Wo importowych a eksportowych filtrach

W LibreOffice móžeće nimo jeho swójskich XML-formatow tež wjele cuzych XML-formatow wočinić a składować.

We wěstych padach wšak dyrbiće datajowy typ w dialogu Öffnen (słuša k dźěłowemu systemej) wubrać. Jeli na přikład tabelu datoweje banki w tekstowym formaće maće, kotruž chceće jako tabelu datoweje banki wočinić, dyrbiće datajowy typ „CSV“ wubrać.

Makra BASIC w dokumentach Microsoft Office

W Začitać/Składować – VBA-kajkosće móžeće nastajenja za kody makrow VBA w dokumentach MS Office podać. VBA-makra njedadźa so w LibreOffice wuwjesć; dyrbiće je najprjedy přetworić a přiměrić. Husto chceće jenož LibreOffice wužiwać, zo byšće widźomny wobsah dataje Word, Excel abo PowerPoint změnił a potom dataju zaso w formaće Microsoft Office składować, bjeztoho zo bychu so makra w tych datajach změnili. Móžeće zadźerženje LibreOffice po dobrozdaću postajić: Pak so VBA-makra w komentowanej formje jako podrutina LibreOffice składuja a hdyž so dokument w formaće MS Office korektnje wróćo přetworjuje, pak móžeće makra Microsoft Office wubrać, kotrež so maja při začitanju wotstronić. Poslednja móžnosć je skutkowny škit přećiwo wirusam znutřka dokumentow Microsoft Office.

Přispomnjenki wo eksternych formatach a datajowych typach

Někotre filtry dadźa so w dialogomaj Öffnen a Speichern (wobaj dialogaj k dźěłowemu systemej słušatej). Jeli tajki filter wuběraće, so zdźělenka jewi, kotraž praji, zo móžeće hišće filter instalować, jeli chceće.

Symbol Pokiw

filter Tekst – koděrowanje wubrać wam pomha, tekstowe dokument z druhim koděrowanjom znamješkoweje sadźby wočinić a składować. Filter dialog wočinja, kotryž wam zmóžnja, znamješkowu sadźbu, standardne pisma, rěč a wotstawkowe łamanje wubrać.


W HTML-formaće importować a eksportować

Z LibreOffice Writer móžeće nóžki a kónčne nóžki do swojeho HTML-dokumenta zasadźić. Eksportuja so jako metaznački. Znamješka nóžkow a kónčnych nóžkow so jako hyperwotkazy eksportuja.

Komentary so wužiwaja, zo bychu njeznate znamješka do HTML-dokumenta zapřijeli. Z kóždej noticu, kotraž so z „HTML: …“ započina a z „>“ kónči, jako HTML-kod wobchadźeja, ale eksportuje so bjez tutych pomjenowanjow. Wjacore znački wokoło teksta dadźa so za „HTML:…“ zasadźić. Znamješka z diakritiskimi znamješkami (akcentami) so do znamješkoweje sadźby ANSI přetworjeja. Komentary so za import wutworjeja (na přikład za metaznački, kotrež městno w datajowych kajkosćach maja abo za njeznate pomjenowanja).

HTML-import LibreOffice Writer móže dataje čitać, kotrež znamješkowe koděrowanje UTF-8 abo UCS2. Wšě znamješka, kotrež znamješkowa sadźba ANSI abo znamješkowa sadźba systema wobsahuje, dadźa so zwobraznić.

Hdyž do HTML eksportujeće, so znamješkowa sadźba wužiwa, kotraž je w – Začitać/Składować – HTML-kompatibelnosć wubrana. Znamješka, kotrež tam njejsu, so w narunanskej formje pisaja, kotraž so w modernych webwobhladowakach korektnje pokazuje. Hdyž tajke znamješka eksportujeće, dóstanjeće wotpowědne warnowanje.

Jeli w – Začitać/Składować – HTML-kompatibelnosć Mozilla Firefox abo LibreOffice Writer jako eksportowu móžnosć wuběraće, so při eksporće wšě wažne pismowe atributy jako direktne atributy (na přikład tekstowa barba, pismowa wulkosć, tucny, kursiwny a tak dale) w CSS1-předłohach eksportuja. (CSS za Cascading Style Sheets steji.) Import so tež po standardźe přewjedźe.

Kajkosć „font“ za „pismo“ Mozilla Firefox wotpowěduje; to rěka, před pismowej wulkosću móžeće opcionalne hódnoty za „font-style“ (italic, none) za „pismowy stil“ (kursiwny, žadyn), „font-variant“ (normal, small-caps) za „pismowa warianta“ (normalny, kapitelki) a „font-weight“ (normal, bold) za „pismowa tołstosć“ (normalny, tučny) podać.

Jeli LibreOffice Writer je jako eksportowa opcija nastajeny, so wulkosće wodźenskich elementow a jich interne wotstupy jako stile eksportuja (ćišćerske formaty). Wulkosćowe kajkosće CSS1 na hódnotomaj „width“ (šěrokosć) a „height“ (wysokosć) bazuja. Kajkosć „margin“ so wužiwa, zo by jenake wotstupy na wšěch bokach strony nastajił. Zo byšće rozdźělne wotstupy zmóžnił, wužiwajće kajkosće „margin-left" (lěwy bok), „margin-right“ (prawy bok), „margin-top“ (horni bok) a „margin-bottom“ (delni bok).

