Formularowe wodźenske elementy

Symbolowa lajsta Formularowe wodźenske elementy abo podmeni nastroje wobsahuje, kotrež trjebaće, zo byšće interaktiwny formular załožił. Móžeće symbolowu lajstu abo podmeni wužiwać, zo byšće formularej wodźenske elementy w tekstowym, rysowanskim, tabelowym, prezentaciskim abo HTML-dokumenće přidał, na přikład tłóčatko, kotrež makro wuwjedźe.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Formularowe wodźenske elementy.

Symbol w symbolowej lajsće Zasadźić (dyrbiće snano tutón spočatnje njewidźomny symbol zmóžnić):

Symbol za Wubrać

Formularowe wodźenske elementy


note

Formularowe dokumenty XML (XForms) samsne wodźenske elementy wužiwaja.


Zo byšće formular załožił, wočińće dokument a wužiwajće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, zo byšće formularowe wodźenske elementy přidał a definował. Jeli chceće, móžeće tež formular z datowej banku zwjazać, zo byšće móhł wodźenske elementy wužiwać, zo byšće datajowu banku změnił.

Hdyž formular w HTML-dokumenće załožujeće, móžeće formular wužiwać, zo byšće daty přez internet słał.

Zo byšće dokumentej wodźenski element přidał

  1. Klikńće symbolowej lajsće Formularowe wodźenske elementy na symbol wodźenskeho elementa, kotryž chceće přidać.

  2. Klikńće potom w dokumenće a ćehńće, zo byšće wodźenski element wutworił.

    tip

    Zo byšće kwadratiski wodźenski element wutworił, dźeržće tastu Umsch (⇧) stłóčenu, mjeztym zo ćahaće.


tip

Zo byšće formularej polo z lisćiny polow tabele abo wotprašowanja přidał, ćehńće celu do formulara. W tekstowym dokumenće móžeće tež špaltowu hłowu ćahnyć, zo byšće formularej polo přidał. Zo byšće popis za polo přidał, dźeržće tastu +Umsch (⇧) stłóčenu, mjeztym zo špaltowu hłowu ćahaće.


Wodźenski element změnić

  1. Klikńće z prawej tastu na wodźenski element a wubjerće Kajkosće wodźenskeho elementa. Dialog so wočini, hdźež móžeće kajkosće wodźenskeho elementa definować.

  2. Zo byšće tastu za spěšny přistup za wodźenski element podał, přidajće tildu (~) před znamješkom w popisu za wodźenski element.

  3. Móžeće wodźenske elementy wot jednoho dokumenta do druheho dokumenta ćahnyć pušćić. Móžeće tež wodźenske elementy mjez dokumentami kopěrować. Hdyž wodźenski element z druheho dokumenta zasadźujeće, LibreOffice datowe žórło, wobsahowy typ a wobsahowe kajkosće wodźenskeho elementa analyzuje, zo bychu wodźenske elementy logiskej strukturje w cilowym dokumenće wotpowědowali. Wodźenski element na přikład, kotryž wobsah z adresnika pokazuje, pokazuje samsny wobsah tež, po tym zo sće wodźenski element do druheho dokumenta kopěrował. Móžeće sej tute kajkosće w rajtarku Daty dialoga Formularowe kajkosće wobhladać.

Wubrać

Symbol za Wubrać

Tutón symbol pokazowak myški wuběranski modus zmóžnja abo znjemóžnja. Wuběranski modus so wužiwa, zo bychu so wodźenske elementy aktualneho formulara wubrali.

Naćiskowy modus

Zmóžnja abo znjemóžnja naćiskowy modus. Tuta funkcija so wužiwa, zo by spěšnje mjez naćiskowym a wužiwarskim modusom přepinała. Aktiwizujće ju, zo byšće formularowe wodźenske elementy wobdźěłał, znjemóžńće ju, zo byšće formularowe wodźenske elementy wužiwał.

