Objekty zeskupić

Móžeće wjacore objekty zeskupić, zo bychu jako jednotliwy objekt fungowali. Móžeće wšě objekty w skupinach jako jednotliwu jednotku přesunyć a přetworić. Móžeće tež kajkosće (na přikład wulkosć linijow, pjelnjensku barbu) wšěch objektow skupinje jako cyłk abo za jednotliwe objekty w skupinje změnić. Skupiny móža nachwilne abo připokazane być:

Skupiny dadźa so tež w druhich skupinach zeskupić. Akcije, kotrež so na skupinu nałožuja, relatiwnu poziciju jednotliwych objektow ke kóždemu druhemu w skupinje njewobwliwuja.

Zo byšće objekty zeskupił:

Symbol

Wubjerće objekty, kotrež chceće zeskupić a wubjerće Twar – Skupina – Zeskupić.

Móžeće na přikład wšě objekty w logu předewzaća zeskupić, zo byšće logo jako jednotliwy objekt pohibował a jeho wulkosć změnił.

Po zeskupjenju objektow so cyła skupina wuběra, hdyž so dźěl skupiny wuběra.

Objekty w skupinje wubrać

Symbol

Zastupće do skupiny, zo byšće jednotliwe objekty w skupinje wubrał. Klikńće dwójce na skupinu, zo byšće do njeje zastupił a klikńće na objekt, zo byšće jón wubrał. Móžeće w tutym modusu tež skupinje objekty přidać a objekty ze skupiny wotstronić. Objekty, kotrež dźěl skupiny njejsu, so zešěrja.

Symbol

Zo byšće skupinu wopušćił, klikńće dwójce něhdźe zwonka njeje.

Prošu podpěrajće nas!