Writing aids

Select the user-defined dictionaries and set the rules for the spellchecking.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Prawopis… a klikńće potom na tłóčatko Nastajenja….


Swójske słowniki

Nalistuje k dispoziciji stejace wužiwarske słowniki. Markěrujće wužiwarske słowniki, kotrež chceće za prawopis a dźělenje złóžkow wužiwać.

Nowy

Wočinja dialog Nowy słownik, w kotrymž móžeće nowy swójski słownik abo słownik wuwzaćow pomjenować a rěč podać.

Nowy słownik

We wotrězku Słownik móžeće nowy swójski słownik abo słownik wuwzaćow pomjenować a rěč podać.

Mjeno

Podawa mjeno noweho swójskeho słownika. Datajowa kóncowka „*.DIC“ so awtomatisce připowěša.

Rěč

Móžeće wěstu rěč wubrać, zo byšće wužiwanje swójskeho słownika wobmjezował. Zo byšće swójski słownik njewotwisnje wot aktualneje rěče wužiwał, wubjerće Wšě.

Wuwzaća (-)

Podawa, hač chceće wěste słowa w swojich dokumentach wobeńć. Tak móžeće swójski słownik wšěch słowow wutworić, kotrež so maja wobeńć. Jeli tutón słownik wuwzaćow je zmóžnjeny, dóstanjeće za prawopisnu kontrolu wotpowědnu zdźělenku wo słowach, kotrež so maja wobeńć.

Wobdźěłać

Wočinja dialog Swójski słownik wobdźěłać, w kotrymž móžeće swójskemu słownikej zapiski přidać abo eksistowace zapiski wobdźěłać.

W dialogu Swójski słownik wobdźěłać maće móžnosć, nowe zapřijeća zapodać abo eksistowace zapiski wobdźěłać. Jeli słownik wuwzaćow wobdźěłujeće, so dialog wo móžnosć rozšěrjuje, wuwzaće za słowo definować. Za prawopisnu kontrolu so potom tute wuwzaće jako namjet nalistuje.

Hdyž so słownik wobdźěłuje, so status dataje přepruwuje. Jeli dataja je přećiwo pisanju škitana, njeda so změnić. Tłóčatce Nowy a Zhašeć so potom znjemóžnjatej.

Kniha

Podawa knihu, kotraž so ma wobdźěłać.

Lisćina ignorowanych słowow (Wšě) wšě słowa wobsahuje, kotrež su so za prawopisnu kontrolu z Ignorować markěrowali. Tuta lisćina je jenož za aktualnu prawopisnu kontrolu płaćiwa.

note

Zapisk IgnoreAllList njeda so wubrać a njeda so zhašeć. Jenož słowa, kotrež su jako wobsah zapřijate, dadźa so zhašeć. To so awtomatisce kóždy raž stawa, hdyž so LibreOffice začinja.


Rěč

Připokazuje aktualnemu swójskemu słownikej nowu rěč.

Słowo

Móžeće nowe słowo zapodać, kotrež so ma do słownika zapřijeć. W lisćinje deleka budźeće wobsah aktualneho swójskeho słownika widźeć. Słowo, kotrež z tuteje lisćiny wuběraće, so w tekstowym polu pokazuje. Jeli słowo ze znamješkom = na kóncu zapodawaće, na přikład „AwtoZapodaće=“ so za tute słowo ženje dźělenje złóžkow njepřewjedźe a dźělenje złóžkow za njo njenamjetuje. Hdyž „Awto=Zapodaće“ zapodawaće, so dźělenje złóžkow tam přewjedźe abo namjetuje, hdźež znamješko = zasadźujeće.

Móžeće blok [] město znamješka = wužiwać, zo byšće znamješkowe změny před złóžkowym dźělatkom podał. Móžne znamješkowe změny su: (1) Přidatne znamješka, na přikład z tug[g]gumi korektne dźělenje złóžkow „tugg-gummi“ šwedskeho słowa „tugggummi“ sćěhuje. (2) Wotstronjenje znamješka, z cyfru podate, na přikład paral·[1]lel ke korektnemu dźělenju złóžkow „paral- lel“ katalanskeho słowa „paral·lel“ wjedźe, při čimž so jedne znamješko před dźělenskim dypkom wotstronja. (3) Wotstronjene a přidatne znamješka, na přikład cafee[2é]tje ke korektnemu dźělenju złóžkow „café- tje“ nižozemskeho słowa „cafeetje“ wjedźe, při čimž so dwě znamješce před dźělenskim dypkom wotstronjatej a jedne přidatne znamješko přidawa.

