Husto wužite tłóčatka

Pomoc

Klikńće na tłóčatko Pomoc, zo byšće stronu pomocy wočinił, kotraž je z tuchwilu wočinjenym dialogom zwjazana.

Přetorhnyć

Hdyž na Přetorhnyć klikaće, so dialog začinja, bjeztoho zo bychu so změny składowali.

Dokónčić

Nałožuje wšě změny a začinja asistent.

Symbolowe lajsty

Hdyž šipk pódla někotrych symbolow klikaće, so znošna lajsta wočinja. Zo byšće znošnu lajstu přesunył, ćehńće titulnu lajstu. Hdyž tastu myški pušćeće, symbolowa lajsta na nowej poziciji wostanje. Ćehńće titulnu lajstu k druhej poziciji, abo ćehńće ke kromje wokna, hdźež so symbolowa lajsta přidokuje. Klikńće na symbol Wokno začinić, zo byšće symbolowu lajstu začinił. Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – (mjeno symboloweje lajsty), zo byšće symbolowu lajstu zaso pokazał.

Wjerćite tłóčatko

  1. Wjerćite tłóčatko je kajkosć ličbneho, měnoweho, datumoweho abo časoweho pola při formularowych wodźenskich elementach. Jeli kajkosć „Wjerćite tłóčatko“ je zmóžnjena, polo dwaj symbolej ze šipkomaj pokazuje, kotrež k napřećiwnym směram pokazuja, pak wertikalnje pak horicontalnje.

  2. W Basic IDE je wjerćite tłóčatko mjeno za ličbne polo z dwěmaj šipkowymaj symbolomaj.

Móžeće numerisku hódnotu do pola pódla wjerćiteho tłóčatka zapodać abo hódnotu ze symbolomaj Šipk horje (↑) abo Šipk dele (↓) na wjerćitym tłóčatku wubrać. Abo móžeće na tastaturje tasće Šipk horje (↑) a Šipk dele (↓) tłóčić, zo byšće hódnotu powjetšił abo pomjeńšił. Zo byšće maksimalnu a minimalnu hódnotu nastajił, móžeće tasće Bild ↑ a Bild ↓ tłóčić.

Jeli polo pódla wjerćiteho tłóčatka numeriske hódnoty akceptuje, móžeće tež měrjensku jednotku podać, na přikład 1 cm abo 5 mm, 12 pt abo 2″.

Přetworić

Tak dołho kaž po dialogu doprědka klikaće, tute tłóčatko Dale rěka. Na poslednjej stronje ma tłóčatko mjeno Přetworić. Hdyž na tłóčatko klikaće, so přetworjenje přewjedźe.

Kontekstowy meni

Zo byšće kontekstowy meni objekta aktiwizował, klikńće najprjedy na objekt z tastu myški, zo byšće jón wubrał a klikńće potom znowa z tastu myški, . Někotre kontekstowe menije dadźa so samo wuwołać, jeli objekt hišće wubrany njeje. Kontekstowe menije su nimale wšudźe w LibreOffice.

Zhašeć

Zhaša wubrany element abo elementy po wobkrućenju.

Zhašeć

Zhaša wubrany element abo wubrane elementy bjez wobkrućenja.

Metriki

Móžeće hódnoty do zapodawanskich polow w rozdźělnych měrjenskich jednotkach zapodać. Standardna jednotka je cól. Jeli wšak chceće wotstup dokładnje 1 cm, zapodajće „1cm“. Přidatne jednotki su po konteksće k dispoziciji, na přikład 12 pt za wotstup 12 dypkow. Jeli hódnota noweje jednotki realistiska njeje, program předdefinowanu maksimalnu abo minimalnu hódnotu wužiwa.

Začinić

Začinja dialog a składuje wšě změny.

Začinić

Začinja dialog.

Nałožić

Nałožuje změnjene abo wubrane hódnoty, bjeztoho zo by so dialog začinił.

Tute nastajenje so jenož za wotstawkowe předłohi, wobłukowe předłohi a předłohi stronow jewi.

Tute nastajenje so jenož za wotstawkowe předłohi a znamješkowe předłohi jewi.

Pomjeńšić / Powjetšić

Klikńće na symbol Pomjeńšić, zo byšće dialog na wulkosć zapodawanskeho pola pomjeńšił. Je potom lóšo, požadany poćah w tabeli markěrować. Symbol so awtomatisce do symbola Powjetšić přetworja. Klikńće na njón, zo byšće dialog na jeho prěnjotnu wulkosć wobnowił.

Dialog so awtomatisce miniměruje, hdyž z myšku do tabele klikaće. Hdyž tastu myški pušćeće, so dialog wobnowi a poćahowy wobłuk, kotryž je z myšku definowany, so w dokumenće přez módry ramik wuzběhuje.

Symbol za Pomjeńšić

Pomjeńšić

Symbol za Powjetšić

Powjetšić

Polo přehlada

Pokazuje přehlad aktualneho wuběra.

Přehlad

Pokazuje přehlad aktualneho wuběra.

Dale

Klikńće na tłóčatko Dale a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužiwa a k přichodnemu krokej postupuje. Jeli sće posledni krok docpěł, tute tłóčatko Wutworić rěka.

Dialogowe tłóčatka

Wróćo stajić

Staja změnjene hódnoty na předchadne hódnoty rajtarka wróćo.

