Kajkosće wodźenskich elementow

Wočinja dialog za wobdźěłowanje kajkosćow wubraneho wodźenskeho elementa.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formular – Kajkosće wodźenskeho elementa….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Kajkosće wodźenskeho elementa.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Formular – Kajkosće wodźenskeho elementa….

Wubjerće Nastroje – Kajkosće wodźenskeho elementa.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wodźenski element

Kajkosće wodźenskeho elementa


note

Móžeće dialog Kajkosće jenož wuwołać, hdyž sće w naćiskowym modusu z wubranym wodźenskim elementom.


Dźiwajće na to, zo, jeli daty do dialoga Kajkosće zapodawaće, wjacelinkowe zapodaće je za wěste wuběranske kombinaciske pola móžne. To wšě pola nastupa, w kotrychž da so SQL-instrukcija zapodać, kaž tež kajkosće tekstowych polow abo polow popisow. Móžeće tute pola wočinić tekst do wočinjeneje lisćiny zapodać. Slědowace tastowe skrótšenki su k dispoziciji:

Tasty

Efekt

+šipk dele (↓):

Wočinja kombinaciske polo.

+šipk horje (↑):

Začinja kombinaciske polo.

Umsch (⇧)+Enter

Zasadźuje nowu linku.

Šipk horje (↑)

Staja kursor do předchadneje linki.

Šipk dele (↓)

Staja kursor do přichodneje linki.

Enter

Kónči zapodaće w polu a staja kursor do přichodneho pola.


Kaž z lisćinowymi polemi abo kombinaciskimi polemi móžeće lisćinu z kliknjenjom myški na šipk naprawo w polu wočinić abo začinić. Zapodaće wšak da so pak we wočinjenej lisćinje pak w hornim tekstowym polu přewjesć. Wuwzaće su kajkosće, kotrež lisćinowe předstajenje wočakuja, na přikład kajkosć „Lisćinowe zapiski“, kotraž da so za wodźenskej elemenće Lisćinowe polo a Kombinaciske polo stajić. Tu móžeće zapiski jenož wobdźěłać, hdyž polo je wočinjene.

Powšitkowne

Rajtark Powšitkowne wam zmóžnja, powšitkowne kajkosće formularoweho wodźenskeho elementa definować. Tute kajkosće so rozeznawaja, wotwisujo wot typa wodźenskeho elementa. Nic wšě slědowacych kajkosćow su za kóždy wodźenski element k dispoziciji.

Daty

Rajtark Daty wam zmóžnja, wubranemu wodźenskemu elementej datowe žórło připokazać.

Podawki

Na rajtarku Podawki móžeće makra z podawkami zwjazać, kotrež so we wodźenskich elementach formulara wotměwaja.

Data (for XML Form Documents)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Prošu podpěrajće nas!