Symbol za Naćiskowy modus

Naćiskowy modus zapinjeny/wupinjeny

Asistenty zapinjene/wupinjene

Symbol za Asistenty formularowych wodźenskich elementow přepinać

Zmóžnja a znjemóžnja awtomatiske asistenty formularowych wodźenskich elementow.

Tute asistenty wam pomhaja, kajkosće lisćinowych polow, tabelowych wodźenskich elementow a druhich wodźenskich elementow zapodać.

Formularowy naćisk

Symbol za Symbolowa lajsta Formularowy naćisk

Wočinja symbolowu lajstu Formularowy naćisk.

Popisowe polo

Symbol za Popisowe polo

Wutwori polo za pokazowanje teksta. Tute popisowe pola su jenož za pokazowanje předdefinowaneho teksta. Zapodaća w tutych polach móžne njejsu.

Tekstowe polo

Symbol za Tekstowe polo

Wutwori tekstowe polo. Tekstowe pola su pola, w kotrychž wužiwar móže tekst zapodać. W formularje tekstowe pola daty pokazuja abo zapodaće nowych datow zmóžnjeja.

Kontrolny kašćik

Symbol za Kontrolny kašćik

Wutwori kontrolny kašćik. Kontrolne kašćiki wam zmóžnjeja, funkciju w formularje zmóžnić abo znjemóžnić.

Opciske tłóčatko

Symbol za Opciske tłóčatko

Wutwori opciske tłóčatko. Opciske tłóčatka wužiwarjej zmóžnjeja, jednu z wjacorych móžnosćow wubrał. Opciske tłóčatka ze samsnej funkcionalnosću samsne mjeno dóstawaja (Mjeno kajkosć). W normalnym padźe skupinske polo dóstawaja.

Lisćinowe polo

Symbol za Lisćinowe polo

Wutwori lisćinowe polo. Lisćinowe polo wužiwarjam zmóžnja, zapisk z lisćiny wubrać. Jeli formular je z datowej banku zwjazany a zwisk datoweje banki je aktiwny, so asistent lisćinoweho pola awtomatisce zjewi, po tym zo je so lisćinowe polo do dokumenta zasadźiło. Tutón asistent wam pomha, lisćinowe polo wutworić.

Kombinaciske polo

Symbol za Kombinaciske polo

Wutwori kombinaciske polo. Kombinaciske polo je jednolinkowe lisćinowe polo z wuběranskej lisćinu, z kotrejež móža wužiwarjo móžnosć wubrać. Móžeće kombinaciskemu polu kajkosć „přećiwo pisanju škitany“ připokazać, zo njebychu móhli wužiwarjo druhe zapiski zapodać, hač te, kotrež hižo su w lisćinje. Jeli formular je z datowej banku zwjazany a zwisk datoweje banki je aktiwny, so asistent kombinaciskeho pola awtomatisce zjewi, po tym zo sće kombinaciske polo w dokumenće zasadźił.

Tłóčatko

Symbol za Tłóčatko

Wutwori tłóčatko. Tuta funkcija da so wužiwać, zo by přikaz za definowany podawk, na přikład kliknjenje z myšku, wuwjedła.

Móžeće tekst a grafiki na tute tłóčatka nałožić.

Wobrazowe tłóčatko

Symbol za Wobrazowe tłóčatko

Wutwori tłóčatko jako wobraz. Wothladajo wot grafiskeho zwobraznjenja ma wobrazowe tłóčatko samsne kajkosće kaž „normalne“ tłóčatko.

Sformatěrowane polo

Symbol za Sformatěrowane polo

Wutwori sformatěrowane polo. Sformatěrowane polo je tekstowe polo, w kotrymž móžeće definować, kak so zapodaća a wudaća formatěruja a kotre hranične hódnoty płaća.

Sformatěrowane polo ma wosebite kajkosće wodźenskich elementow (wubjerće Format – Wodźenski element…).

