Funkcije LibreOffice Draw

LibreOffice Draw wam zmóžnja, jednore a kompleksne rysowanki wutworić a je do wjele rozšěrjenych wobrazowych formatow eksportować. Móžeće tež tabele, diagramy, formle a druhe elementy do swojich rysowankow zasadźić, kotrež su so w programach LibreOffice wutworili.

Wektorowe grafiki

LibreOffice Draw wektorowe grafiki z pomocu linijow a křiwkow wutworja, kotrež so přez matematiske wektory definuja. Wektory linije, elipsy a polygony po jich geometriji wopisuja.

3D-objekty wutworić

Móžeće jednore 3D-objekty kaž kóstki, kulki a cylindry w LibreOffice Draw wutworić a samo swěcu objektow změnić.

Lěsycy a łójenske linije

Lěsycy a łójenske linije su wizuelne pomocne srědki, kotrež wam pomhaja, objekty we wašej rysowance wusměrić. Móžeće tež objekt na lěsyčnej liniji, łójenskej liniji abo na kromje druheho objekta popadnyć.

Objekty za pokazowanje poćahow zwjazać

Móžeće objekty w LibreOffice Draw z wosebitymi linijemi z mjenom „zwjazowaki“ zwjazać, zo by so poćah mjez objektami pokazał. Zwjazowaki so lěpjatym dypkam rysowanskich objektow přidawaja a wostawaja z nimi zwjazane, hdyž so zwjazane objekty přesuwaja. Zwjazowaki su wužitne, hdyž so organigramy a techniske diagramy wutworjeja.

Wotměry pokazać

Techniske diagramy husto wotměry objektow w rysowance pokazuja. W LibreOffice Draw móžeće měrjenske linije wužiwać, zo byšće linearne wotměry wobličił a pokazał.

Galerija

Galerija wobrazy, animacije, zynki a druhe elementy wobsahuje, kotrež móžeće w swojich rysowankach a w druhich programach LibreOffice zasadźić a wužiwać.

Grafiske datajowe formaty

LibreOffice Draw móže do wjele rozšěrjenych grafiskich datajowych formatow eksportować, na přikład. BMP, GIF, JPG a PNG.

Prošu podpěrajće nas!