Nastajenja za eksport grafikow

Definuje nastajenja za eksport grafikow.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Dataja – Eksportować… a potom typ grafikoweje dataje. Dialog so po kliknjenju na Składować wočinja.


Hdyž grafiske elementy do dataje eksportujeće, móžeće datajowy typ wubrać. Za najwjace podpěranych datajowych typow so dialog wočinja, hdźež móžeće eksportowe nastajenja nastajić.

Slědowace datajowe typy dialog nastajenjow njepokazuja: RAS, SVG, TIFF, XPM.

Druhe datajowe typy dialogi nastajenjow pokazuja, hdźež móžeće šěrokosć a wysokosć eksportowaneho wobraza nastajić.

Wotwisujo wot datajoweho typa móžeće dalše nastajenja podać. Tłóčće Umsch (⇧)+F1 a dźiće z myšku nad wodźenski element, zo byšće rozšěrjeny tekst pomocy widźał.

Šěrokosć

Podawa šěrokosć.

Wysokosć

Podawa wysokosć.

Rozeznaće

Zapodajće rozeznaće wobraza. Wubjerće měrjenske jednotki z lisćinoweho pola.

Dalše nastajenja

Za JPEG-dataje móžeće barbowu hłubokosć a kwalitu nastajić.

Za BMP-dataje móžeće kompresiju a RLE-kodowanje nastajić.

Za dataje PBM, PGM a PPM móžeće kodowanje nastajić.

Za PNG-dataje móžeće kompresiju a modus linkoweho skoka (jendź.: interlace mode) nastajić.

Za GIF-dataje móžeće transparencu a modus linkoweho skoka (jendź.: interlace mode) nastajić.

Za EPS-dataje móžeće přehlad, barbowy format, kompresiju a wersiju nastajić.

Hlejće Informacije wo importowych a eksportowych filtrach za dalše informacije wo filtrach.

Prošu podpěrajće nas!