Tabelowy asistent – Typy a formaty nastajić

Podawa pólne informacije za waše wubrane pola.

Wubrane pola

Wubjerće polo, zo byšće pólne informacije wobdźěłał.

^

Klikńće, zo byšće wubrane polo wo jedyn zapisk w lisćinje horje přesunył.

v

Klikńće, zo byšće wubrane polo wo jedyn zapisk w lisćinje dele přesunył.

Wotstrońće wubrane polo z lisćinoweho pola.

+

Přidajće lisćinowemu polu nowe datowe polo.

Pólne informacije

Pólne mjeno

Pokazuje mjeno wubraneho datoweho pola. Jeli chceće, móžeće nowe mjeno zapodać.

Pólny typ

Wubjerće pólny typ.

Awtohódnota

Jeli tute nastajenje je na Haj stajene, so hódnoty za tute datowe polo přez funkcisku jednotku datoweje banki generuja.

Zapisk trěbny

Jeli tute nastajenje je na Haj stajene, tute polo njesmě prózdne być.

Dołhosć

Podawa ličbu znamješkow za datowe polo.

Decimalne městna

Podawa ličbu decimalnych městnow za datowe polo. Tute nastajenje je jenož za numeriske abo decimalne datowe pola k dispoziciji.

Standardna hódnota

Podawa standardnu hódnotu za polo Haj/Ně.

Instrukcija awtomatiskeho inkrementa

Zapodajće pomjenowar SQL-přikaza, kotryž datowe žórło instruuje, wěste datowe polo cyłeje ličby (integer) awtomatisce inkrementować. Slědowaca MySQL-instrukcija na přikład je instrukciju AUTO_INCREMENT wužiła, zo by polo „ID“ kóždy raz powyšiła, hdyž instrukcija datowe polo wutworja:

CREATE TABLE "tabela1" ("ID" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Za tutón přikład dyrbiće AUTO_INCREMENT do pola Instrukcija awtomatiskeho inkrementa zapodać.

Tabelowy asistent – Primarny kluč nastajić

Prošu podpěrajće nas!