod Hesłowe znamješko ASCII-kod požadaneho znamješka. Móžeće hódnoty wot 0 do 255 wužiwać.

tip

Znamješka a jich ASCII-kody widźiće w dialogu Wosebite znamješka (Zasadźić – Wosebite znamješko).


Znamješkowa maska

Z maskowanymi polemi móžeće znamješkowu masku podać. Znamješkowa maska spočatne hódnoty wobsahuje a je přeco widźomna, po tym zo sće formular sćahnył. Ze znamješkowym kodom za zapodawansku masku móžeće zapiski postajić, kotrež móže do maskowaneho pola zapodać.

note

Dołhosć znamješkoweje maski měła přeco dołhosći zapodawanskeje maski wotpowědować. Jeli tomu tak njeje, so zapodawanska maska pak wotrězuje pak z mjezotami pjelnja, doniž dołhosć zapodawanskeje maski docpěta njeje.


Ćišćomny

Podawa, hač so ma wodźenski element we wućišću dokumenta jewić.

Časowy format

Móžeće požadany format za pokazanje časa definować.

Šěrokosć

Nastaja špaltowu šěrokosć w polu tabeloweho wodźenskeho elementa w jednotkach, kotrež su w modulowych nastajenjach LibreOffice podate. Jeli chceće, móžeće hódnotu slědowanu přez płaćiwu měrjensku jednotku zapodać, na přikład 2 cm.

Šěrokosć

Definuje šěrokosć wodźenskeho elementa.

Prošu podpěrajće nas!