Přetorhnyć

Začinja dialog a zaćisnje wšě změny.

W porjadku

Składuje wšě změny a začinja dialog.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

Wróćo stajić

Staja změny, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja wróćo, kotrež běchu při wočinjenju tutoho dialoga płaćiwe. Wobkrućenske naprašowanje so njejewi, hdyž dialog začinjeće.

Standard

Staja hódnoty, kotrež su w dialogu widźomne, na hódnoty standardneje instalacije wróćo.

warning

Wobkrućenje so njejewi, doniž standardne hódnoty njejsu znowa začitali.


Přetorhnyć

Začinja dialog a zaćisnje změny we wšěch rajtarkach. Jeli je so Nałožić wužił, so změny po poslednjej wužiwanju tłóčatka Nałožić zaćisnu.

Wróćo stajić

Staja změnjene hódnoty w aktualnym rajtarku na hódnoty wróćo, kotrež při wočinjenju ddialog płaćachu. Jeli so Nałožić wužiwa, prjedy hač dialog začinjeće, so hódnoty na te wróćo stajeja, kotrež su so po poslednim wužiwanju tłóčatka Nałožić wužiwali.

Nałožić

Nałožuje změny na wšěch rajtarkach, bjeztoho zo by so dialog začinił. To njeda so z Wróćo stajić cofnyć.

Na nadrjadowanu předłohu wróćo stajić

Hódnoty za aktualny rajtark so na wotpowědne hódnoty předłohi stajeja, kotraž je w rajtarku „Rjadować“ pod „Zakład“ podata. We wšěmi padami, tež jeli je w „Zakład “ zapisk „- Žadyn -“ wubrany, so aktualne hódnoty rajtarka we „Wobsahuje“ wotstronjeja.

Tute nastajenje so jenož za wotstawkowe předłohi, znamješkowe předłohi a wobłukowe předłohi jewi.

Wróćo

Wobhladajće sej wuběry w dialogu, kotrež su so w předchadnym kroku přewjedli. Aktualne nastajenja njezměnjene wostanu. Tute tłóčatko da so jenož wot druheje strony sem aktiwizować.

Nastajenja

Klikńće na popis Nastajenja, zo byšće dialog rozšěrił, zo by dalše nastajenja pokazał. Klikńće znowa, zo byšće dialog wobnowił.

Hlejće tež slědowace funkcije:

Pytanje zastupowace symbole abo regularne wurazy podpěruje. Ze zmóžnjenymi regularnymi wurazami móžeće „all.*“ zapodać, zo byšće na přikład prěnje wustupowanje „all“, slědowane wot někajkich znamješkow, namakał. Jeli chceće tekst pytać, kotryž je tež regularny wuraz, dyrbiće pak před kóžde metaznamješko abo operator regularneho wuraza znamješko „\“ stajić pak tekst z \Q…\E wobdać. Móžeće awtomatiske wuhódnoćenje zastupowacych symbolow abo regularnych wurazow w – LibreOffice Calc – Wuličić zmóžnić abo znjemóžnić.

warning

Hdyž funkcije wužiwaće, hdźež so jedyn argument wužiwa abo wjacore argumenty wužiwaja, kotrež su znamješkowe rjećazki pytanskich kriterijow, kotrež regularny wuraz reprezentuja, prěni pospyt je, kriterije znamješkoweho rjećazka do ličbow přetworić. „.0“ so na přikład do 0.0 přetworja a tak dale. Jeli to je wuspěšne, njebudźe wotpowědnik wotpowědnik regularneho wuraza, ale budźe numeriski wotpowědnik. Hdyž wšak narodnu šemu wužiwaće, hdźež decimalne dźělatko dypk njeje, budźe přetworjenje regularneho wuraza fungować. Zo byšće wuhódnoćenje regularneho wuraza město numeriskeho wuraza wunuzował, wužiwajće někajki wuraz, kotryž njeda so wopak jako numeriski rozumić, na přikład „.[0]“ abo „.\0“ abo „(?i).0.


Jeli so zmylk stawa, funkcija logisku abo numerisku hódnotu wróća.

(Tutón přikaz je jenož přez kontekstowy meni k dispoziciji).

Hdyž na nastroj dwójce klikaće, móžeće jón za wjacore nadawki wužiwać. Jeli nastroj z jednym kliknjenjom wuwołujeće, wróći so po dokónčenju nadawka zaso k poslednjemu wuběrej.

Tłóčće Umsch (⇧)+F1 a dźeržće pokazowak myški nad wodźenskim elementom, zo byšće wjace wo tutym wodźenskim elemenće zhonił.

Tłóčatka dialoga Nastajenja

W porjadku

Składujće změny na stronje a začińće dialog Nastajenja.

Přetorhnyć

Začińće dialog Nastajenja a zaćisńće wšě přewjedźene změny.

Nałožić

Nałožuje změnjene abo wubrane hódnoty, bjeztoho zo by so dialog Nastajenja začinił.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

warning

Někotre nastajenja njedadźa so wróćo stajić, hdyž su so wobdźěłali. Stajće pak změny manuelnje wróćo pak klikńće na Přetorhnyć a wočińće zaso dialog Nastajenja.


Prošu podpěrajće nas!