Datumowe polo

Symbol za Datumowe polo

Wutwori datumowe polo. Jeli formular je z datowej banku zwjazany, dadźa so datumowe hódnoty z datoweje banki přewzać.

Jeli datumowemu polu kajkosć „Wočinić“ připokazujeće, móže wužiwar protyku wočinić, z kotrejž móžeće datum pod datumowym polom wubrać. To tež za datumowe polo w polu Tabelowy wodźenski element płaći.

tip

Datumowe pola dadźa so lochko ze šipkomaj horje (↑) a dele (↓) wot wužiwarja wobdźěłać. Wotwisujo wot pozicije kursora da so dźeń, měsac abo lěto powjetšić abo pomjeńšić.


Wosebite přispomnjenki wo datumowych polach.

Numeriske polo

Symbol za Numeriske polo

Wutwori numeriske polo. Jeli formular je z datowej banku zwjazany, dadźa so numeriske hódnoty z datoweje banki přewzać.

Skupinske polo

Symbol za Skupinske polo

Wutwori wobłuk, kotryž wjacore wodźenske elementy optisce zeskupja. Skupinske pola wam zmóžnjeja, opciske tłóčatka we wobłuku zeskupić.

Jeli skupinski wobłuk do dokumenta zasadźujeće, startuje so asistent skupinskich elementow, kotryž wam zmóžnja, lochko opcisku skupinu wutworić.

Pokaz: Jeli skupinske polo na hižo eksistowace wodźenske elementy ćahaće a potom chceće wodźenski element wubrać, dyrbiće najprjedy kontekstowy meni skupinskeho pola wočinić a Rjadować – Cyle dozady wubrać. Wubjerće potom wodźenski element, mjeztym zo na tłóčiće.

note

Skupinske pola so jenož za wizuelny efekt wužiwaja. Funkcionalne zeskupjenje opciskich tłóčatkow da so přez mjenowu definiciju přewjesć: Zapodajće pod kajkosćemi Mjeno wšěch opciskich tłóčatkow samsne mjeno, zo byšće je zeskupił.


Časowe polo

Symbol za Časowe polo

Wutwori časowe polo. Jeli formular je z datowej banku zwjazany, dadźa so časowe hódnoty za formular z datoweje banki přewzać.

tip

Časowe pola dadźa so lochko ze šipkomaj horje (↑) a dele (↓) wot wužiwarja wobdźěłać. Wotwisujo wot pozicije kursora da so hodźinu, mjeńšinu abo sekundu z pomocu šipowych tastow powjetšić abo pomjeńšić.


Měnowe polo

Symbol za Měnowe polo

Wutwori měnowe polo. Jeli formular je z datowej banku zwjazany, da so wobsah měnowych polow w formularje z datoweje banki přewzać.

Maskowane polo

Symbol za Maskowane polo

Wutwori maskowane polo. Maskowane pola so z wobdźěłanskeje a znamješkoweje maski zestajeja. Wobdźěłanska maska postaja, kotre daty dadźa so zapodać. Znamješkowa maska wobsah maskowaneho pola postaja, hdyž so formular začita.

note

Prošu dźiwajće na to, zo so maskowane pola do HTML-formata njeeksportuja.


Tabelowy wodźenski element

Symbol za Tabelowy wodźenski element

Wutwori tabelowy wodźenski element, zo by tabelu datoweje banki pokazał. Jeli nowy tabelowy wodźenski element wutworiće, so asistent tabeloweho elementa zjewi.

Wosebite informacije wo tabelowych wodźenskich elementach.

Nawigaciska lajsta

Symbol za Nawigaciska lajsta

Wutwori nawigacisku lajstu.

Nawigaciska lajsta wam zmóžnja, so po datowych sadźbach datowe banki abo formulara datoweje banki pohibować. Wodźenske elementy na tutej nawigaciskej lajsće runje tak funguja kaž wodźenske elementy w standardnej nawigaciskej lajsće w LibreOffice.

