Wo runinach

Runiny wam zmóžnjeja, přiwuzne elementy na stronje zestajić. Předstajće sej runiny jako jednotliwe dźěłowe wobłuki, kotrež móža z napohlada schować abo zawrěć.

Runiny staplowanski porjad objektow na wašej stronje njepostajeja, z wuwzaća runiny Wodźenske elementy, kotraž je přeco před druhimi runinami.

Staplowanski porjad objektow na wašej stronje so po porjedźe postaja, po kotrymž objekty přidawaće. Móžeće staplowanski porjad z Twar – Porjad změnić.

Wobłuki na runinje, kotrež objekty njewobsahuja, su transparentne.

LibreOffice Draw tři standardne runiny skići:

Njemóžeće standardne runiny zhašeć abo přemjenować. Wubjerće Zasadźić – Runina…, zo byšće swójske runiny přidał.

Runina Wuhotowanje je standardny dźěłowy wobłuk. Runina Wuhotowanje městno titula, teksta a objektowych zastupowacych symbolow na wašej stronje postaja.

Runina Wodźenske elementy da so za tłóčatka wužiwać, kotrymž je so akcija připokazała a kotrež so nimaja ćišćeć. Znjemóžńće kajkosć „Ćišćomny“ runiny. Objekty na runinje Wodźenske elementy su přeco před objektami na druhich runinach.

Na runinje Wotměrjenske linije rysujeće, na přikład wotměrjenske linije. Hdyž runinu přeměnjeće, zo byšće ju pokazał abo schował, móžeće tute linije lochko pokazać a schować.

tip

Móžeće runinu zawrěć, zo byšće jeje wobsah škitał abo runinu a jeje wobsah schować, zo byšće tomu zadźěwał, zo so pokazujetej abo ćišćetej. Hdyž stronje nowu runinu přidawaće, so runina wšěm swojim stronam we wašim dokumenće přidawa. Hdyž wšak runinje objekt přidawaće, so tutón objekt jenož aktualnej stronje přidawa. Jeli chceće, zo so objekt na wšěch stronach pokazuje, přidajće objekt předłoze strony (Napohlad – Předłoha).


Prošu podpěrajće nas!