Objekty kombinować a twary tworić

Kombinowane rysowanske objekty so kaž zeskupjene objekty zadźeržuja, jenož zo njemóžeće skupinu zapodać, zo byšće jednotliwe objekty wobdźěłał.

Symbol za Notica

Móžeće jenož 2D-objekty kombinować.


Zo byšće 2D-objekty kombinował:

  1. Wubjerće dwaj 2D-objektaj abo wjace.

  2. Wubjerće Twar – Kombinować.

Na rozdźěl wot skupinow skombinowany objekt kajkosće najspódnišeho objekta w staplowanskim porjedźe přijima. Móžeće skombinowane objekty rozdźělić, ale prěnjotne objektowe kajkosće so zhubja.

Hdyž objekty kombinujeće, so dźěry jewja, hdźež so objekty překrywaja.

Wobraz za kombinowanje objektow

We wobrazu su njekombinowane objekty nalěwo a kombinowane objekty naprawo.

Twary tworić

Móžeće twary tworić, hdyž přikazy Twary – Zjednoćić, Subtrahować a Prěčić na dwaj objektaj abo wjace nałožujeće.

Symbol za Notica

Twarowe přikazy jenož z 2D-objektami funguja.


Wutworjene twary kajkosće najdelnišeho objekta w staplowanskim porjedźe přijimaja.

Zo byšće twar tworił:

  1. Wubjerće dwaj 2D-objektaj abo wjace.

  2. Wubjerće Twar a jedyn ze slědowacych přikazow:

Twarowe přikazy

W slědowacych wobrazach su originalne objekty nalěwo a změnjene twary naprawo.

Twary – Zjednoćić

Wobraz za zjednoćenje twarow

Přidawa wobłukej najdelnišeho objekta w staplowanskim porjedźe wobłuk wubranych objektow.

Twary – Subtrahować

Wobraz za Subtrahowanje twarow

Subtrahuje wobłuk wubranych objektow wot wobłuka najdelnišeho objekta w staplowanskim porjedźe.

Twary – Prěčić

Wobraz za prěčenje twarow

Překrywacy wobłuk wubranych objektow nowy twar twori.

Wobłuk zwonka překryća so wotstronja.

Prošu podpěrajće nas!