Tabelowy asistent

Tabelowy asistent wam pomha, tabelu datoweje banki wutworić.

Tabelowy asistent – Pola wubrać

Wubjerće pola z k dispoziciji stajenych přikładowych tabelow jako wuchadny dypk, zo byšće swójsku tabelu wutworił.

Tabelowy asistent – Typy a formaty nastajić

Podawa pólne informacije za waše wubrane pola.

Tabelowy asistent – Primarny kluč nastajić

Podawa polo w tabeli, kotrež so ma jako primarny kluč wužiwać.

Tabelowy asistent – Tabelu wutworić

Zapodajće mjeno za tabelu a podajće, hač chceće tabelu změnić, po tym zo asistent je skónčeny.

Wróćo

Wobhladajće sej wuběry w dialogu, kotrež su so w předchadnym kroku přewjedli. Aktualne nastajenja njezměnjene wostanu. Tute tłóčatko da so jenož wot druheje strony sem aktiwizować.

Dale

Klikńće na tłóčatko Dale a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužiwa a k přichodnemu krokej postupuje. Jeli sće posledni krok docpěł, tute tłóčatko Wutworić rěka.

Dokónčić

Nałožuje wšě změny a začinja asistent.

Přetorhnyć

Hdyž na Přetorhnyć klikaće, so dialog začinja, bjeztoho zo bychu so změny składowali.

Tabelowy asistent – Pola wubrać

Prošu podpěrajće nas!