Wuměnić z abo gramatika po

Tute zapodawanske polo je jenož k dispoziciji, jeli słownik wuwzaćow abo wot rěče wotwisny swójski słownik wobdźěłujeće. W słownikach wuwzaćow polo alternatiwny namjet za aktualne słowo w tekstowym polu „Słowo“ pokazuje. We wot rěče wotwisnym słowniku polo znate korjenjowe słowo wobsahuje, jako model za dodawanje noweho słowa abo jeho wužiwanje w zestajenych słowach. W němskim swójskim słowniku na přikład so nowe słowo „Litschi“ (liči) z modelowym słowom „Gummi“ tež „Litschis“ (ličije), „Litschibaum“ (ličijowy štom), „Litschifrucht“ (ličijowy płód) atd. spóznawaja.

Nowy

Přidawa słowo w tekstowym polu Słowo wašemu aktualnemu swójskemu słownikej. Słowo w polu Namjet so tež přidawa, hdyž ze słownikami wuwzaćow dźěłaće.

Nastajenja

Definuje nastajenja za prawopisnu kontrolu a dźělenje złóžkow.

Wobdźěłać

Jeli chceće hódnotu změnić, wubjerće zapisk a klikńće potom na Wobdźěłać. Budźeće dialog za zapodawanje noweje hódnoty widźeć.

Słowa z wulkimi pismikami kontrolować

Podawa, zo so wulkopisanje za prawopisnu kontrolu přepruwuje.

Słowa z ličbami kontrolować.

Podawa, zo słowa, kotrež ličby a pismiki wobsahuja, maja so přepruwować.

Wosebite wobłuki kontrolować

Podawa, zo wosebite wobłuki, na přikład tekst w rysowankach, so za prawopisnu kontrolu přepruwuja.

Prawopis při pisanju kontrolować

Kontroluje awtomatisce prawopis, hdyž pisaće, a podšmóruje zmylki.

Pisanske zmylki so w dokumenće přez čerwjene podšmórnjenje wuzběhuja. Jeli kursor nad słowo dźeržiće, kotrež je tak markěrowane, móžeće kontekstowy meni wočinić, zo byšće lisćinu korekturow dóstał. Wubjerće korekturu, zo byšće słowo wuměnił. Jeli samsny zmylk wospjetujeće, mjeztym zo dokument wobdźěłujeće, budźe so znowa jako zmylk markěrować.

Zo byšće słowny por do tabele narunanjow awtomatiskeje korektury přewzał, wočińće kontekstowy meni awtomatiskeje korektury a wubjerće Awtomatiska korektura. Wubjerće z podmenija. Słowo so wuměnja a w samsnym času so słowny por do tabele narunanjow přejima.

Minimalna ličba znamješkow za dźělenje złóžkow

Podawa minimalnu ličbu znamješkow, kotrež su za awtomatiske dźělenje słowa trěbne.

Znamješka před łamanjom linki

Nastaja minimalnu ličbu znamješkow słowa, kotrež so maja na kóncu linki wostać, hdyž so dźělenje słowa přewjedźe.

Znamješka za łamanjom linki

Nastaja minimalnu ličbu znamješkow słowa, kotrež so maja na přichodnej lince być, hdyž so dźělenje słowa přewjedźe.

Słowa bjez prašenja dźělić

Podawa, zo was ženje do manuelneho dźělenja złóžkow njenamołwjeja. Jeli polo markěrowane njeje, hdyž so słowo njespóznawa, so wam dialog za zapodawanje móžnosćow dźělenja złóžkow pokazuje.

Słowa we wosebitych wobłukach dźělić

Podawa, zo so dźělenje złóžkow tež w nóžkach, hłowowych linkach a nohowych linkach přewjedźe.

Prošu podpěrajće nas!