Wobrazowy wodźenski element

Symbol za Wobrazowy wodźenski element

Wutwori wobrazowy wodźenski element. Da so jenož wužiwać, zo by wobrazy z datoweje banki přidał. Klikńće w formularowym dokumenće dwójce na jedyn z tutych wodźenskich elementow, zo byšće dialog Grafiku zasadźić wočinił, zo byšće wobraz zasadźił. Je tež kontekstowy meni (nic w naćiskowym modusu) z přikazami za zasadźowanje a zhašenje wobraza.

Wobrazy z datoweje banki dadźa so w formularje pokazać a nowe wobrazy dadźa so w datowej bance zasadźić, jeli wobrazowy wodźenski element přeićwo pisanju škitany njeje. Wodźenski element dyrbi so na polo datoweje banki typa wobraz poćahować. Zapodajće tohodla datowe polo do wokna kajkosćow na rajtarku Daty.

Datajowy wuběr

Symbol za Datajowy wuběr

Wutwori tłóčatko, kotrež datajowy wuběr zmóžnja.

Wjerćite tłóčatko

Symbol za Wjerćite tłóčatko

Wutwori wjerćite tłóčatko.

Jeli wjerćite tłóčatko do tabeloweho dokumenta Calc zasadźujeće, móžeće rajtark Daty wužiwać, zo byšće zwjazanje k dwěmaj směromaj mjez wjerćitym tłóčatkom a celu wutworił. Hdyž wobsah cele měnjeće so přez to wobsah wjerćiteho tłóčatka aktualizuje. Nawopak, jeli hódnotu wjerćiteho tłóčatka měnjeće, so wobsah cele aktualizuje.

Suwanska lajsta

Symbol za Suwanska lajsta

Wutwori suwansku lajstu.

Móžeće slědowace kajkosće za suwansku lajstu podać:

Mjeno wužiwarskeho powjercha:

Semantika

Min. suwata hódnota

Podawa minimalnu wysokosć abo minimalnu šěrokosć suwanskeje lajsty.

Maks. suwata hódnota

Podawa maksimalnu wysokosć abo maksimalnu šěrokosć suwanskeje lajsty.

Standardna suwata hódnota

Podawa standardnu hódnotu suwanskeje lajsty, kotraž so wužiwa, hdyž so formular wróćo staja.

Wusměrjenje

Podawa wusměrjenje suwanskeje lajsty, horicontalne abo wertikalne.

Snadna změna

Podawa minimalnu hódnotu, po kotrejž móžeće suwansku lajstu suwać, na přikład při kliknjenju na šipk.

Wulka změna

Podawa hódnotu, wo kotruž so suwanska lajsta suwa, na přikład hdyž mjez suwakom suwanskeje lajsty a šipkom suwanskeje lajsty klikaće.

Dlijenje

Podawa dlijenje w milisekundach mjez podawkami suwanskeje lajsty. Dlijenje na přikład, kotrež wustupuje, hdyž na šipowe tłóčatko na suwanskej lajsće klikaće a tastu myški stłóčenu dźeržiće.

Symbolowa barba

Podawa barbu šipkow na suwanskej lajsće.

Widźomna wulkosć

Podawa wulkosć suwaka suwanskeje lajsty w „hódnotowych jednotkach“. Na přikład hódnota („maksimalna suwata hódnota“ minus „minimalna suwata hódnota“) / 2 k tomu wjedźe, zo suwak poł suwanskeje lajsty zaběra.

Zo byšće šěrokosć suwanskeje lajsty na hódnotu wysokosće suwanskeje lajsty stajił, stajće Widźomna wulkosć na nul.


W tabelowych dokumentach Calc móžeće rajtark Daty wužiwać, zo byšće zwjazanje z dwěmaj směromaj mjez suwanskej lajstu a celu wutworił.

Prošu podpěrajće nas!