Kajkosće

Wokno Kajkosće rozprawniskeho designera přeco kajkosće tuchwilu wubraneho objekta w napohledźe rozprawniskeho designera pokazuje.

tip

Tłóčće Umsch (⇧)+F1 a pokazajće z myšku na zapodawanske polo, zo byšće tekst pomocy za tute zapodawanske polo widźał.


Při prěnim starće rozprawniskeho designera wokno Kajkosće rajtark Daty za cyłu rozprawu pokazuje.

Wubjerće tabelu z lisćiny Wobsah a tłóčće potom tabulatorowu tastu (↹) abo klikńće zwonka zapodawanskeho pola, zo byšće zapodawanske polo wopušćił.

Wokno Rozprawje pola přidać so awtomatisce pokazuje, hdyž sće tabelu w polu Wobsah wubrał a polo wopušćeće. Móžeće tež na symbol za Polo přidać w symbolowej lajsće kliknyć abo Napohlad – Polo přidać wubrać.

Móžeće rajtark Powšitkowne wužiwać, zo byšće mjez druhim mjeno rozprawy změnił a wobłukaj hłowoweje abo nohoweje linki strony znjemóžnić.

tip

Zo byšće rajtark Daty abo rajtark Powšitkowne za cyłu rozprawu zmóžnił, wubjerće Wobdźěłać – Wšě wubrać – Rozprawu wubrać.


Jeli na wobłuk hłowoweje abo nohoweje linki strony klikaće, bjeztoho zo byšće objekt wubrał, widźiće rajtark Powšitkowne za tón wobłuk.

Móžeće někotre wizuelne kajkosće za wobłuk wobdźěłać.

Jeli z wuraza za wuměnjene ćišćenje TRUE wuchadźa, budźe so wubrany objekt ćišćeć.

Jeli na wobłuk Podrobnosć klikaće, bjeztoho zo byšće objekt wubrał, widźiće rajtark Powšitkowne za tón wobłuk.

Móžeće někotre kajkosće podać, zo byšće ćišćenje datowych sadźbow optimował.

Zasadźće někotre datowe pola do wobłuka Podrobnosć abo zasadźće druhe wodźenske pola do někajkeho wobłuka. Hdyž zasadźene polo wuběraće, móžeće kajkosće we woknje Kajkosće postajić.

Za popisowe polo móžeće pokazany tekst w zapodawanskim polu popisa změnić.

Za wobraz móžeće podać, zo so ma wobraz pak jako zwjazanje do dataje pak jenož jako zasadźeny objekt w dataji Base zasadźić. Móžnosć zasadźenja wulkosć dataje Base powyšuje, mjeztym zo móžnosć zwjazanja njehodźi so na druhe ličaki přenošować.

Na rajtarku Powšitkowny datoweho pola móžeće mjez druhim formatěrowanske kajkosće nastajić.

Na rajtarku Daty móžeće datowy wobsah změnić, kotryž so ma pokazać.

Prošu podpěrajće nas!