Wotstupy grafikow a tykačow k wobsahej dadźa so za eksport do LibreOffice Writer jednotliwje nastajić. Jeli horni/delni abo prawy/lěwy wonkowny wotstup so rozdźělnje postaja, so wotstupy do nastajenja „STYLE“ za wotpowědnu značku jako wulkosćowe kajkosće CSS1 „margin-top“, „margin-botton“, „margin-left“ a „margin-right“ eksportuja.

Wobłuki so z CSS1-rozšěrjenjemi za abolutnje pozicioněrowane objekty podpěruja. To jenož za eksportowe nastajenja Mozilla Firefox a LibreOffice Writer płaći. Wobłuki dadźa so jako grafiki, a znošowace so wobłuki wusměrić, ale přez znamješka zwjazane wobłuki móžne njejsu.

Wobłuki so jako znački „<SPAN>“ abo „<DIV>“ eksportuja, jeli špalty njewobsahuja. Jeli špalty wobsahuja, eksportuja so jako „<MULTICOL>“.

Za HTML-eksport kajkosćow CSS1 so měrjenska jednotka wužiwa, kotraž je w LibreOffice nastajena. Jednotka da so rozdźělnje za tekstowe dokumenty a HTML-dokumenty pod – LibreOffice Writer – Powšitkowne abo – LibreOffice Writer/Web – Napohlad nastajić. Ličba eksportowanych decimalnych městnow wot jednotki wotwisuje.

Měrjenska jednotka

Měrjenska jednotka w CSS1

Maksimalna ličba decimalnych městnow

Milimeter

mm

2

Centimeter

cm

2

Cól

in

2

Pika

pc

2

Dypk

pt

1


Filter webstrony LibreOffice wěste kmanosće CSS2 podpěruje. Ale, zo byšće je wužiwał, dyrbiće eksport ćišćerskeho wuhotowanja w – Začitać/Składować – HTML-kompatibelnosć aktiwizować. Potom móžeće w HTML-dokumentach nimo předłohi strony HTML tež předłohi „Prěnja strona“, „Lěwa strona“ a „Prawa strona“ wužiwać. Tute předłohi maja wam zmóžnić, rozdźělne wulkosće a kromy strony za prěnju stronu a za prawu a lěwu stronu za ćišć nastajić.

Čisłowanje importować a eksportować

Jeli je eksportowe nastajenje „LibreOffice Writer“ pod – Začitać/Składować – HTML-kompatibelnosć wubrane, so zasunjenja čisłowanja jako kajkosć CSS1 „margin-left“ w atribuće „style“ značkow <OL> a <UL> eksportuja. Kajkosć rozdźěl relatiwnje k zasunjenju přichodneje wyšeje runiny podawa.

Lěwe wotstawkowe zasunjenje čisłowanja so jako kajkosć CSS1 „margin-left“ podawa. Zasunjenja prěnjeje linki so w čisłowanju ignoruja a njeeksportuja.

Tabelowe dataje importować a eksportować

LibreOffice poćahi na zhašane wotrězki importuje a eksportuje, na přikład na referencowanu špaltu. Cyła formla so w běhu eksportoweho procesa pokazuje a zhašany poćah wobsahuje podaće (#REF!) na poćah. Podaće #REF! so za poćah při importowanju wutworja.

Grafiske dataje importować a eksportować

Kaž z HTML-dokumentami móžeće filter z elementom abo bjez elementa (LibreOffice Impress) w mjenje wužiwać, zo byšće grafikowu dataju LibreOffice wočinił. Bjez elementa so dataja jako dokument LibreOffice Draw wočinja. Hewak so dataja, kotraž je so přez staru programowu wersiju składowała, nětko w LibreOffice Impress wočini.

Hdyž EPS-dataju importujeće, so přehlad grafiki w dokumenće pokaza. Jeli přehlad k dispoziciji njeje, so zastupowacy symbol we wulkosći grafiki w dokumenće pokaza. Pod Unix a Microsoft Windows móžeće z ćišćakom PostScript importowanu dataju ćišćeć. Hdyž EPS-grafiki eksportujeće, so přehlad w formaće TIFF abo EPSI wutworja. Jeli so EPS-grafika hromadźe z druhimi grafikami w EPS-formaće eksportuje, so tuta dataja njezměnjena do noweje dataje zasadźi.

Wjacestronske TIFF su dowolene, hdyž so grafiki w TIFF importuja abo eksportuja. Grafiki so jako sadźba jednotliwych wobrazow w jeničkej dataji wotwołuja, na přikład jednotliwe strony faksa.

Z Dataja – Eksportować… maće přistup k někotrym nastajenjam LibreOffice Draw a LibreOffice Impress. Hlejće Nastajenja eksporta grafikow za dalše informacije.

PostScript

Zo byšće dokument abo grafiku w formaće PostScript eksportował:

  1. Instalujće ćišćakowy ćěrjak PostScript, jeli hišće njejsće to činił, na přikład ćěrjak za Apple LaserWriter.

  2. Ćišćće dokument z přikazom Dataju – Ćišćeć….

  3. Wubjerće ćišćak PostScript w dialogu a markěrujće kontrolny kašćik Do dataje čišćeć. Dataja PostScript so wutwori.

Prošu podpěrajće nas!