Rozprawniski nawigator

Móžeće wočinić wokno Rozprawniski nawigator rozprawniskeho designera wočinić, hdyž Napohlad – Rozprawniski nawigator wuběraće.

Rozprawniski nawigator strukturu rozprawy pokazuje. Móžeće rozprawniski nawigator wužiwać, zo byšće funkcije do rozprawy zasadźił.

Klikńće na zapisk w rozprawniskim nawigatorje. Wotpowědny objekt abo wobłuk so w napohledźe rozprawniskeho designera wuběra. Klikńće z prawej tastu na zapisk, zo byšće kontekstowy meni wočinił.

Funkcije do rozprawy zapodać

W kontekstowym meniju rozprawniskeho nawigatora widźiće samsne přikazy kaž w napohledźe rozprawniskeho designera, nimo toho přidatne přikazy za wutworjenje a zhašenje nowych funkcijow.

Móžeće funkcije z pomocu syntaksy zapodać, kaž je w namjeće OpenFormula podata.

Hlejće wikistronu wo Base za pomoc nastupajo funkcije w rozprawje.

Sumu za kóždeho kupca wuličić

  1. Wočińće rozprawniski nawigator.

  2. Wočińće zapisk Skupin a skupinu, za kotruž chceće kóšty wuličić.

    Skupina ma podzapisk z mjenom Funkcije.

  3. Wočińće kontekstowy meni z prawym kliknjenjom na zapisk funkcije, wutworće nowu funkciju a wubjerće ju.

    We wobhladowaku kajkosćow widźiće funkciju.

  4. Změńće mjeno na přikład do KalkulacijaKóštow a formlu do [KalkulacijaKóštow] + [mjeno špalty kóštow].

  5. Zapodajće 0 jako spočatnu hódnotu.

  6. Nětko móžeće tekstowe polo zasadźić a na swoju [KalkulacijaKóštow] přiwjazać (zjewi so w lisćinowym polu Datowe polo).

Snano dyrbiće spočatnu hódnotu na hódnotu pola kaž [polo] stajić.

Jeli su prózdne pola w špalće kóštow, wužiwajće slědowacu formlu, zo byšće wobsah prózdnych polow z nulu wuměnił:

[SumaKóštow] + IF(ISBLANK([polo]);0;[polo])

Prošu podpěrajće nas!