Wosebite pokazy za tabelowe wodźenske elementy

Móžeće tabelowy wodźenski element tak definować, zo bychu so datowe sadźby po wašim přeću pokazali. Hinak prajene, móžeće datowe pola definować, zo byšće daty kaž w formularje datoweje banki pokazał abo wobdźěłał.

Slědowace pola su w tabelowym wodźenskim elemenće móžne: tekstowe, datumowe, časowe a měnowe polo, numeriske polo, maskowane polo, kontrolny kašćik a kombinaciske polo. Jeli datumowe polo a časowe polo stej kombinowanej, so dwě špalće awtomatisce wutworjatej.

Ličba wubranych linkow je, jeli su wubrane, w spinkach za cyłkownej ličbu datowych sadźbow.

Zo byšće špalty do tabeloweho wodźenskeho elementa zasadźił, klikńće na hłowy špaltow a wuwołajće kontekstowy meni. Slědowace přikazy su k dispoziciji:

Špaltu zasadźić

Wuwołuje podmeni za wuběranje datoweho pola, kotrež so ma do tabeloweho wodźenskeho elementa přewzać.

Wužiwajće ćehnjenje a pušćenje, zo byšće tabelowy wodźenski element konfigurował: Wočińće napohlad datoweho žórła a ćehńće požadane pola z napohlada datoweho žórła won a na špaltowe hłowy tabeloweho wodźenskeho elementa. Do toho konfigurowana špalta so wutwori.

Wuměnić z

Wočinja podmeni za wuběranje datoweho pola, zo by so datowe polo wuměniło, kotrež je w tabelowym wodźenskim elemenće wubrane.

Špaltu zhašeć

Zhaša tuchwilu wubranu špaltu.

Špalta

Wočinja dialog kajkosćow wubraneje špalty.

Špalty schować

Schowa wubranu špaltu. Jeje kajkosće so njezměnja.

Špalty pokazać

Wuwołuje podmeni, hdźež móžeće špalty wubrać, kotrež so maja znowa pokazać. Zo byšće jenož jednu špaltu pokazał, klikńće na mjeno špalty. Widźiće jenož prěnje 16 schowanych špaltow. Jeli wjace špaltow je schowane, wubjerće přikaz Wjace…, zo byšće dialog Špalty pokazać wuwołał.

Wjace

Wuwołuje dialog Špalty pokazać.

W dialogu Špalty pokazać móžeće špalty wubrać, kotrež so maja pokazać. Dźeržće tastu Umsch (⇧) abo stlóčenu, zo byšće wjacore zapiski wubrał.

Wšě

Klikńće na Wšě, jeli chceće wšě špalty pokazać.

Wodźenje tabelowych wodźenskich elementow jenož z tastaturu

Jeli jenož tastaturu wužiwaće, zo byšće po wodźenskich elementach nawigěrował, namakaće jedyn rozdźěl k druhim typam wodźenskich elementow: Tabulatorowa tasta (↹) kursor k přichodnemu wodźenskemu elementej njepohibuje, ale přesuwa přichodnu špaltu w tabelowym wodźenskim elemenće. Tłóčće +tabulatorowa tasta, zo byšće do přichodneho wodźenskeho elementa pohibował, abo tłóčće tastu Umsch (⇧)++tabulatorowa tasta (↹), zo byšće so k předchadnemu wodźenskemu elementej dóstał.

Zo byšće wosebity wobdźěłanski modus za tastaturu za tabelowe wodźenske elementy zmóžnił:

Formularowy dokument dyrbi w naćiskowym modusu być.

  1. Tłóčće +F6, zo byšće dokument wubrał.

  2. Tłóčće Umsch (⇧)+F4, zo byšće prěni wodźenski element wubrał. Jeli tabelowy wodźenski element prěni wodźenski element njeje, tłóčće tabulatorowu tastu (↹), doniž wubrany njeje.

  3. Tłóčće Enter, zo byšće wobdźěłanski modus zmóžnił. Přimki přez ramik wodźenskeho elementa sahaja.

  4. Tłóčće we wobdźěłanskim modusu Umsch (⇧)+F10, zo byšće kontekstowy meni wobdźěłanskeho modusa wočinił.

  5. Jeli chceće špalty wobdźěłać, tłóčće Umsch (⇧)+prózdnu tastu, zo byšće wobdźěłanski modus za špalty zmóžnił. Móžeće nětko špalty z +šipowe tasty přerjadować. Tasta Entf aktualnu špaltu zhaša.

  6. Tłóčće tastu Esc, zo byšće wobdźěłanski modus skónčił.

Prošu podpěrajće nas!